Kh?c ph?c: Giá tr? ki?m nh?p c?a PermanentServers đư?c thay đ?i thành m?t lo?i giá tr? không chính xác khi b?n s? d?ng công c? c?u h?nh trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2771292 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010, giá tr? ki?m nh?p PermanentServers đư?c t?o ra trong v? trí sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SnaBase\Parameters

Quá tr?nh thi?t l?p t?o ra giá tr? PermanentServers b?ng cách s? d?ng giá tr? đúng, lo?i REG_MULTI_SZ (Multi-String giá tr?).

Tuy nhiên, khi b?n s? d?ng công c? c?u h?nh máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2010 đ? c?u h?nh m?t máy ch? lưu tr? tích h?p, giá tr? ki?m nh?p c?a PermanentServers đư?c thay đ?i đ? s? d?ng m?t lo?i giá tr? c?a REG_EXPAND_SZ (m? r?ng chu?i giá tr?).

Các b?n ghi d?ch v? SnaBase không th? đ?c d? li?u giá tr? đư?c thêm vào giá tr? PermanentServers, khi nó đư?c đ?nh ngh?a b?ng cách s? d?ng m?t lo?i giá tr? c?a REG_EXPAND_SZ. Đi?u này gây ra các b?n ghi d?ch v? SnaBase không ph?i b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? tích h?p máy ch? lưu tr? đ?a ch? TCP/IP ho?c C?p Nh?t tên NetBIOS mà b?n thêm vào giá tr? ki?m nh?p PermanentServers.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2010 c?u h?nh c? (configuration.exe) không chính xác thay đ?i lo?i giá tr? giá tr? ki?m nh?p PermanentServers.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Kh?c ph?c s? c? mà gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói cumulative update 6 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2752426 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y ch?y m?t s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t máy ch? lưu tr? tích h?p đ? thi?t l?p l?i lo?i giá tr? s? ki?m nh?p c?a PermanentServers REG_MULTI_SZ. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Panel điều khiển, b?m vào Chương tr?nh, và sau đó nh?p vàoChương tr?nh và tính năng.
  2. Ch?n Máy ch? Microsoft Integration Server 2010 trong danh sách các chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào G? b? cài đ?t/thay đ?i.
  3. B?m chu?t S?a ch?a trong vi?c duy tr? chương tr?nh hộp thoại h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  4. B?m chu?t S?a ch?a.
  5. Nh?n vào đây đ? r? ràng các Thu?t s? c?u h?nh kh?i đ?ngki?m tra h?p trong các S?a ch?a hoàn t?t hộp thoại.

    Lưu ? N?u b?n không vô hi?u hóa tùy ch?n này, công c? c?u h?nh s? ch?y, và nó s? thi?t l?p l?i giá tr? ki?m nh?p PermanentServers đ? lo?i giá tr? không chính xác n?u b?n áp d?ng b?t k? thay đ?i.

  6. B?m chu?t K?t thúc.

Lưu ? Quá tr?nh s?a ch?a không thay đ?i c?u h?nh máy ch? lưu tr? tích h?p. N?u công c? c?u h?nh đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n thay đ?i c?u h?nh vào m?t ngày sau đó, lo?i giá tr? s? ki?m nh?p PermanentServers s? đư?c thay đ?i đ? cài đ?t chuyên bi?t không chính xác. V? v?y, b?n có th? ph?i ch?y ti?n tr?nh s?a ch?a m?t l?n n?a.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Các b?n ghi d?ch v? SnaBase t? đ?ng duy tr? m?t danh sách các b?n ghi d?ch v? đang ch?y trên t?t c? các máy ch? tích h?p máy ch? lưu tr? tên mi?n ph? máy ch? lưu tr? tích h?p c?a m?nh. Danh sách các b?n ghi d?ch v? ? đây đư?c g?i là b?ng b?n ghi d?ch v?. Các b?n ghi d?ch v? SnaBase trên m?i máy ch? lưu tr? Integration Server đ?nh k? liên l?c v?i các máy ch? tích h?p máy ch? lưu tr? khác trong các tên mi?n ph?. Các b?n ghi d?ch v? SnaBase thông báo cho các máy ch? khác v? các b?n ghi d?ch v? SNA đư?c h? tr? b?i các máy ch? và cho dù các b?n ghi d?ch v? đang ch?y. Quá tr?nh giao ti?p này gi? t?t c? các máy ch? tích h?p máy ch? C?p Nh?t v? b?t k? thay đ?i c?u h?nh nào đư?c th?c hi?n ho?c b?t k? hành đ?ng nào đang đư?c th?c hi?n trong tên mi?n ph? c?a máy ch? lưu tr? tích h?p.

Ví d?, khi b?n ghi d?ch v? SNA Server (snaservr.exe) đư?c t?t máy trên m?t máy ch? lưu tr? tích h?p h? th?ng, đây là m?t s? thay đ?i các máy ch? khác tích h?p máy ch? lưu tr? c?n ph?i bi?t v?. Các máy ch? tích h?p máy ch? lưu tr? c?ng g?i các b?n C?p Nh?t thi?t l?p kho?ng ngay c? khi không có thay đ?i x?y ra. Kho?ng th?i gian là c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các Có ngh?a là th?i gian gi?a máy ch? phát sóngtùy ch?n trong máy ch? SNA Manager (tùy ch?n này là theo thu?c tính tên mi?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p ph?). Giaù tr? thôøi gian m?c đ?nh c?a cácCó ngh?a là th?i gian gi?a máy ch? phát sóngtùy ch?n là 70 giây. N?u m?t máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? không nh?n đư?c thông tin c?p nh?t đ?nh k? t? các máy ch? khác lưu tr? tích h?p trong các tên mi?n ph?, máy ch? lưu tr? Integration Server s? tu?i ra các b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại b?ng cho các máy ch? tích h?p máy ch? lưu tr? t? đó, nó không ph?i nh?n đư?c C?p Nh?t.

Theo t?nh hu?ng đi?n h?nh, m?i máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? g?i C?p nh?t sơ đ? sàn trạm đậu t?t c? các máy ch? lưu tr? tích h?p ch? khác mà không c?n s? d?ng giá tr? ki?m nh?p PermanentServers. Tuy nhiên, có nh?ng t?nh hu?ng mà trong đó các b?n C?p Nh?t không luôn luôn g?i đ?n t?t c? các máy ch? tích h?p máy ch? lưu tr?. Trong nh?ng t?nh hu?ng này, b?n có th? c?p nh?t các giá tr? ki?m nh?p PermanentServers. C?p Nh?t c?a b?n ph?i bao g?m các đ?a ch? TCP/IP ho?c tên NetBIOS c?a máy ch? tích h?p máy ch? lưu tr? mà b?n mu?n s? d?ng các b?n ghi d?ch v? SnaBase đ?a phương luôn luôn đ? g?i thông tin C?p Nh?t. C?p Nh?t c?a b?n s? đư?c g?i ngay c? khi các b?n c?p nh?t đ?nh k? t?nh tr?ng không đang đư?c g?i như mong đ?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2771292 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2771292 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2771292

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com