C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho nh?ng kinh nghi?m c? nâng c?p có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2774225 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau cho Windows 8 và Windows Server 2012 là ngày tháng 12 năm 2011. B?n c?p nh?t này c?i thi?n kinh nghi?m nâng c?p k? th?a khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau này đư?c cung c?p khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Không có tương tác là c?n thi?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Hành đ?ng nâng c?p

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau này có th? gây ra m?t vài hành đ?ng khi b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Dư?i đây là các hành đ?ng ph? bi?n nh?t mà có th? x?y ra.
 • Nâng c?p kh?i
  Hành đ?ng này đ?t m?t kh?i nâng c?p trên m?t ?ng d?ng n?u ?ng d?ng có th? gây ra các nâng c?p này th?t b?i. Windows có th? đ?t m?t kh?i nâng c?p trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo. Đ? ti?p t?c quá tr?nh nâng c?p, ngư?i dùng đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng.
 • cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi nâng c?p
  Ngư?i dùng có th? ti?p t?c nâng c?p này. Tuy nhiên, các ?ng d?ng c? th? ho?c tr?nh đi?u khi?n ch? ho?t đ?ng n?u m?t ngư?i s? d?ng reinstalls sau khi n?óng cß?Ñp.

Nh?ng thay đ?i trong hành vi nâng c?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Windows 8 và Windows Server 2012 nâng c?p các hành vi cho m?t s? ?ng d?ng và thi?t b? có th? thay đ?i sau khi b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

B?ng sau li?t kê các ?ng d?ng và các thi?t b? có th? đư?c t? đ?ng di chuy?n khi b?n nâng c?p. B?ng này c?ng mô t? các hành vi nâng c?p cho các ?ng d?ng và các thi?t b? sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngHành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
TV k? thu?t s? DiXiM iVDR V Nh?t b?n phiên b?n 1.0.0.0?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? th?c hi?n nâng c?p này.
Lo l?ng mi?n phí kinh doanh b?o m?t nâng cao 2010 V 6?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? th?c hi?n nâng c?p này.
An ninh lo l?ng mi?n phí kinh doanh tiên ti?n V 7?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? th?c hi?n nâng c?p này.
Registry Mechanic V 11.1.0.188 ?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? th?c hi?n nâng c?p này.
AVG Anti-Virus 2012?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? th?c hi?n nâng c?p này.
Pro Tools 9?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? th?c hi?n nâng c?p này.
Tr?nh đi?u khi?n Atheros Bluetooth?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? th?c hi?n nâng c?p này.
TOSHIBA ph?c h?i phương ti?n truy?n thông sáng t?o?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi nâng c?p này.
Nhanh chóng B?t đ?u qu?n l? V 1.00.1201.2201?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi nâng c?p này.
Nhanh chóng B?t đ?u qu?n l? V 1.00.1201.0601?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2739971 C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho nh?ng kinh nghi?m nâng c?p k? th?a

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 XXXWindows 8 ho?c Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0.20 XXXWindows 8 ho?c Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88231/10 / 201223: 59
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,602,25831/10 / 201223: 59
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,411,26631/10 / 201223: 59
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88631/10 / 201223: 57
Sysmain.sdbkhông áp d?ng369,24431/10 / 201223: 57
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,411,26631/10 / 201223: 57
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2774225 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbfix kbmt KB2774225 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2774225

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com