Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền trong Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2777643 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

M?t s? phương pháp có s?n đ? đ?t c?u h?nh Windows 8 đ? s? d?ng m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền đ? k?t n?i v?i Internet. Phương pháp mà s? làm vi?c t?t nh?t cho b?n ph? thu?c vào lo?i ?ng d?ng mà b?n đang s? d?ng.

Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền thông qua Web Proxy Auto-Discovery Protocol (T?P)

Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng Web Proxy Auto-Discovery Protocol (T?P) đ? đ?t c?u h?nh Windows 8 đ? s? d?ng m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền Internet. C?u h?nh đư?c th?c hi?n thông qua DNS ho?c DHCP và yêu c?u không có cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính khách. Đi?u này có ngh?a r?ng ngư?i dùng có th? mang l?i cho máy tính và thi?t b? t? nhà ho?c các đ?a đi?m khác và t? đ?ng phát hi?n c?u h?nh hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền c?a Internet.

Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền trong Internet Explorer ho?c b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm

N?u b?n thích t?nh c?u h?nh máy tính khách hàng v?i các cài đ?t chuyên bi?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền Internet, b?n có th? t? c?u h?nh các thi?t l?p trong Internet Explorer ho?c đ?t c?u h?nh mi?n gia nh?p máy tính b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm. ?ng d?ng không đư?c cài đ?t chuyên bi?t proxy c?a h? t? Internet Explorer có th? c?n ph?i có cài đ?t chuyên bi?t trong m?i ?ng d?ng đ? c?u h?nh thi?t đ?t ?y quy?n.

?y quy?n t?p tin t? đ?ng c?u h?nh (PAC) / Script c?u h?nh t? đ?ng

Thi?t đ?t ?y quy?n t? đ?ng c?u h?nh (PAC) t?p tin có th? c?ng đư?c c?u h?nh b?ng tay trong Internet Explorer ho?c b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm. Khi b?n s? d?ng Windows c?a hàng ?ng d?ng, các lo?i ?ng d?ng s? xác đ?nh xem thi?t đ?t ?y quy?n thu đư?c t? các t?p tin PAC đư?c s? d?ng. Ngoài ra, các ?ng d?ng có th? c?n ph?i có cài đ?t chuyên bi?t đ? c?u h?nh thi?t đ?t ?y quy?n.

Ph?n m?m khách hàng ?y quy?n/tư?ng l?a

Ph?n m?m khách hàng ?y quy?n/tư?ng l?a là c? th? cho thương hi?u c?a hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền b?n đang s? d?ng. Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 là m?t ví d? v? m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền có th? s? d?ng ph?n m?m khách hàng đ? thi?t đ?t ?y quy?n ki?m soát. Ph?n m?m khách hàng ?y quy?n/tư?ng l?a đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t tr?nh đi?u khi?n LSP s? không làm vi?c trong Windows 8 v?i b?t k? ?ng d?ng hi?n đ?i/c?a s? c?a hàng nhưng s? làm vi?c v?i các tiêu chu?n ?ng d?ng. Ph?n m?m khách hàng ?y quy?n/tư?ng l?a đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t tr?nh đi?u khi?n WFP s? làm vi?c v?i Windows 8 trong t?t c? ?ng d?ng. B?n nên liên h? v?i nhà s?n xu?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền n?u b?n có th?c m?c g? thêm v? làm th? nào đ? s? d?ng ph?n m?m khách hàng c?a nhà s?n xu?t cùng v?i Windows 8.

Lưu ? Công c? khách hàng tư?ng l?a c?a TMG/ISA là LSP d?a và s? không ho?t đ?ng v?i các c?a hàng hi?n đ?i/Windows ?ng d?ng.

dòng lệnh thi?t l?p

B?n c?ng có th? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền b?ng cách s? d?ng l?nh netsh winhttp đ?t proxy . Tùy ch?n này đư?c khuy?n khích ch? cho th? nghi?m, v? nó không ph?i là d? dàng đ? tri?n khai. L?nh đ? đư?c th?c hi?n m?t d?u ki?m nh?c l?nh b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p hành chính. Chúng tôi không đ? ngh? này cho điện thoại di động máy tính b?i v? h?u h?t ngư?i dùng s? không th? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t này khi chúng k?t n?i t?i m?t m?ng khác nhau.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng T?P, h?y vào web site Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc995139

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/gg699445

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd361887

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc736412

Thu?c tính

ID c?a bài: 2777643 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter
  • Windows Server 2012 R2 Essentials
  • Windows Server 2012 R2 Foundation
  • Windows Server 2012 R2 Preview
  • Windows Server 2012 R2 Standard
T? khóa: 
kbmt KB2777643 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2777643

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com