C?u h?nh ch?n đoán Office 365 DNS và DNS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2776497 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? công c? ch?n đoán Office 365 DNS.

Đ? s? d?ng tên mi?n riêng c?a b?n v?i Office 365, b?n có th? ph?i t? thi?t l?p 10 b?n ghi DNS t?i m?t web site công ty ki?m nh?p tên mi?n c?a bên th? ba.

L?i c?u DNS là m?t trong nh?ng v?n đ? hàng đ?u mà có kinh nghi?m b?i Office 365 khách. N?u b?n ghi DNS b? thi?u ho?c đư?c c?u h?nh không chính xác, b?n có kh? năng có th? g?p v?n đ? v?i v?n đ? v? lưu thư, v?n đ? k?t n?i Outlook, Lync c? kí nh?p, ho?c các v?n đ? liên bang v?i nhà cung c?p bên ngoài thư thoại tin t?c th?i t?c th?i (IM).

Công c? ch?n đoán Office 365 DNS phát hi?n t?t c? các b?n ghi DNS đư?c yêu c?u c?a b?n ghi d?ch v? Office 365 và xác đ?nh b?t k? misconfigurations đư?c bi?t đ?n.

THÊM THÔNG TIN

Khi nào th? s? d?ng ch?n đoán DNS Office 365

L?i c?u DNS là nguyên nhân hàng đ?u c?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong ph?n này. Chúng tôi đ? ngh? b?n ch?y các văn ph?ng 365 DNS ch?n đoán đ? xác đ?nh nh?ng v?n đ? này.

Exchange Online v?n đ?

 • V?n đ? v?i g?i thư
  • Không nh?n đư?c thư đ?n t? Internet
  • Nh?n đư?c nondelivery báo cáo (NDRs)
 • K?t n?i máy tính khách Outlook
  • V?n đ? có liên quan đ?n k?t n?i Outlook và Exchange Online
  • T? đ?ng phát hi?n không làm vi?c

V?n đ? tr?c tuy?n Lync

 • Lync khách hàng kí nh?p v?n đ?
 • thư thoại tin t?c th?i (IM) th?t b?i v?i đ? liên k?t ho?c khu v?c s? liên l?c IM k?t n?i (PIC)
 • Outlook Web App IM ho?c xu?t hi?n trên các v?n đ?

V?n đ? SharePoint Online

 • Truy c?p vào các web site ph?i ngửa mặt khu v?c s? d?ng tên mi?n c?a b?n

Làm th? nào đ? s? d?ng ch?n đoán DNS Office 365

B?n có th? ch?y ch?n đoán DNS Office 365 trên b?t k? máy tính nào có truy c?p Internet. Công c? truy v?n các h? sơ văn ph?ng 365 DNS t? h? ph?c v? DNS m?c đ?nh c?a máy tính b?ng cách s? d?ng Nslookup.exe và sau đó phát hi?n DNS misconfigurations. Tuy nhiên, nó không thu th?p b?t k? d? li?u nào là c? th? cho máy tính mà trên đó nó ch?y.
 1. Trên trang Tên mi?n O365 khách hàng c?a ch?n đoán DNS Office 365, nh?p tên mi?n c?a b?n. Công c? ki?m tra các b?n ghi DNS cho tên mi?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang tên mi?n O365 khách hàng


  Lưu ? H?y ch?c ch?n r?ng tên mi?n đư?c thêm vào (c?ng Office 365http://Portal.Office.com) và r?ng tên mi?n đư?c xác minh. N?u b?n đ? không xác minh tên mi?n c?a b?n, nhưng h?y vào web site Microsoft sau đây:
  Thêm mi?n c?a b?n vào Office 365
 2. Trên trang T?nh hu?ng tri?n khai Exchange , ch?n k?ch b?n mà áp d?ng cho b?n. Caùc tuøy choïn goàm Cloud ch?Đ?ng-exist/Hybrid.

  N?u b?n có nhi?u tên mi?n, lưu ? r?ng các k?ch b?n mà b?n ch?n áp d?ng cho tên mi?n mà b?n đ? nh?p trong bư?c 1.
  • Ch?n Cloud ch? n?u t?t c? h?p thư trong mi?n đó đ? đư?c chuy?n đ?n Office 365.
  • Ch?nĐi?n toán đám mây ch?N?u b?n không có b?t k? h?p thư Exchange Online s? d?ng tên mi?n.
  • Ch?n Đ?ng-exist/Hybrid n?u m?t s? h?p thư đư?c lưu tr? trong môi trư?ng Exchange Server t?i ch? và m?t s? h?p thư đư?c lưu tr? trên Exchange Online.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site sau c?a Microsoft:
T?o b?n ghi DNS cho Office 365, khi b?n qu?n l? b?n ghi DNS c?a b?n
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2776497 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Office SharePoint Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2776497 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2776497

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com