Đăng nh?p Internet Explorer không do m?t vùng đ?m không đ? cho Kerberos

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 277741 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. H?y ch?c ch?n đ? sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong quá tr?nh k?t n?i v?i m?t thông tin trên Internet Máy ch? (IIS) máy ch? đư?c c?u h?nh cho Windows 2000 xác th?c, ngư?i dùng tr?nh bày v?i các Nh?p m?t kh?u m?ng h?p tho?i. Ngư?i dùng c? g?ng đ? đăng nh?p. ?y nhi?m yêu c?u và cung c?p, và sau đó l?i trang web sau đây là hi?n th?, ngay c? M?c dù các ch?ng ch? h?p l?:
B?n không có quy?n đ? xem trang này. B?n không có quy?n xem thư m?c ho?c trang s? d?ng ?y nhi?m b?n cung c?p.

NGUYÊN NHÂN

Các ch?ng ch? h?p l? và có th? đư?c s? d?ng đ? truy c?p các cùng m?t h? th?ng thông qua các d?ch v? Windows NT Server thông qua các s? d?ng lư?i b? ch? huy. Tuy nhiên, WinINet x? l? có th? không phân b? m?t đ?y đ? b? đ?m cho có ch?a m? thông báo Kerberos c?a ngư?i dùng. Đi?u này có th? x?y ra n?u ngư?i dùng là m?t thành viên c?a các nhóm hơn 100, ví d?.

GI?I PHÁP

V?n đ? này liên quan đ?n m?t WinINet x? l? Internet Explorer vi?c đ?m v?n đ?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng m?t trong hai hotfix sau, Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c m?t b?n C?p Nh?t Internet Explorer, và sau đó thi?t l?p các MaxTokenSize tham s? s? đăng k? (mô t? trong ph?n "Thông tin thêm" bài vi?t này) trên t?t c? các khách hàng máy tính.

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a nên có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time  Version   Size  File name
  --------------------------------------------------
  10/13/2000 04:35p 5.0.3210.1300 459,536 Wininet.dll

				

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Gi?m s? lư?ng các nhóm ngư?i dùng là thành viên c?a.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Microsoft Windows 2000.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes cùng lúc đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes
Chú ý Hotfix đư?c mô t? trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này thay th? hotfix ban đ?u đư?c cung c?p trong ki?n th?c Microsoft sau Bài vi?t cơ s?:
269643 Internet Explorer Kerberos xác th?c không ho?t đ?ng v? c?a m?t vùng đ?m không đ? đang k?t n?i t?i IIS
C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng Registry Editor ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.
Hotfix này cung c?p m?t tham s? s? đăng k? mà b?n có th? s? d?ng đ? tăng kích thư?c token Kerberos. Ví d?, gia tăng s? m? thông báo đ?n 65 KB s? cho phép m?t ngư?i s? d?ng có m?t trong các nhóm hơn 900. Do các liên quan đ?n b?o m?t thông tin đ?nh danh (SID), con s? này có th? khác nhau.

Th?c hi?n sau đây đ? đ?t tham s? này:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m vào các thi?t l?p registry sau đây:
  System\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa\\Kerberos\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: MaxTokenSize
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Sinh: th?p phân
  D? li?u có giá tr?: 65535
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Giá tr? m?c đ?nh cho MaxTokenSize là 12000 th?p phân. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đ?t giá tr? này 65535 th?p phân, FFFF h? th?p l?c phân. N?u b?n thi?t l?p giá tr? này không chính xác đ? 65535 h? th?p l?c phân (m?t giá tr? r?t l?n) Kerberos xác th?c các ho?t đ?ng có th? th?t b?i, và chương tr?nh s? tr? v? l?i. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
297869Các v?n đ? qu?n tr? SMS sau khi b?n s?a đ?i giá tr? đăng k? Kerberos MaxTokenSize
Sau khi b?n thi?t l?p giá tr? và máy tính C?p Nh?t, kh?i đ?ng l?i máy tính. M?c dù b?n ph?i C?p Nh?t b? ki?m soát mi?n cá nhân, b?n có th? s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm đ? thi?t l?p giá tr? này cho khách hàng máy vi tính c?ng đ? đư?c C?p Nh?t. B?n ph?i c?u h?nh t?t c? các khách hàng h? th?ng và các máy ch? tên mi?n v?i cơ quan đăng k? s?a đ?i và c?p nh?t các h? th?ng v?i Windows 2000 SP2 ho?c các hotfix.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313661Kh?c ph?c: Thông báo l?i: "Timeout h?t" x?y ra khi b?n k?t n?i v?i SQL Server trên TCP/IP và Kerberos MaxTokenSize là l?n hơn 0xFFFF
300367 DCOM khách hàng có th? đ?t b? nh? trên dây
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh m? thông báo kích thư?c Kerberos và h? tr? trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
263693Chính sách nhóm không th? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng thu?c nhi?u nhóm

Các bư?c đ? t?o l?i hành vi

 1. T?o m?t trương m?c Windows NT.
 2. Đ?m b?o r?ng Active Directory đư?c cài đ?t và tích h?p Xác th?c đư?c c?u h?nh.
 3. Thêm các tài kho?n cho kho?ng 100 khác nhau các nhóm.
 4. T?o m?t tài kho?n th? hai và thêm nó vào ba trong s? các các nhóm.
K?t qu?:
Các tài kho?n đ?u tiên không th? duy?t qua http://<servername></servername>, nhưng có th? tài kho?n th? hai.
Chú ý K?ch b?n sau đây b?ng cách s? d?ng Creategroup.vbs t? reskit đư?c s? d?ng đ? t?o l?i v?n đ?:
CreateGroup.vbs from the resource kit is a viable method for doing so.
creategroup LDAP: DC=Domain,DC=Org,DC=Company,DC=com GroupName1
CN=administrator,CN=Users,DC=Domain,DC=Org,dc=Company,dc=com password
creategrp.log
...
					

Thu?c tính

ID c?a bài: 277741 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbmt KB277741 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:277741

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com