Tháng mư?i hai 2012 múi thời gian tích l?y C?p Nh?t cho hệ điều hành Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2779562 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

B?n c?p nh?t này thay th? và thay th? b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2756822 đư?c phát hành vào tháng 12 năm 2011. T?t c? các thay đ?i múi thời gian b? sung phát hành b?n s?a l?i sau khi C?p Nh?t 2756822 đư?c sáp nh?p vào b?n c?p nh?t này.

N?u b?n đ? tri?n khai C?p Nh?t 2756822, đ?c các mô t? c?a nh?ng thay đ?i múi thời gian c? th? đư?c đ? c?p trong bài vi?t này đ? xác đ?nh cho dù b?n ph?i tri?n khai b?n c?p nh?t này ngay l?p t?c. N?u h? th?ng không ?nh hư?ng tr?c ti?p, b?n có th? l?ch tr?nh tri?n khai t?i các cơ h?i có s?n ti?p theo.

Chúng tôi khuyên b?n nên tri?n khai b?n C?p Nh?t tích l?y múi thời gian Windows m?i nh?t đ? đ?m b?o s? th?ng nh?t c?a b? máy cơ s? d? li?u múi thời gian trên t?t c? các h? th?ng.

Quan tr?ng
 • Trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này, đư?c nh?n th?c c?a v?n đ? ti?m năng mà có th? ?nh hư?ng đ?n Microsoft Outlook. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  931667 Làm th? nào đ? thay đ?i múi thời gian đ?a ch? b?ng cách s? d?ng công c? c?p nh?t d? li?u múi thời gian đ?i v?i Microsoft Office Outlook
 • B?n C?p Nh?t tích l?y múi thời gian ch?a ch? các d? li?u đó đ? thay đ?i cho m?t khu v?c c? th? ho?c mà đ? đư?c b? sung đ? duy tr? tính ch?n l? v?i phiên b?n hệ điều hành khác. V? v?y, n?u m?t phím múi thời gian s? b? xóa, m?t s? giá tr? ban đ?u có th? không th? ph?c h?i sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y khu v?c.

  Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n nên b?n xóa b?t k? khoá ki?m nh?p có liên quan đ?n múi thời gian. Trên máy tính có múi thời gian không đ?y đ? phím, l?n đ?u tiên khôi ph?c l?i các phím múi thời gian t? đ?ng g?i lưu t?t đư?c bi?t đ?n. Sau đó, áp d?ng các C?p Nh?t.

Thông tin thêm

B?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này thay đ?i d? li?u múi thời gian đ? phù h?p v?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) thay đ?i trong m?t s? qu?c gia.

B?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này là m?t tích l?y C?p Nh?t rollup bao g?m t?t c? trư?c c?a s? thay đ?i múi thời gian. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào DST thay đ?i có th? ?nh hư?ng đ?n các s?n ph?m Microsoft khác, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? DST
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào DST thay đ?i có th? ?nh hư?ng đ?n các s?n ph?m Microsoft khác, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
914387 Làm th? nào đ? c?u h?nh ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian cho hệ điều hành Microsoft Windows
Lưu ? Khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n có th? nh?n đư?c m?t tin thư thoại tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
C?p Nh?t không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t m?i ho?c cùng m?t khu v?c th?i gian C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.
Thông báo này ch? ra r?ng b?n đ? áp d?ng các C?p Nh?t chính xác ho?c c?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update có t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Không có Hành đ?ng b? sung là c?n thi?t đ? c?p nh?t hệ điều hành Windows.

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 tiêu chu?n nhúng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 tiêu chu?n nhúng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng mư?i m?t 20, 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Nh?ng thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n k? t? khi C?p Nh?t tích l?y múi thời gian Windows trư?c đó:
 • Bahia gi? chu?n:
  B?t đ?u vào năm 2012, Bahia tiêu chu?n th?i gian s? không c?n có DST.
 • Đ?o Azores-gi? tiêu chu?n:
  Thay đ?i ph?n ánh k?t thúc DST ngày 28 tháng 10 năm 2012 cho th?i gian tiêu chu?n Azores. Nh?ng thay đ?i này đ? đư?c phát hành như hotfix 2769756. B?n c?p nh?t này bao g?m các thay đ?i cho DST cho th?i gian tiêu chu?n Azores trong Windows 8 và Windows Server 2012. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m các thay đ?i đư?c t?m th?y ? hotfix 2769756. Các quy t?c m?i cho DST 2013 và tr? v? sau đư?c phát hành như là m?t ph?n trong vùng th?i gian tích l?y tháng 10 năm 2012 C?p Nh?t trong b?n C?p Nh?t 2756822.
 • Fiji-gi? tiêu chu?n:
  Chính ph? c?a Fiji đ? công b? m?i DST quy đ?nh cho năm 2012 thông qua năm 2013. DST B?t đ?u lúc 2: 00 sáng ngày ch? nh?t ngày 21 tháng 9 năm 2011 và k?t thúc lúc 3: 00 sáng ngày ch? nh?t 20 tháng 1 năm 2013. B?n c?p nh?t này áp d?ng cho Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và xu?ng. Ngoài ra, nh?ng thay đ?i đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y múi thời gian ngày 2012 đư?c mô t? trong b?n C?p Nh?t 2756822 đư?c t?m th?y trong b?n c?p nh?t này.
 • Jordan Standard Time:
  Thay đ?i UTC bù đ?p cho th?i gian tiêu chu?n Jordan t? (UTC + 2) (UTC + 3). V? v?y, tên hiển thị, múi thời gian đư?c thay đ?i đ? (UTC + 03: 00) Amman. T? năm 2013 tr? đi, gi? chu?n Jordan s? không c?n có DST.
Thay đ?i múi thời gian đư?c tóm t?t trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
múi thời gian chính têntên hiển thịDST m?i B?t đ?uDST cu?i m?iTZI khoá
Gi? chu?n Bahia(UTC - 03: 00) Salvadorkhông áp d?ngkhông áp d?ng
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Bahia tiêu chu?n Time\Dynamic DST

Giá tr? DWORD c?a FirstEntry: 000007da

Giá tr? DWORD c?a LastEntry: 000007dd

HEX giá tr? c?a năm 2010: B4, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX giá tr? năm 2011: B4, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX giá tr? c?a 2012: B4, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, đư?c vi?t b?i admin 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX giá tr? c?a 2013: B4, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Đ?o Azores-gi? chu?n(UTC-01: 00) AzoresCh? nh?t cu?i c?a Tháng ba 00:00:00.000(2012 only)Ch? nh?t cu?i c?a tháng 01:00:00.000(2012 only)
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores tiêu chu?n Time\Dynamic DST

HEX giá tr? năm 2011: 3 c, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

HEX giá tr? c?a 2012: 3 c, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

HEX giá tr? c?a 2013: 3 c, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Giá tr? DWORD c?a FirstEntry: 000007db

Giá tr? DWORD c?a LastEntry: 000007dd
Fiji-gi? chu?n(UTC + 12: 00)
Phi-gi
Các ch? nh?t th? ba c?a tháng
02: 00: 00
Các ch? nh?t th? ba c?a tháng Giêng
03:00:00.000
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji tiêu chu?n Time\Dynamic DST

Giá tr? DWORD c?a FirstEntry: 000007d8

Giá tr? DWORD c?a LastEntry: 000007de

HEX giá tr? năm 2008: 30, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEX giá tr? c?a năm 2009: 30, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 01, 00, 04, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX giá tr? c?a năm 2010: 30, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX giá tr? năm 2011: 30, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00 00, 00, 01, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX giá tr? c?a 2012: 30, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00 00, 00, 04, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX giá tr? c?a 2013: 30, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00 00, 00, 03, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX giá tr? c?a 2014: 30, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Gi? chu?n Jordan(UTC + 3: 00) AmmanKhông cóKhông có
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan tiêu chu?n Time\Dynamic DST

Giá tr? DWORD c?a FirstEntry: 000007d6

Giá tr? DWORD c?a LastEntry: 000007dd

HEX giá tr? năm 2006: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEX giá tr? c?a năm 2007: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00 05, 00, 01, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX giá tr? năm 2008: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00 05, 00, 01, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX giá tr? c?a năm 2009: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX giá tr? c?a năm 2010: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX giá tr? năm 2011: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX giá tr? c?a 2012: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX giá tr? c?a 2013: 4 c, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Đi?u ki?n tiên quy?t

Windows XP

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows XP Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows XP m?i nh?t

Windows Server 2003

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Windows Vista và Windows Server 2008

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này. Cùng m?t gói cài đ?t chuyên bi?t c? hai trên phiên b?n RTM và các gói b?n ghi d?ch v? 1 Phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Windows 8 và Windows Server 2012

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Windows nhúng 7 tiêu chu?n

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này. Cùng m?t gói cài đ?t chuyên bi?t c? hai trên phiên b?n RTM và các gói b?n ghi d?ch v? 1 Phiên b?n c?a Windows Embedded tiêu chu?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?p nh?t m?t thi?t b? đ? Windows 7 SP1 chu?n nhúng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? c?p nh?t m?t thi?t b? Windows 7 SP1 chu?n nhúng

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? các b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong KB 2633952 và trong KB 2756822. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bài KB, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633952 Tháng 12 năm 2011 khu v?c th?i gian tích l?y C?p Nh?t cho hệ điều hành Microsoft Windows
2756822 Tháng 10 năm 2012 múi thời gian tích l?y C?p Nh?t cho hệ điều hành Microsoft Windows
Lưu ? B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t tích l?y update rollup này, ngay c? sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành đư?c li?t kê.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2779562 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Embedded Standard 7
 • Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1
T? khóa: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2779562 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2779562

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com