Kh?c ph?c: Không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? Add-in cho Excel trên m?t máy tính có Microsoft Office 2013 cài đ?t chuyên bi?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2774422
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2012 Master d? li?u b?n ghi d?ch v? Add-in cho Microsoft Excel trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Office 2013, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t là không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Các đi?u ki?n tiên quy?t không đư?c cài đ?t:
64-bit phiên b?n c?a Microsoft Excel 2010
T?t c? các đi?u ki?n tiên quy?t có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t t?:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?linkId=219530

Ghi chú
  • V?n đ? này x?y ra ngay c? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Excel 2010 cùng v?i văn ph?ng 2013 trên máy tính.
  • B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? Add-in cho Excel sau khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng 2013.
  • V?n đ? này không x?y ra n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng Microsoft Office 2007 ho?c Microsoft Office 2010 thay v? văn ph?ng 2013.

Gi?i pháp

Thông tin gói b?n ghi d?ch v? cho SQL Server 2012

Đ? s? d?ng các b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? Add-in cho Excel, cài đ?t chuyên bi?t các gói SQL Server 2012 Service Pack 1 tính năng. Các gói SQL Server 2012 Service Pack 1 tính năng có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Gói tính năng Microsoft SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1

Lưu ?
The Service Pack 1 gói tính năng cho các b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? Add-in cho Excel (ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các gói tính năng) đư?c yêu c?u cho các add-in đ? làm vi?c v?i văn ph?ng 2013.

Lưu ? B?n c?ng có th? t?i v? Microsoft SQL Server 2012 Master d? li?u b?n ghi d?ch v? Add-in cho Microsoft Excel t? Microsoft Download Center:

Microsoft SQL Server 2012 Master d? li?u b?n ghi d?ch v? Add-in cho Microsoft Excel

Ch?n t?i v? phù h?p v?i b?n ch?t 32-bit ho?c 64-bit cài đ?t chuyên bi?t s?n có c?a Excel 2013.
  • Đ?i v?i 64-bit Excel, h?y t?i v? MasterDataServicesExcelAddin_amd64.msi.
  • Đ?i v?i 32-bit Excel, h?y t?i v? MasterDataServicesExcelAddin_x86.msi.
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Excel đư?c cài đ?t chuyên bi?t, B?t đ?u Microsoft Excel, và sau đó t?o ra m?t b?ng tính m?i. Nh?p vào t?p tin, nh?p vào tab tài kho?n , và sau đó nh?p vào V? Excel đ? xem thông tin Phiên b?n.

Lưu ? Đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2755533 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Các SQL Server 2012 Service Pack 1 Master d? li?u b?n ghi d?ch v? Add-in cho Excel là tương h?p v? sau v?i các 2007 văn ph?ng h? th?ng, Office 2010 và Office 2013. Nó c?ng là tương h?p v? sau v?i các phiên b?n SQL Server 2012 và SQL Server 2012 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t m?t máy ch? b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th?.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? các b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? Add-in cho Excel, h?y vào web site MSDN sau đây:
b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? Add-in cho Microsoft Excel

Thu?c tính

ID c?a bài: 2774422 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbtshoot kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2774422 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2774422

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com