SMB Multichannel b? qua không routable đ?a ch? IP c?a m?t giao di?n m?ng n?u đ?a ch? IP routable c?ng đư?c c?u h?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2777646 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2012 ho?c m?t máy tính d?a trên Windows 8 k?t n?i đ?n m?t máy ch? tin thư thoại ch?n (giao th?c SMB) 3.0 t?p tin chia s?, SMB Multichannel b? qua đ?a ch? IP không routable n?u giao di?n m?ng có routable và không routable đ?a ch? IP c?u h?nh. Hành vi này x?y ra ngay c? khi SMB Multichannel thư?ng c? g?ng đ? k?t n?i v?i các giao di?n b? sung n?u giao di?n m?ng nhi?u t?n t?i, và c? g?ng đ? thi?t l?p nhi?u k?t n?i TCP/IP cho m?t giao di?n m?ng có kh? năng nh?n đư?c m?t r?ng (RSS).

Lưu ? đ?a ch? IP routable ph?ng không bao g?m các đ?a ch? liên k?t đ?a phương IPv6 và IPv4 t? đ?ng riêng IP đ?a ch? (APIPA) đ?a ch?.

H?y xem xét các ví d? k?ch b?n sau đây:
 • Khách hàng SMB có các c?u h?nh sau:
  • Nhi?u m?ng lư?i giao di?n có s?n và đư?c kích ho?t cho c? hai IPv4 và IPv6.
  • M?t đ?a ch? IPv4 t?nh routable đư?c c?u h?nh cho m?i giao di?n m?ng.
  • Đ?a ch? IPv6 duy nh?t đư?c gán cho m?i giao di?n m?ng là m?t đ?a ch? liên k?t đ?a phương.
  • Giao di?n m?ng là RSS có kh? năng.
 • H? ph?c v? SMB có các c?u h?nh sau:
  • M?t giao di?n m?ng duy nh?t có s?n và đư?c kích ho?t cho IPv6 ch?.
  • Đ?a ch? IPv6 duy nh?t đư?c gán cho giao di?n m?ng là m?t đ?a ch? liên k?t đ?a phương.
  • Giao di?n m?ng là có kh? năng RSS.
Trong trư?ng h?p này, ch? có m?t SMB phiên đư?c thành l?p, và khách hàng SMB t?o ra m?t k?t n?i TCP/IP duy nh?t b?ng cách s? d?ng đ?a ch? liên k?t đ?a phương IPv6 trên ch? là m?t trong các giao di?n m?ng. Giao di?n m?ng khác không đư?c s? d?ng. Ngoài ra, nhi?u các k?t n?i TCP/IP không đư?c t?o ra, ngay c? khi giao di?n m?ng là có kh? năng RSS.

Nguyên nhân

Hành vi này là do thi?t k?. SMB Multichannel s? d?ng đ?a ch? IP không routable cho m?t giao di?n m?ng ch? n?u không có đ?a ch? IP routable có s?n cho giao di?n. N?u m?t giao di?n m?ng đ? không routable và routable đ?a ch? IP c?u h?nh, SMB Multichannel b? qua các đ?a ch? IP không routable.

Trong trư?ng h?p ví d?, ch? có m?t m?ng lư?i giao di?n (giao di?n A) đư?c s? d?ng cho phiên SMB v? các đ?a ch? liên k?t đ?a phương c?a các giao di?n khác đư?c b? qua b?i SMB Multichannel, và khách hàng có th? k?t n?i ch? đ?n đ?a ch? liên k?t đ?a phương c?a máy ch?. Ngoài ra, ch? có m?t k?t n?i TCP/IP đư?c t?o ra cho giao di?n A v? các đ?a ch? liên k?t đ?a phương c?a A b? qua b?i SMB Multichannel, và khách hàng có th? k?t n?i ch? đ?n đ?a ch? liên k?t đ?a phương c?a máy ch?.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh các hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? cho phép các k?t n?i nhi?u cho m?t giao di?n m?ng:
 • C?u h?nh đ?a ch? IP routable cho giao di?n m?ng ph?i chi?m ưu th? c?a SMB 3.0 đa kênh.
 • Đ?t c?u h?nh ch? không-routable đ?a ch? IP (APIPA ho?c đ?a ch? liên k?t đ?a phương) cho giao di?n m?ng ph?i chi?m ưu th? c?a SMB 3.0 đa kênh.

  Lưu ý
  • Phương pháp đ?u tiên là gi?i pháp đư?c đ? ngh?.
  • Trong phương pháp th? hai, SMB khách hàng và máy ch? SMB ph?i trên các phân đo?n m?ng cùng b?i v? đ?a ch? IP không routable.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SMB Multichannel, đi đ?n Microsoft Server và qu?n l? Blog bài vi?t sau đây:
Khái ni?m cơ b?n c?a giao th?c SMB Multichannel, m?t tính năng c?a Windows Server 2012 và SMB 3.0
Đ?a ch? APIPA IPv4 s? d?ng ti?n t? 169.254.0.0/16. Đ?a ch? IPv6 đ?a phương liên k?t s? d?ng FE80:: /64 ti?n t?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? APIPA IPv4 và IPv6 liên k?t-c?c b? đ?a ch?, đi đ?n web site Windows Server sau đây:
Đ?a ch? unicast IPv6
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào khách hàng SMB ch?n giao di?n m?ng, h?y vào web site MSDN sau đây:
Tài li?u công ngh? SMB - ph? l?c A: s?n ph?m hành vi

Thu?c tính

ID c?a bài: 2777646 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbtshoot kbexpertiseadvanced kbsmb kbmt KB2777646 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2777646

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com