Identifikator ?lanka: 2770917 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Slede?i ?lanci u Microsoft bazi znanja (KB) preusmeravaju vas na ovaj ?lanak:
 • 2777166
 • 2758246
 • 2780342
 • 2771821
 • 2771744
 • 2778171
 • 2780523
Ove ispravke su obuhva?ene ispravkom 2770917 kada instalirate ispravku 2770917 pomo?u lokacije Windows Update.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje zbirnu ispravku za Windows 8 i Windows Server 2012 koja je objavljena u novembru 2012. Ovaj paket zbirne ispravke obuhvata pobolj?anja performansi i pouzdanosti za Windows 8 i Windows Server 2012. Savetujemo vam da primenite ovu zbirnu ispravku kao deo redovnih rutina odr?avanja.

Uvod

Ova zbirna ispravka obuhvata slede?a pobolj?anja performansi i pouzdanosti:
 • Omogu?ava poslovnim klijentima da prilagode podrazumevani ekran za zaklju?avanje.
 • Pobolj?ava performanse kada probudite ra?unar i kada se ra?unar u stanju spavanja radi produ?avanja baterije
 • Re?ava problem koji mo?e da spre?i potpuno instaliranje Windows Store aplikacija
 • Druge softverske ispravke i pobolj?anja performansi
Napomena Ako je na ra?unaru pokrenuta Nalpeiron usluga licenciranja, kada instalirate ovu ispravku, stadijum konfigurisanja ispravki zaustavlja se na 15 procenata dovr?enosti.
Za vi?e informacija o na?inu re?avanja ovog problema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2787757 Stadijum konfigurisanja ispravke zaustavlja se kod 15 procenata dovr?enosti kada poku?ate da instalirate ispravku 2770917 u sistemu Windows 8

Ova ispravka tako?e re?ava problem u kojem ne mo?ete da skenirate podatke pomo?u USB 3.0 skenera koji je povezan sa ra?unarom koji radi sa operativnim sistemima Windows 8 ili Windows Server 2012. Vi?e informacija o ovom problemu potra?ite kada kliknete na slede?i broj ?lanka da biste ga videli u Microsoft bazi znanja:
2770436 Ne mo?ete da skenirate podatke pomo?u USB 3.0 skenera koji je povezan sa ra?unarima sa operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Dodatne informacije

Informacije o ispravci

Nabavljanje ispravke

Ova ispravka je dostupna na Veb lokaciji Windows Update.

Napomene
 • Ova ispravka je omogu?ena kao va?na ispravka.
 • Ako izaberete postavku lokacije Windows Update Instaliraj ispravke automatski (preporu?eno), ova ispravka se automatski instalira.
 • Ako izaberete druge postavke za Windows Update, preporu?ujemo vam da odmah instalirate ovu ispravku preko lokacije Windows Update.
Mo?ete da dobijete i samostalni paket ispravke preko lokacije Microsoft Download Center. Za vi?e informacija posetite Microsoft Download Center, a zatim pretra?ite KB2770917.

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, morate da koristite Windows 8 ili Windows Server 2012.

Informacije o ponovnom pokretanju

Morate ponovo da pokrenete ra?unar nakon primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu prethodno objavljenu ispravku.

Informacije o datoteci

Vi?e informacija dobi?ete ako kliknete na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2782531 Informacije o datoteci za ispravku 2770917

Reference

Ako imate pitanja o lokaciji Windows Update, posetite slede?e Microsoft Veb lokacije:Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2770917 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Klju?ne re?i: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbcip KB2770917

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com