Chính sách h? tr? Microsoft Windows Server 2012 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2775067 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các chính sách h? tr? c?a Microsoft Windows Server 2012 th?c hi?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr?, h? tr? Windows Server 2012 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng mà đáp ?ng các tiêu chí sau:
 • T?t c? các thành ph?n ph?n c?ng và ph?n m?m trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đáp ?ng nh?ng yêu c?u đ? nh?n đư?c ít nh?t là m?t trong nh?ng bi?u tư?ng Windows Server 2012 sau đây:
  • Ch?ng nh?n thi?t b? Windows Server 2012

   Logo này đư?c thi?t k? cho các nhi?m v? quan tr?ng, d?ng kinh doanh và ph?n c?ng và ph?n m?m và ch?ng t? r?ng m?t thành ph?n ph?n c?ng ho?c ph?n m?m đáp ?ng thanh k? thu?t cao nh?t cho các c?a s? cơ b?n và kh? năng tương h?p v? sau n?n t?ng đư?c thi?t l?p b?i Microsoft.
  • Ch?ng nh?n Windows Server 2012 h? th?ng

   Logo này đư?c thi?t k? cho các đám mây và cơ s? h? t?ng ph?n c?ng và ph?n m?m. Bi?u tư?ng ch?ng nh?n cho Windows Server 2012 ch?ng t? r?ng m?t h? th?ng máy ch? đáp ?ng các yêu c?u b?o m?t, đ? tin c?y và manageability c?a s?n ph?m c?a Microsoft. Ngoài ra, các bi?u tư?ng này ch?ng t? r?ng m?t h? th?ng máy ch? h? tr? t?t c? các vai tr?, tính năng, và giao di?n Windows Server 2012 h? tr?.

 • C?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ?y đ? c?u h?nh đi t?t c? các xét nghi?m xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng yêu c?u. Đ? xác nh?n m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, ch?y xác nh?n m?t thu?t s? c?u h?nh trong tr?nh qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng snap-in, ho?c ch?y l?nh ghép ng?n Windows PowerShell th? nghi?m-c?m.

Các thay đ?i trong Windows Server 2012

Trư?c khi b?n t?o m?t c?m, ch?y m?t bài ki?m tra xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên hoàn toàn c?u h?nh ph?n c?ng đang ch?y Windows Server 2012. Ki?m tra xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng xác đ?nh các v?n đ? c?u h?nh ph?n c?ng và ph?n m?m ti?m năng. Ch?y th? nghi?m xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên ph?n c?ng và ph?n m?m đư?c ch?ng nh?n theo Windows Server bi?u tư?ng chương tr?nh cho Windows Server 2012.

Đ? c?u h?nh m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong Windows Server 2012, c?m chuy?n đ?i d? ph?ng ph?i vư?t qua bài ki?m tra xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng yêu c?u. Xét nghi?m xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng th?c hi?n các ch?c năng sau đây trên b? sưu t?p c?a máy ch? b?n nh?m m?c đích s? d?ng như là m?t c?m:
 • Ph?n c?ng và ph?n m?m kho
 • Phân tích m?ng
 • Lưu tr? bài ki?m tra
 • C?u h?nh h? th?ng
theo m?c đ?nh, n?u xét nghi?m xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng nh?n ra r?ng m?t ho?c nhi?u nút ch?n m?t đ? t?n t?i trong m?t c?m, các nhóm ch?c năng c?u h?nh đư?c th?c hi?n. Ngoài ra, n?u xét nghi?m xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng nh?n ra r?ng m?t ho?c nhi?u nút ch?n m?t có vai tr? Hyper-V đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các ch?c năng c?u h?nh Hyper-V đư?c th?c hi?n.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác nh?n các ph?n c?ng cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2012, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=226879

Lưu ? T?t c? các báo cáo mà xác nh?n m?t thu?t s? c?u h?nh trong tr?nh qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng snap-in t?o ra đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại %systemroot%\cluster\Reports.

Ch?y th? nghi?m xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ?y đ? c?u h?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các tính năng chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering. C?m chuy?n đ?i d? ph?ng là h?p l? n?u nó nh?n đư?c m?t trong các ch? báo sau cho m?i bài ki?m tra trong báo cáo tóm t?t:
 • M?t d?u ki?m ki?m màu xanh lá cây (thông qua)
 • M?t màu vàng mang d?u ki?m hi?u (c?nh báo)

  Lưu ? Các d?u ki?m hi?u năng su?t màu vàng ch? ra r?ng các khía c?nh c?a c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đư?c đ? xu?t đang đư?c th? nghi?m không ph?i là liên k?t v?i th?c ti?n t?t nh?t c?a Microsoft. Đi?u tra khía c?nh này đ? đ?m b?o r?ng c?u h?nh c?a c?m là ch?p nh?n đư?c môi trư?ng c?a c?m, các yêu c?u c?a các nhóm và các vai tr? mà các máy ch? c?m.
 • M?t v?ng tr?n màu đ? v?i thanh duy nh?t (h?y b?)
N?u m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng s? nh?n đư?c m?t màu đ? "X" (th?t b?i) trong m?t trong các bài ki?m tra, b?n không th? s? d?ng m?t ph?n c?a c?m chuy?n đ?i d? ph?ng th?t b?i trong m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2012. Ngoài ra, n?u m?t th? nghi?m th?t b?i, t?t c? các xét nghi?m khác không ch?y, và b?n ph?i gi?i quy?t v?n đ? trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

Ch?y các bài ki?m tra xác nh?n khi m?t thành ph?n chính c?a c?m thay đ?i ho?c C?p Nh?t. Ví d?, ch?y th? nghi?m xác nh?n khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i c?u h?nh sau cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng:
 • Thêm m?t nút ch?n m?t vào c?m
 • Nâng c?p ho?c thay th? ph?n c?ng lưu tr?
 • Nâng c?p ph?n v?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n cho các b? thích ?ng m?ng cho các xe bu?t máy ch? (HBAs)
 • C?p nh?t ph?n m?m multipathing ho?c các phiên b?n c?a mô-đun thi?t b? c? th? (DSM)
 • Thay đ?i ho?c c?p nh?t các b? thích ?ng m?ng
Microsoft Support c?ng có th? yêu c?u r?ng b?n ch?y th? nghi?m xác nh?n ch?ng l?i m?t c?m s?n xu?t. Khi b?n làm đi?u này, các xét nghi?m xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng th?c hi?n m?t hàng t?n kho ph?n c?ng và ph?n m?m, ki?m tra m?ng, xác nh?n c?u h?nh h? th?ng, và th?c hi?n các xét nghi?m có liên quan khác. Trong m?t s? t?nh hu?ng này, b?n có th? ch?y ch? là m?t t?p h?p con c?a các bài ki?m tra. Ví d?, khi x? l? s? c? m?t v?n đ? v?i m?ng, Microsoft Support có th? yêu c?u r?ng b?n ch?y ch? là ph?n c?ng và hàng t?n kho ph?n m?m và các m?ng th? nghi?m ch?ng l?i nhóm s?n xu?t.

Khi m?t thay đ?i c?u h?nh cơ b?n c?a lí ho?c các v?n đ? gây ra m?t c?m, s? th?t b?i c?a lưu tr?, Microsoft Support c?ng có th? yêu c?u r?ng b?n ch?y th? nghi?m xác nh?n vào s?n xu?t c?m. Các ngu?n tài nguyên có liên quan, đ?a và tài nguyên mà trên đó các đ?a ph? thu?c đư?c th?c hi?n offline trong th? nghi?m. Do đó, ch?y các bài ki?m tra xác nh?n khi môi trư?ng s?n xu?t không đư?c s? d?ng.

Lưu ? Kh? năng đ? xác đ?nh m?t ho?c nhi?u đ?a đư?c bao g?m trong các bài ki?m tra xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đư?c thêm vào Windows Server năm 2012.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?nh hu?ng xác nh?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng cao c?p, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=226879

Thông tin thêm

Microsoft h? tr? các c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đư?c li?t kê trong c?m gi?i pháp v? danh m?c máy ch? Windows cho các phiên b?n sau c?a Windows Server:
 • Trung tâm d? li?u c?a Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 doanh nghi?p
 • Windows Server 2008 R2 Itanium d?a trên h? th?ng
 • Trung tâm d? li?u c?a Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 doanh nghi?p
 • Windows Server 2008 Itanium d?a trên h? th?ng
 • Windows Server 2003 Datacenter Server
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 Advanced Server
 • Máy ch? Trung tâm d? li?u Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows 2000 nâng cao máy ch?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Server Catalog, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.windowsservercatalog.com/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n đ?i d? ph?ng clustering, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=221737
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách h? tr? c?a Microsoft cho hệ điều hành trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309395 Chính sách h? tr? c?a Microsoft cho máy ch? c?m, danh sách tương h?p v? sau c?a ph?n c?ng và các c?a hàng máy ch? Windows

943984 Chính sách h? tr? c?a Microsoft cho Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 chuy?n đ?i d? ph?ng c?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 2775067 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Hyper V
T? khóa: 
kbclustering kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB2775067 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2775067

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com