Mô t? c?a Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.4 C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2778095 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t mô t? b?n C?p Nh?t cho Microsoft Lync cho Mac 2011 ngày tháng 1 năm 2013.

Gi?i thi?u

C?i ti?n mà cung c?p các b?n c?p nh?t này

B?n C?p Nh?t C?p nh?t này cung c?p các ch?c năng đi?u khi?n cu?c g?i cho thi?t b? âm thanh USB t?i ưu hóa cho Lync . Microsoft và OEM mà làm cho thi?t b? âm thanh USB có xác nh?n r?ng b?n c?p nh?t này đ? đi?u ki?n cho các bi?u tư?ng t?i ưu hóa cho Lync trên h?u h?t các thi?t b?.

Đ?i v?i m?t danh sách các thi?t b? t?i ưu hóa cho Lync mà làm vi?c t?t nh?t v?i Lync cho Mac 2011 khách hàng, xin vui l?ng liên h? v?i đ?i tác đi?n tho?i Lync ưa thích c?a b?n.

M?t danh sách đ?y đ? các thi?t b? có tr?nh đ? và nhà s?n xu?t thi?t b? có th? đư?c t?m th?y trên web site c?a Microsoft sau đây:

Đi?n tho?i và các thi?t b? đ? đi?u ki?n cho Microsoft Lync

V?n đ? c?p nh?t s?a ch?a

C?p Nh?t b?n s?a l?i các v?n đ? sau:

  • 2793013 Ngư?i dùng không th? B?t đ?u m?t chia s? màn h?nh máy tính đư?c m? hóa ho?c ?ng d?ng phiên chia s? cùng v?i Lync cho ngư?i dùng Mac 2011
  • 2793011 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho phép Lync dành cho Mac 2011 đ? đư?c h? tr? trong Mac OS X 10.8 núi Lion
  • 2793012 Cu?c g?i video ho?c h?i ngh? kéo dài đ?n m?t t? l? khía c?nh 4:3 khi b?n s? d?ng Lync dành cho Mac 2011
  • 2803796 "Lync là không th? kí nh?p vào" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync dành cho Mac 2011 trong m?t hệ điều hành Mac

Thông tin thêm

Đi?u ki?n tiên quy?t

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Lync cho Mac 2011 14.0.4 C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có Lync dành cho Mac 2011 14.0.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đang ch?y hệ điều hành Mac OS X 10.5 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a hệ điều hành Mac OS X.

Đ? xác minh r?ng máy tính đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t phiên b?n hệ điều hành, h?y nh?p vào V? Mac này trên các Apple Menu.

Đ? xác minh r?ng Lync dành cho Mac 2011 14.0.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Đi tr?nh đơn, nh?p vào ?ng d?ng.
  2. M? Lync dành cho Mac 2011.
  3. Trên các Lync tr?nh đơn, nh?p vào V? Lync.
  4. Trong các V? Lynchộp thoại, thông báo s? phiên b?n s? đư?c hi?n th?. S? phiên b?n nên 14.0.0.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.4 C?p Nh?t gói bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 1/2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin thêm

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2778095 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync for Mac 2011
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2778095 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2778095

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com