M?t hotfix có s?n đó cho bi?t thêm hai m? s? ki?m soát c?m m?i đ? giúp b?n xác đ?nh c?m sao nút ch?n m?t ch?n m?t C?p Nh?t k?o cao su trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2779069 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix gi?i thi?u m?t s? thay đ?i thi?t k? c?p cho Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012. Các hotfix cho bi?t thêm hai m?i c?m ki?m soát m? mà b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh c?m sao nút ch?n m?t ch?n m?t C?p Nh?t qu?n l? (k?o cao su) C?p Nh?t toàn c?u.

Khi m?t nút ch?n m?t có ch?a m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c chia s? v?i các nút ch?n m?t khác nút ch?n m?t kh?i s? m?t l?n đ?u tiên có đư?c m?t khóa k?o cao su. Sau đó, nút ch?n m?t chia s? b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng m?t thư tr? l?i yêu c?u phát đa hư?ng (MRR) đ? các nút ch?n m?t khác. Sau khi b?n c?p nh?t này đư?c g?i, nút ch?n m?t kh?i s? ch? đ?i cho m?t ph?n ?ng t? các nút ch?n m?t khác trư?c khi b?n ti?p t?c. Tuy nhiên, trong đi?u ki?n nh?t đ?nh, m?t trong các nút ch?n m?t không tr? l?i yêu c?u k?o cao su trong th?i gian b?i v? nút ch?n m?t là khó khăn cho m?t s? l? do. Hi?n nay, có là không có cơ ch? đ? xác đ?nh các nút ch?n m?t mà là khó khăn và không tr? l?i yêu c?u k?o cao su.

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, hai m?i c?m ki?m soát m? đư?c thêm vào đ? giúp các qu?n tr? viên gi?i quy?t v?n đ?. M?t trong các m? ki?m soát c?m tr? v? ch? s? h?u khóa k?o cao su, và m? ki?m soát khác tr? v? các nút ch?n m?t đang m?c k?t. V? v?y, ngư?i qu?n tr? có th? kh?i đ?ng l?i các nút ch?n m?t khó khăn đ? gi?i quy?t v?n đ?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m? ki?m soát m?i, đi đ?n Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? m? đi?u khi?n CLUSCTL_CLUSTER_GET_GUM_LOCK_OWNER
Thông tin chung v? m? đi?u khi?n CLUSCTL_NODE_GET_STUCK_NODES


Ghi chú
 • b?n ghi d?ch v? c?m sao này có m?t cơ s? đư?c g?i là k?o cao su. K?o cao su đư?c s? d?ng đ? phân ph?i m?t nhà nư?c toàn c?u trong c?m sao.
 • Ch? có m?t c?m nút ch?n m?t có th? g?i tin thư thoại k?o cao su b?t c? lúc nào. nút ch?n m?t này đư?c g?i là ch? s? h?u khóa k?o cao su.
 • Ch? s? h?u k?o cao su khóa g?i thư MRR cho m?t t?p h?p con c?a c?m nút ch?n m?t, và sau đó ch? đ?i cho các nút ch?n m?t g?i gi?y t? xác nh?n nh?n đư?c tin thư thoại.
 • Ch?y l?p đi l?p l?i m?t s? trong các m? đi?u khi?n đ? xác nh?n r?ng nút ch?n m?t là khó khăn.
 • Sau khi m? đi?u khi?n CLUSCTL_CLUSTER_GET_GUM_LOCK_OWNER đư?c g?i là, b?n ph?i đóng x? l? c?m. Sau đó, b?n m? l?i x? l? c?m b?ng cách s? d?ng khóa k?o cao su ch? s? h?u nút ch?n m?t tên đó đư?c tr? v? b?i m? ki?m soát. N?u b?n không th?c hi?n hành đ?ng này, m? ki?m soát CLUSCTL_NODE_GET_STUCK_NODES có th? tr? v? m?t k?t qu? không chính xác.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2012.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Clussvc.exe6.1.7601.221474,624,89630/10 / 201203:13
Cluswmi.dll6.1.7601.22147542,20830/10 / 201205:26
Cluswmi.MOFkhông áp d?ng76,75229 Tháng 10 năm 201223:20
Cluswmiuninstall.MOFkhông áp d?ng17629 Tháng 10 năm 201223:20
Cluswmi.dll.mui6.1.7601.2214715,87230/10 / 201205:40
Cluswmi.MFLkhông áp d?ng173,68430/10 / 201205:29
Cluswmi.dll.mui6.1.7601.2214720,48030/10 / 201207:19
Cluswmi.MFLkhông áp d?ng184,39230/10 / 201207:23
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Clussvc.exe6.1.7601.221477,787,52030/10 / 201202:50
Cluswmi.dll6.1.7601.22147886,78430/10 / 201204:33
Cluswmi.MOFkhông áp d?ng76,75229 Tháng 10 năm 201223:16
Cluswmiuninstall.MOFkhông áp d?ng17629 Tháng 10 năm 201223:16
Cluswmi.dll.mui6.1.7601.2214715,87230/10 / 201204:44
Cluswmi.MFLkhông áp d?ng173,68430/10 / 201204:35
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Clussvc.exe6.2.9200.208397,243,77602 Tháng mư?i năm 201300:06x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0e79bcada2b0cfe0c27ad13022b3dd5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_33d802d2766ef54c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10:43
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1dbd3830fcb5931d310dd33fb7cdf795_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_477e10682668ecf5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10:43
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f10bdb1f59d4b7462ec02a68e4a8ebe7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_d0f50dd8edb235f7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10:43
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f8a69b8a24bef460c8828836d236de71_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_5d4394989d28b1e8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10:43
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_1853bc5bd15ebf61.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,438
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)08:21
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_1b01b59fcfa4593e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,668
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_22a866ae05bf815c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04:55
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinIa64_3f4ac77b5961b1815a6812906e93165f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_031d9962bdcc62d1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10:43
t?p đ? đ?t tên tinIa64_5e13febf863227ee4566aeaf3d5dc839_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_e7d8153dc1f4298e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10:43
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_bc36c4ce18ff5727.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,436
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)06:09
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_bee4be121744f104.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,666
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)06:07
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22147_none_22a866ae05bf815c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)30/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04:55
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_96d02bbf81b35aa48ec7fd633b3c0c22_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20839_none_a2637dc405fac374.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)02 Tháng mư?i năm 2013
Th?i gian (UTC)09:41
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20839_none_1350062344408afb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,086
Ngày (UTC)02 Tháng mư?i năm 2013
Th?i gian (UTC)03:20
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20839_none_1da4b07578a14cf6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,868
Ngày (UTC)02 Tháng mư?i năm 2013
Th?i gian (UTC)01:16
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2779069 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2779069 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2779069

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com