B?n C?p Nh?t Rollup 2 là có s?n cho h? th?ng Trung tâm c? v?n: tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2770835 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành khách hàng trên cơ s? Update Rollup 2 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm c? v?n. B?n c?p nh?t này là ngày tháng mư?i m?t 13, 2012. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau v? b?n c?p nh?t này:
  • Các v?n đ? c?p nh?t gi?i quy?t
  • Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? th?ng Trung tâm c? v?n, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Bß?ún ph?ón phß?æi c?? h? th?ng Trung tâm c? v?n

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t các v?n đ? sau:
  • Khi b?n ch?y các Thi?t l?p-SCAdvisorActionAccountAdvisor l?nh ghép ng?n đ? thi?t l?p các thông tin kí nh?p, m?t l?i b?t ng? x?y ra.
  • Khi b?n s? d?ng Windows Server c?t l?i trong môi trư?ng c?a b?n, các ch?c năng thi?t l?p và c?u h?nh trong h? th?ng Trung tâm c? v?n không ch?n ch? đ? giao di?n ngư?i dùng.
  • Công c? c?u h?nh tai n?n trong phiên b?n l?i c?a Windows Server 2008.
  • Các văn b?n cho các C?t, đ?ng g?iDán m?c tr?nh đơn là không chính xác trong công c? c?u h?nh c? v?n.
  • Chương tr?nh c? v?n cài đ?t chuyên bi?t không hi?n th? m?t thông báo l?i Microsoft Khuôn kh? .NET thi?t l?p chính xác trong m?c tin thư thoại chia s?.
  • Các Tr? giúp hộp thoại xu?t hi?n b?t ng? trong cheá ñoä im laëng.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n c?p nh?t h? th?ng Trung tâm c? v?n gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t m?i nh?t cho h? th?ng Trung tâm c? v?n, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có m?t phiên b?n c?a h? th?ng Trung tâm c? v?n trong đó xây d?ng s? là 1911 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
Đ? t?i v? h? th?ng Trung tâm c? v?n, h?y vào web site sau đây:
H? th?ng Trung tâm c? v?n

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2770835 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center 2012 Advisor
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2770835 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2770835

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com