B?ng cách s? d?ng máy ch? xác th?c proxy cùng v?i Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2778122 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

N?u b?n s? d?ng m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền Internet yêu c?u xác th?c, b?n có th? g?p v?n đ? khi b?n s? d?ng ?ng d?ng mà k?t n?i v?i Internet.

hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền yêu c?u xác th?c ho?c yêu c?u m?t tên người dùng và m?t kh?u đ? truy c?p Internet ho?c xác th?c ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng thông tin tên kí nh?p mi?n hi?n t?i c?a h?.

Tùy thu?c vào c?u h?nh proxy c?a b?n, b?n có th? g?p ph?i m?t v?n đ? sau khi b?n s? d?ng Windows c?a hàng ?ng d?ng:
 • B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có s?n trong các c?a hàng c?a s?, và b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  • ?ng d?ng này đ? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t - xem thông tin chi ti?t.
  • M?t cái g? đó đ? x?y ra và ?ng d?ng này không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Xin vui l?ng th? l?i. M? l?i: 0x8024401c
 • B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng m?i và có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  • Mua hàng c?a b?n không th? đư?c hoàn thành. M?t cái g? đó đ? x?y ra và mua hàng c?a b?n không th? hoàn t?t.
  • M?t cái g? đó đ? x?y ra và ?ng d?ng này không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Xin vui l?ng th? l?i. M? l?i: 0x8024401c
 • Khi b?n B?t đ?u các ?ng d?ng Windows c?a hàng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  • Proxy m?ng c?a b?n không ho?t đ?ng v?i các c?a hàng c?a s?. Liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin.
 • ?ng d?ng đư?c bao g?m trong Windows 8 có th? ch? ra r?ng b?n đang không kết nối Internet. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng khác t? các c?a hàng c?a s? trong khi b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i khác nhau, các ?ng d?ng c?ng có th? ch? ra r?ng b?n đang không kết nối Internet. Các ?ng d?ng có th? hi?n th? m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  • Đ? có m?t v?n đ? kí nh?p b?n vào.
  • B?n không đư?c k?t n?i v?i Internet.
 • G?ch s?ng cho m?t s? ?ng d?ng có th? không c?p nh?t n?i dung c?a h? ho?c không bao gi? có th? hi?n th? n?i dung tr?c ti?p.
 • Windows Update có th? không ki?m tra C?p Nh?t ho?c t?i xu?ng b?n C?p Nh?t, và b?n nh?n đư?c m? l?i 8024401C ho?c messge l?i sau đây:
  • Đ? có m?t v?n đ? ki?m tra C?p Nh?t.

Gi?i pháp

Các v?n đ? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c gi?i quy?t trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Thông tin thêm

N?u b?n đang s? d?ng Windows 8 ho?c Windows Server 2012, b?n có th? làm gi?m tác d?ng c?a nh?ng v?n đ? này b?ng cách cho phép truy c?p không đư?c xác th?c thông qua hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n cho phép các truy nh?p không đư?c xác th?c ch? cho các k?t n?i đ?n các đ?a ch? URL đư?c s? d?ng b?i m?i ?ng d?ng có m?t v?n đ?. M?t s? hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền có th? đ? ngh? r?ng b?n t?o ra m?t danh sách cho phép (c?n đư?c g?i là m?t "danh sách tr?ng") c?a đ?a ch? URL.

Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này v? chúng liên quan b?ng cách s? d?ng Windows c?a hàng ?ng d?ng ho?c b?ng cách s? d?ng ?ng d?ng Microsoft đư?c bao g?m trong Windows 8 ho?c Windows Update, b?n có th? bao g?m các đ?a ch? sau đây trong m?t danh sách cho phép trên hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền và cho phép truy nh?p HTTP và HTTPS cho h?:
 • Login.Live.com
 • Account.Live.com
 • clientconfig.Passport.net
 • wustat.Windows.com
 • *. windowsupdate.com
 • *. wns.windows.com
 • *. hotmail.com
 • *. outlook.com
 • *. microsoft.com
 • *.msftncsi.com/ncsi.txt
Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này cho các ?ng d?ng khác, b?n có th? ph?i liên h? v?i nhà cung c?p ?ng d?ng cho các thông tin v? URL đ?a ch? mà b?n nên bao g?m trong c?a b?n danh sách cho phép.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2778122 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows RT
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
T? khóa: 
kbmt KB2778122 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2778122

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com