Kh? năng h? tr? có s?n cho Lync Server 2010 và ?ng d?ng khách Lync 2010 trên Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 và Windows 8 hệ điều hành khách

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2777359 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? kh? năng h? tr? khách hàng Microsoft Lync 2010 trên h? th?ng máy tính khách Windows 8 và vai tr? máy ch? Microsoft Lync Server 2010 trên m?t máy ch? Windows Server 2012 ho?c hệ điều hành Windows Server 2012 R2 cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, các trư?ng h?p sau hi?n không đư?c h? tr? trên hệ điều hành Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012:
 • Upgradingthe hệ điều hành Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012 đ? cài đ?t chuyên bi?t hi?n t?i c?a Lync Server 2010 không đư?c h? tr?.
 • Microsoft Lync Server 2010 máy ch? tr? chuy?n nhóm không đư?c h? tr? trên Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012.

Thông tin thêm

Windows Server 2012
 • Vai tr? máy ch? Lync Server 2010 có tương h?p v? sau v?i Windows Server 2012. Đ? đư?c h? tr? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t tích lu? tháng 10 năm 2012 Lync Server. Đ? bi?t thêm thông tin v? các b?n C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2493736 B?n C?p Nh?t cho Lync Server 2010
  Quan tr?ng Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? Lync 2010 trên Windows Server 2012, vùng ?ng d?ng Lync Server 2010 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0. Tuy nhiên, vùng ?ng d?ng Lync Server 2010 s? d?ng Khuôn kh? .NET 2.0. Đ? bi?t thông tin v? cách thay đ?i phiên b?n Khuôn kh? .NET đư?c s? d?ng vùng ?ng d?ng Lync Server 2010, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2777747 "404.17 - không t?m th?y" thông báo l?i khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t b?n ghi Dịch vụ Web Lync Server 2010:
Windows 8
 • Lync Client 2010 là tương h?p v? sau v?i hệ điều hành Windows 8. Đ? đư?c h? tr? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích lu? tháng 10 năm 2012 cho Lync 2010. Đ? bi?t thông tin v? các gói C?p Nh?t tích lu? này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2737155 Mô t? gói C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010: tháng 10 năm 2012
 • Khách hàng tr? chuy?n nhóm Lync 2010 là tương h?p v? sau v?i hệ điều hành Windows 8. Đ? đư?c h? tr? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t tháng 6 năm 2012 b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 nhóm tr? chuy?n khách hàng. Đ? bi?t thông tin v? các gói C?p Nh?t tích lu? này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2701665 Mô t? các b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 nhóm tr? chuy?n khách: tháng 6 năm 2012
 • Công c? qu?n tr? tr? chuy?n nhóm Lync 2010 là tương h?p v? sau v?i hệ điều hành Windows 8. Đ? đư?c h? tr? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t tháng 6 năm 2012 b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, tr? chuy?n Công c? thùng sơn qu?n tr?. Đ? bi?t thông tin v? các gói C?p Nh?t tích lu? này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2707265 Mô t? b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, công c? qu?n tr? tr? chuy?n Nhóm: tháng 6 năm 2012
 • Lync 2010 tham d? có tương h?p v? sau v?i hệ điều hành Windows 8. Đ? đư?c h? tr? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t tháng 6 năm 2012 b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 tham d?. Đ? bi?t thông tin v? các gói C?p Nh?t tích lu? này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

  Lưu ? Các phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a Lync 2010 tham d?: 12 tháng 6 năm 2011 C?p Nh?t tích lu? có b?n C?p Nh?t k?t h?p.
  2702444 Mô t? b?n C?p Nh?t b?o m?t cho Lync 2010 tham d?: 12 tháng 6 năm 2011
 • Lync 2010 tham d? có tương h?p v? sau v?i hệ điều hành Windows 8. Đ? đư?c h? tr? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t tích lu? tháng 10 năm 2012 dành cho ngư?i dùng Lync 2010 Attendee - qu?n tr? viên c?p cài đ?t chuyên bi?t ho?c C?p Nh?t tích lu? tháng 10 năm 2012 cho Lync 2010 tham d? - cài đ?t chuyên bi?t c?p.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? ngư?i tham gia Lync 2010 - qu?n tr? viên c?p cài đ?t: tháng 10 năm 2012 tích l?y C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2752160 Mô t? b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 Attendee - cài đ?t chuyên bi?t c?p qu?n tr? viên: tháng 10 năm 2012
  Đ? bi?t thêm thông tin v? Lync 2010 Attendee - ngư?i dùng c?p cài đ?t: tháng 10 năm 2012 tích l?y C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2752157 Mô t? b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 Attendee - s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t m?c: tháng 10 năm 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 2777359 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010, Group Chat
 • Microsoft Lync 2010
 • Microsoft Lync 2010 Attendant
 • Microsoft Lync 2010 Attendee
 • Microsoft Lync 2010 Group Chat
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2777359 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2777359

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com