Raksta ID: 2777330 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums


M??inot instal?t Windows 8 PC KB2756872, var rasties k??das nov?rst uzst?d??anu. Lai rastu risin?jumu ??m instal?cijas k??d?m, lietojiet t?l?k aprakst?t?s metodes.

Papildindorm?cija

Instal?jot KB2756872, kas paredz?ts Windows 8, var rasties k??das, kas liedz sekm?gi pabeigt instal??anu. Var rasties viena vai vair?kas no ??m probl?m?m:
  • Iestat??anas programma uzkaras vai p?rtrauc atbild?t, kad sasniegti 12 %, 13 %, 14 % vai 15 %.
  • Iesp?jams, iev?rosiet, ka p?c instal??anas tr?kst elementu un ikonu
Lai izvair?tos no ??s probl?mas, izpildiet nor?d?t?s darb?bas, kas saist?ti ar j?su jaut?jumu:

Probl?ma: iestat??anas programma uzkaras vai p?rtrauc atbild?t

Iestat??ana var uzk?rties vai p?rst?t rea??t, ja pa?laik instal?tais draiveris ir novecojis vai nav piln?b? sader?gs. Lai izbeigtu apst?ju?o instal?ciju, iesp?jams, b?s j?veic datora piespiedu izsl?g?ana, izmantojot baro?anas pogu, un tas j?restart?. Lai aptur?tu atjaunin?juma instal??anas m??in?jumus, iesp?jams, dators b?s j?restart? l?dz pat 3 reiz?m. P?c 3 restart??anas reiz?m vart ikt atv?rta izv?lne Papildu trauc?jummekl??ana. T?d? gad?jum? atlasiet Windows start??anas iestat?jumiun p?c tam atlasiet Restart?t.


P?c tam, kad esat beigu?i instal??anas m??in?jumu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas:

1. Solis: Atjaunin?t pretv?rusu programmas

Da?as pretv?rusu programmas var trauc?t KB2756872 instal??anai. Atjauninot pretv?rusu programma, iesp?jams, atrisin?sit ?o jaut?jumu.

Apmekl?jiet pretv?rusu programmas ra?ot?ja vietni un mekl?jiet jaunin?jumus programm?m. Instal?jiet visus pieejamos atjaunin?jumus.

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? atrast programmat?ru pieg?d?t?jiem apmekl?tAparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cijat?mek?a vietni.

2. darb?ba: KB2771431 instal??ana

Instal?jiet rakst? 2771431 aprakst?to atjaunin?jumu. Atjaunin?jumu instal??anas instrukcijas var atrast Pants 2771431.

3. darb?ba: KB2756872 atk?rtota instal??ana

Instal?tu ?o atjaunin?jumu, kas aprakst?ti Pants 2756872 v?lreiz. ?oreiz instal??anai vajadz?tu notikt k? parasti.


2. probl?ma: tr?kst elementu un ikonu

Lai apietu ?os jaut?jumus, atteik?an?s ar savu Windows kontu un p?c tam piesakieties v?lreiz, fl?zes un ikonas ir j?par?da pareizi.


Rekviz?ti

Raksta ID: 2777330 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 5. apr?lis - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Professional N
  • Windows RT
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2777330 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2777330

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com