Straipsnio ID: 2777330 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka


M?ginat ?diegti KB2756872 kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 8?, gali nepavykti ?diegti d?l ?vykstan?i? klaid?. Nor?dami i?spr?sti diegimo problemas, naudokite vien? i? toliau pateikt? b?d?. 

Daugiau informacijos

Diegiant KB2756872 kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 8?, gali nepavykti ?diegti d?l ?vykstan?i? klaid?. Gali kilti viena i? toliau nurodyt? problem?.
  • S?ranka ?pakimba? arba nustoja reaguoti ?vykd?iusi 13 % proceso.
  • ?dieg? pastebite, jog n?ra plyteli? ir piktogram?.
Nor?dami apeiti ?ias problemas, vykdykite toliau nurodytus veiksmus, atsi?velgdami ? kilusi? problem?.

Problema: s?ranka ?pakimba? arba nustoja reaguoti ?vykd?iusi 13 % proceso.

S?ranka gali u?strigti arba nebeatsakyti, jei tuo metu ?diegta tvarkykl? yra pasenusi arba ne visi?kai suderinama. Nor?dami pa?alinti tvarkykli? triktis, vykdykite veiksmus, nurodytus toliau pateiktuose b?duose.

1 b?das. Atnaujinkite antivirusines programas

Kai kurios antivirusin?s programos gali trukdyti ?diegti KB2756872. ?i? problem? gali pavykti i?spr?sti atnaujinus antivirusin? program?. 

Apsilankykite antivirusin?s programos gamintojo ?iniatinklio svetain?je ir ie?kokite program? naujinim?. ?diekite naujinimus ir i? naujo bandykite diegti KB2756872.

Informacijos, kaip rasti programin?s ?rangos tiek?jus, rasite apsilank? ?iniatinklio svetain?je Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?j? kontaktin? informacija.


2 b?das. Pa?alinkite ir i? naujo ?diekite garso ir vaizdo tvarkykles

Diegimo metu kai kuri? garso ir vaizdo tvarkykli? fail? naujinimas gali ilgai u?trukti. ?i? problem? galite i?spr?sti atnaujin? garso ir vaizdo tvarkykles.

Pa?alinkite garso plok?t?s tvarkykl? ir nedelsdami ?diekite KB2756872. ?diegus KB2756872, leiskite ?Windows? ie?koti garso plok?t?s tvarkykl?s. Jei ?Windows? nepavyksta rasti tvarkykl?s, rasti ir ?diegti tvarkykl? galite trimis toliau nurodytais b?dais.

Naudokite ?Windows Update?. ?Windows Update? gali automati?kai atsisi?sti ir ?diegti rekomenduojamus naujinimus. ?diegus svarbius rekomenduojamus ir pasirenkamus naujinimus gali b?ti atnaujintos sistemos funkcijos ir kita programin? ?ranga, galinti pad?ti i?spr?sti garso problemas.

?diekite ?renginio gamintojo programin? ?rang?. Jei su ?renginiu gavote disk?, jame gali b?ti programin?s ?rangos, ?diegian?ios ?renginio tvarkykl?.

Atsisi?skite ir ?diekite tvarkykl? patys. Jei ?Windows Update? nepavyko rasti ?renginio tvarkykl?s ir su ?renginiu negavote programin?s ?rangos, ?diegian?ios tvarkykl?, galite ie?koti tvarkykl?s gamintojo ?iniatinklio svetain?je. Tuomet pa?alinkite vaizdo plok?t?s tvarkykl? ir leiskite ?Windows? ie?koti ir i? naujo ?diegti tvarkykl?. Naudodamiesi 3 anks?iau pateiktais patarimais galite rasti vaizdo plok?t?s tvarkykles.

Pastaba. Jei pa?alinus garso plok?t?s tvarkykl? nepavyko i?spr?sti problemos, gali tekti vykdyti anks?iau nurodytus veiksmus ir pa?alinti vaizdo plok?t?s tvarkykl?.

2 problema. N?ra plyteli? ir piktogram?

Nor?dami apeiti ?ias problemas, i?eikite ir v?l ?eikite ? ?Windows? abonement?. Plytel?s ir piktogramos bus rodomos tinkamai.


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2777330 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Professional N
  • Windows RT
Rakta?od?iai: 
KB2777330

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com