S? ki?n năm 1801 kí nh?p khi b?n thêm m?t chia s? t?p tin vào m?t c?m Windows Server 2012 liên t?c có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2772113 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n t?o m?t chia s? t?p tin trên m?t máy ch? t?p tin Windows Server 2012 nhóm có tài s?n Liên t?c có đư?c kích ho?t, s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p:
Ngu?n: Microsoft-Windows-SmbServer
ID s? ki?n: 1801
Tr? chơi mô t?:
Th?t b?i CA - th?t b?i trong vi?c thi?t l?p các tài s?n liên t?c có s?n trên m?t chia s? t?p tin m?i ho?c hi?n t?i như ti?p t?c phím l?c không đư?c kh?i đ?ng.
Ngoài ra, s? ki?n sau đây có th? đư?c ghi vào Nh?t k? ResumeKeyFilter:
Ngu?n: Microsoft-Windows-ResumeKeyFilter
ID s? ki?n: 1008
Tr? chơi mô t?:
B? l?c đ? th?t b?i đ? đính kèm m?t kh?i lư?ng v? kh?i lư?ng h? tr? tên ng?n nhưng các b? l?c không h? tr? tên ng?n.
Lưu ? ID s? ki?n 1008 kí nh?p vào các nút ch?n m?t c?m sao trong m?t chuỗi máy chủ truy?n th?ng t?p tin khi nhóm tài nguyên tr?c tuy?n. Trong m?t chuỗi máy chủ t?p tin quy mô ra, s? ki?n này đư?c kí nh?p vào nút ch?n m?t đi?u ph?i viên nhóm chia s? kh?i lư?ng (CSV).

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? h? th?ng t?p chia s? t?p tin đang đư?c b? sung h? tr? ng?n tên t?p (8.3). Tuy nhiên, ti?p t?c chia s? t?p s?n dùng không h? tr? t?p đ? đ?t tên tin ng?n.

Gi?i pháp

N?u b?n s? d?ng ?ng d?ng ph? thu?c vào tên t?p ng?n, b?n không th? s? d?ng các tính năng liên t?c có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng liên t?c có, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2709568 SMB 3.0 tính năng m?i trong máy ch? t?p tin Windows Server 2012
N?u b?n không s? d?ng ?ng d?ng ph? thu?c vào tên t?p ng?n, vô hi?u hóa h? tr? cho tên t?p ng?n trư?c khi b?n kích ho?t các tài s?n Liên t?c có s?n .

Làm th? nào đ? vô hi?u hoá và h?y b? tên t?p ng?n

Lưu ? Kh?i lư?ng c?m chia s? ph?i có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa đư?c ch? đ?nh trư?c khi b?n ch?y các l?nh. Đ? gán m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho m?t kh?i lư?ng c?m chia s?, h?y vào các "Làm th? nào đ? gán m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho m?t kh?i lư?ng"ph?n.
 • Đ? xác đ?nh xem tên t?p ng?n đư?c kích ho?t, h?y ch?y l?nh sau:
  Fsutil 8dot3name truy v?n<volume path=""></volume>
  Đ?u ra cho th?y các thi?t l?p toàn c?u và m?t kh?i lư?ng.
 • Đ? vô hi?u hoá t?o t?p đ? đ?t tên tin ng?n trên m?t kh?i lư?ng c? th?, h?y ch?y l?nh sau:
  FSutil 8dot3name thi?t l?p<volume path=""> </volume>1
 • Đ? lo?i b? tên t?p ng?n t? m?t kh?i lư?ng c? th?, h?y ch?y l?nh sau:
  D?i 8dot3name Fsutil <volume path=""> </volume>1
  Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n nên b?n xóa tên t?p ng?n s?n có t? kh?i lư?ng trư?c khi b?n kích ho?t các tài s?n Liên t?c có s?n .

  C?nh báoN?u b?nv?nh vi?n lo?i b? tên t?p ng?n và không thay đ?i khóa registry tr? đ?n tên t?p ng?n, các ?ng d?ng b?t ng? th?t b?i có th? x?y ra. Nh?ng th?t b?i bao g?m không có kh? năng g? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng. Chúng tôi khuyên b?n trư?c tiên sao lưu m?c tin thư thoại ho?c kh?i lư?ng c?a b?n trư?c khi b?n c? g?ng lo?i b? tên t?p ng?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?nh8dot3nameFsutil, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin thêm v? các l?nh 8dot3name Fsutil

Làm th? nào đ? gán m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho m?t kh?i lư?ng

Đ? gán m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho m?t kh?i lư?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y Mountvol.exe mà không có các tham s? đ? xác đ?nh tên kh?i lư?ng c?m chia s?.
 2. Ch? đ?nh m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa b?ng cách s? d?ng giá tr? tên kh?i lư?ng mà b?n có đư?c trong bư?c 1. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau:
  Mountvol.exe <drive letter=""> </drive>:<volume name=""></volume>
 3. Sau khi b?n vô hi?u hoá t?o t?p đ? đ?t tên tin ng?n, lo?i b? các đi?m l?p. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau:
  Mountvol.exekí t? đ?i di?n ổ đĩa>: /D

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng chuy?n đ?i d? ph?ng trong su?t SMB, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Gi?i thi?u v? tính năng chuy?n đ?i d? ph?ng trong su?t SMB
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng và các API h? tr? SMB 3.0, c?m chia s? kh?i lư?ng t?p tin h? th?ng và h? th?ng t?p đàn h?i, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch?c năng qu?n l? t?p tin trong SMB 3.0, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Bi?t thêm thông tin v? ch?c năng qu?n l? t?p tin trong SMB 3.0

Thu?c tính

ID c?a bài: 2772113 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB2772113 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2772113

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com