Tính năng có s?n trong Windows Server 2003 c?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278007 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t s? các tính năng m?i trong Windows Các c?m máy ch? 2003 so v?i Microsoft Windows 2000 Advanced Server và Microsoft Windows 2000 Datacenter Server.

In the "nhi?u hơn Thông tin"ph?n, b?n s? t?m th?y m?t danh sách các tính năng m?i trong Windows Server 2003 c?m c?ng như b? sung tài li?u tham kh?o. Ph?n sau đư?c chia thành các lo?i sau:
 • C?u h?nh và qu?n tr?
 • H? tr? và gi?i đáp th?c m?c
 • Tài nguyên
 • M?ng c?i ti?n
 • Ho?t đ?ng

THÔNG TIN THÊM

C?u h?nh và qu?n tr?

 • B?n có th? có các c?m 8-nút trong Windows Server 2003, Enterprise Edition và Windows Server 2003, Datacenter Edition.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  288778S? lư?ng t?i đa c?a các nút đư?c h? tr? trong m?t cluster
 • Có là 64-bit, h? tr? (IA-64) cho Windows Clustering có s?n trong Windows Advanced Server và Windows Datacenter Server.

  Chú ý Windows Clustering không h? tr? GPT đ?a.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  284134Các c?m máy ch? h? tr? GPT chia s? đ?a
 • Windows Clustering đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh; b?n ch? c?n đ? c?u h?nh m?t c?m b?ng cách b?t đ?u Cluster ngư?i qu?n tr? ho?c b?i k?ch b?n s? c?u h?nh v?i Cluster.exe.
 • Phân tích c?a c?u h?nh nút x?y ra trư?c khi các cài đ?t quá tr?nh đ? cho v?n đ? m?t cách d? dàng đư?c xác đ?nh. Giai đo?n phân tích c?nh báo b?n n?u ho?c t?p tin Server cho máy Macintosh ho?c cân b?ng t?i m?ng là cài đ?t. N?u nút đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng DHCP cho b?t k? m?ng giao di?n ho?c h? th?ng có b?t k? đ?a năng đ?ng, giai đo?n phân tích s? phát hành m?t c?nh báo b?i v? đây không ho?t đ?ng đúng trên m?t c?m máy ch?.
 • Ph?c v? đ?u cu?i có th? đư?c cài đ?t trong ch? đ? ?ng d?ng v?i Windows Clustering c?u h?nh. Tuy nhiên, trư?c khi b?n làm đi?u này, xem xét các sau bài vi?t khi b?n b?t máy ch? đ?u cu?i trong ch? đ? ?ng d?ng m?t Windows Server 2003 c?m:
  294926 Cân nh?c d?ch v? đ?u cu?i trên m?t c?m máy ch?
 • Kh? năng thay đ?i vai tr? c?m, ưu tiên, và tên m?ng đ? đư?c g? b? t? c?u h?nh c?m Thu?t s?.
 • Kích c? m?c đ?nh c?a các tham s? "Đ?t l?i đ?i bi?u đăng nh?p lúc" có đư?c tăng lên đ?n 4096 kilobyte (KB).
 • B?n không c?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t ho?c g? cài đ?t Windows Clustering. Windows Clustering và liên k?t tr?nh đi?u khi?n có th? đư?c b?t đ?u và d?ng l?i t? đ?ng.
 • N?u m?t nút không đính kèm vào m?t thư m?c m?ng chia s?, nó t? đ?ng c?u h?nh m?t ngu?n l?c đ?a phương đ?i bi?u. V?i đi?u này, b?n có th? th? nghi?m các ?ng d?ng trên m?t c?m mà không nh?t thi?t c?n d?ch v? c?m ph?n c?ng.

  Chú ý B?n ch? có th? cài đ?t m?t ngu?n l?c đ?a phương đ?i bi?u vào m?t nút, và nó h? tr? ch? m?t nút (lonewolf).Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  283715Tính năng c?a ngu?n l?c đ?a phương đ?i bi?u trên Windows Server 2003 c?m
 • Quá tr?nh g? cài đ?t Windows Clustering là thêm hi?u qu?; b?n ch? c?n ph?i g? b? nút thông qua nhóm qu?n tr? viên ho?c Cluster.exe do đó nút là không c?n c?u h?nh cho Windows Clustering h? tr?. Đó c?ng là m?t chuy?n đ?i m?i cho Cluster.exe l?c lư?ng vi?c g? b? cài đ?t N?u đó là khó khăn khi truy c?p vào nhóm qu?n tr? viên:
  c?m nút nodename /Force
  Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  282227Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t d?ch v? c?m trên m?t c?m Windows Server 2003
 • Nâng c?p ng?n đư?c h? tr? t? Windows 2000 lên Windows S?n ph?m máy ch? 2003.

  Chú ý Có là không có h? tr? cho cán nâng c?p t? m?t Microsoft Windows NT 4.0 c?m đ?n m?t c?m Windows Server 2003. Nâng c?p t? Windows NT 4.0 đư?c h? tr?, nhưng c?m sao ph?i đư?c th?c hi?n offline trong các nâng c?p.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  301538Làm th? nào đ? nâng c?p c?m Microsoft Windows NT 4.0 đ?n m?t c?m Windows Server 2003
 • Bây gi? b?n có th? c?u h?nh m?t c?m máy ch? trong c?u h?nh Thu?t s? máy ch? c?a b?n, mà b?t đ?u trong th? t?c đăng nh?p đ?u tiên, do đó đơn gi?n hoá các c?u h?nh.
 • B?n không c?n c?n ph?i ch?n đ?a s? đư?c s? d?ng như tài nguyên đ?i bi?u; nó t? đ?ng c?u h?nh trên đ?a nh? nh?t có ngh?a là l?n hơn sau đó 50 megabyte (MB) và đó đ?nh d?ng v?i NTFS File H? th?ng. Các tùy ch?n đ? di chuy?n tài nguyên đ?i bi?u đ?n đ?a khác là có s?n trong khi thi?t l?p ho?c sau c?m sao đ? đư?c c?u h?nh.
 • B?n có th? t? xa cài đ?t và c?u h?nh m?t c?m v?i Nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c Cluster.exe. Tham kh?o tr? giúp và trung tâm h? tr? dư?i "Các c?m máy ch?" cho bi?t thêm chi ti?t.

H? tr? và gi?i đáp th?c m?c

 • M?t m?i Windows Clustering recovery Tool tool gi?m th?i gian nó c?n đ? làm m?t s? thay th? đ?a và khôi ph?c s? đăng k? ki?m tra đi?m ?nh trong Windows Server 2003.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  305793Làm th? nào đ? thay th? m?t đ?a trên m?t Windows 2000 ho?c Windows 2003 server custer
  307469 Khôi ph?c s? đăng k? ki?m tra đi?m d?ng làm vi?c sau khi b?n khôi ph?c m?t c?m máy ch?
 • Quá tr?nh c?u h?nh m?i v?i tăng phân tích hi?n th? trên màn h?nh và đ? các t?p tin log sau đây:
  %SystemRoot%\System32\Logfiles\Cluster\ClCfgSrv.log
 • Khi đ?a tham nh?ng b? nghi ng?, d?ch v? c?m báo cáo k?t qu? c?a các ti?n ích d?ng l?nh CHKDSK ? m?t s? nơi. K?t qu? đ? đăng trong Nh?t k? ?ng d?ng và các t?p tin Cluster.log. Trong Ngoài ra, các t?p tin Cluster.log tham chi?u m?t t?p s? ghi trong đó chi ti?t CHKDSK đ?u ra đư?c ghi l?i.

  Ví d?, các t?p tin Cluster.log có th? tham kh?o CHKDSK v?n đ? theo cách sau:
  Windows_folder\CLUSTER\CHKDSK_DISK2_SIGABCD1234.ĐĂNG NH?P
  Đ? có thêm thông tin v? CHKDSK và đ?u ra, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  272244V? trí Chkdsk k?t qu? cho Windows clustering tài nguyên
 • D?ch v? c?m đi?u ch?nh hi?u qu? hơn đ? chia s? đ?a thay đ?i trong trư?ng h?p thay đ?i kích thư?c và bài t?p k? t? ? đ?a. C?m sao d?ch v? làm vi?c tr?c ti?p v?i ngư?i qu?n l? g?n k?t kh?i lư?ng và không c?n tr?c ti?p s? d?ng các phím DISKINFO ho?c đ?a. Các phím đư?c duy tr? cho kh? năng tương thích v?i Phiên b?n trư?c c?a Windows Clustering. N?u b?n tăng kích thư?c c?a m?t chia s? đ?a, Windows Clustering có th? bây gi? t? đ?ng ch?nh đ? nó, mà gi?i quy?t m?t s? v?n đ? liên quan đ?n vi?c đưa l?n đ?a tr?c tuy?n.
 • Windows Server 2003 Clustering gi?i thi?u ph?n m?m Tracing mà s? s?n xu?t thêm thông tin đ? h? tr? trong g? r?i Windows C?m v?n đ?. Đ? thêm thông tin v? cách s? d?ng ph?n m?m Tracing đ? kh?c ph?c các v?n đ? c?m Windows Server 2003, h?y tham kh?o bài vi?t Q301636.
 • D? đ?c Nh?t k? c?m đư?c c?i thi?n b?ng cách thêm các l?i các c?p (tương t? như b?n ghi s? ki?n) có th? giúp xác đ?nh các khu v?c v?n đ?:
  • Thông tin = thông tin m?c
  • C?nh báo = c?nh báo Entries
  • Err = l?i Entries
 • Các b?n ghi c?m bây gi? hi?n th? th?i gian local c?a máy ch? trong m?t t?p nh?t k? l?i vào khi Windows Clustering b?t đ?u. Tính năng này giúp b?n khi b?n đang so sánh s? ki?n đăng m?c c?m sao b?n ghi.
 • M?t t?p tin Windows Clustering đ?i tư?ng (Windows_folder\Cluster\cluster.oml) là t? đ?ng t?o ra và duy tr? có ch?a m?t b?n đ? c?a duy nh?t toàn c?u danh tính (GUIDs) đ? ánh x? tên tài nguyên.

Tài nguyên

 • T?o m?t máy ph?c v? in trên m?t c?m là d? dàng hơn v?i các c?a s? Máy ch? 2003 c?m. Tr?nh đi?u khi?n máy in bây gi? đư?c sao chép trên đ? t?t c? các nút khi b?n cài đ?t m?t máy in trên máy ch? ?o.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  278455Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t máy ch? c?m in
  302539 Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? in ?n vào m?t c?m Windows Server 2003
 • Windows Server 2003 c?m có th? s? d?ng 32-bit c?m tài nguyên, mà làm cho vi?c di chuy?n c?a các c?m Windows 2000 đ?n 64-bit các c?m chi phí có hi?u qu? hơn b?ng cách cho phép vi?c s? d?ng các ?ng d?ng 32-bit trong các c?m.
 • Trong Windows Server 2003, có m?t m?i đ?i bi?u có kh? năng ngu?n tài nguyên tên "Ph?n l?n các nút Set" (MNS). V?i MNS, b?n có th? c?u h?nh m?t nhi?u c?m mà không c?n s? d?ng m?t đ?a đư?c chia s? ph? bi?n.
 • Bây gi? b?n có kh? năng đ? t?o ra m?t k?ch b?n chung tài nguyên thêm vào các ?ng d?ng chung và d?ch v?.
 • V?i ngu?n thư x?p hàng gây nên l?c m?i, b?n có th? nhi?u tài nguyên thư x?p hàng trên m?t c?m, cho phép ho?t đ?ng/ho?t đ?ng c?u h?nh.

  Chú ý B?n có th? ch? có m?t trong nh?ng tài nguyên thư x?p hàng cho m?i c?m nhóm.
 • Phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (DTC) cài đ?t đơn gi?n hóa; ch? c?n t?o tài nguyên và nó s? ch?y ti?n tr?nh cài đ?t và c?u h?nh DTC cho b?n trên t?t c? các nút.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  301600Làm th? nào đ? c?u h?nh đi?u ph?i Microsoft phân ph?i giao d?ch viên trên m?t c?m Windows Server 2003
 • Kh?i lư?ng đi?m g?n k?t bây gi? đư?c h? tr? trên đ?a đư?c chia s? và có th? ho?t đ?ng đúng trong m?t chuy?n đ?i d? ph?ng.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  280297Làm th? nào đ? c?u h?nh đi?m g?n k?t kh?i lư?ng trên m?t máy ch? c?m
 • Windows Clustering đ? đư?c t?i ưu cho khu v?c lưu tr? M?ng (SAN). Tr?nh đi?u khi?n thi?t b? Windows Clustering đ? đư?c thay đ?i đ? làm nh?m m?c tiêu thi?t b? đ?t l?i khi arbitrating cho m?t đ?a so v?i m?t toàn b? h? th?ng xe bu?t thi?t l?p l?i.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  301647C?i ti?n d?ch v? c?m cho lưu tr?
 • B? nh? đ?m phía khách hàng (CSC) bây gi? đư?c h? tr? cho nhóm T?p tin chia s? tài nguyên.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  285369M?t b?n c?p nh?t đ? c?u h?nh b? nh? đ?m phía khách hàng ngày m?t c?m máy ch? Windows 2000 có s?n
 • V?i m?t c?m Windows Server 2003, b?n có th? t?o nhi?u đ?c l?p DFS r?. Các kh? năng và tính năng c?ng t?n t?i:
  • M?t c?m có th? xu?t chuy?n không gian tên nhi?u
  • Granularity t?t hơn c?a chuy?n đ?i d? ph?ng (nhanh hơn dß?? th?i gian)
  • M?i ngư?i ch? có th? chuy?n đ?i d? ph?ng m?t cách đ?c l?p
  • Ngu?n g?c có th? trong máy ch? ?o khác nhau
  • C?u h?nh ho?t đ?ng/ho?t đ?ng đư?c h? tr?

M?ng c?i ti?n

 • Windows Server 2003 là bây gi? ho?t đ?ng thư m?c-nh?n th?c đư?c. V?i Windows Server 2003:
  • B?n có th? xu?t b?n m?t tên m?ng như m?t máy tính đ?i tư?ng trong Active Directory.
  • Kerberos xác th?c cho các máy ch? ?o đư?c cung c?p và m?t v? trí m?c đ?nh cho các d?ch v? (ch?ng h?n như thư x?p hàng) đ? xu?t b?n d?ch v? đi?u khi?n đi?m.
  • B?n có th? ch?y các ?ng d?ng ho?t đ?ng thư m?c-nh?n th?c đư?c như là m?t t?p h?p ?ng d?ng.
 • Chú ý:
  • Tích h?p Windows Clustering không làm cho b?t k? thay đ?i đ? gi?n đ?.
  • Có Kerberos xác th?c cho các máy ch? ?o trong m?t ch? đ? h?n h?p c?m b?n ph?i ch?y d?ch v? máy ch? Windows 2000 Advance Gói 3 ho?c cao hơn; N?u không, NTLM dùng cho xác th?c.
  Đ? có thêm thông tin v? Windows Clustering và Kerberos xác th?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  302389Mô t? các tính ch?t c?a c?m ngu?n tài nguyên m?ng tên trong Windows Server 2003
  307532 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? tài kho?n d?ch v? c?m khi nó s?a đ?i máy tính đ?i tư?ng
 • Windows Server 2003 c?m cung c?p tăng cư?ng c?m m?ng tích h?p v?i c?u h?nh. N?u k?t n?i m?ng b? m?t, TCP/IP ngăn x?p là không b? n?p, mà đ? x?y ra trong Windows 2000 theo m?c đ?nh. V?i Windows Máy ch? 2003, b?n không c?n ph?i đ?t đăng k? DisableDHCPMediaSense baám giö? phím.
 • Thông tin n?i b? (nh?p tim) ? các c?a s? Máy ch? 2003 c?m bây gi? là ngày phát đa hư?ng đ? gi?m lưu lư?ng m?ng, mà tăng cư?ng h? tr? cho các c?m máy ch? v?i hơn hai nút. N?u phát đa hư?ng giao ti?p th?t b?i v? l? do nào, thông tin liên l?c n?i b? h?i Unicast. T?t c? các thông tin liên l?c n?i b? đư?c k? k?t và an toàn.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  307962H? tr? phát đa hư?ng có hi?u l?c v?i nh?p tim c?m
 • Windows Server 2003 cung c?p tăng cư?ng logic cho chuy?n đ?i d? ph?ng khi đ? có m?t m?t hoàn toàn các giao ti?p n?i b?; m?ng tr?ng thái cho giao ti?p công c?ng c?a t?t c? các nút bây gi? đư?c đưa vào tài kho?n.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  286342Phát hi?n l?i m?ng và ph?c h?i trong các c?m Windows Server 2003

Ho?t đ?ng

 • Ph?n m? r?ng c?a phân vùng vào không gian mi?n phí cho các chia s? đ?a hơn s?p x?p h?p l? v?i các ti?n ích Diskpart bao g?m.Đ? có thêm thông tin v? m? r?ng m?t chia s? đ?a, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  304736Làm th? nào đ? m? r?ng các phân vùng c?a m?t c?m chia s? đ?a
 • Khi b?n s? d?ng các di chuy?n nhóm l?nh trên m?t c?m v?i hơn 2 nút, b?n có th? ch?n cácT?t nh?t có th? tùy ch?n. Đó c?ng là nâng cao logic đ? đ?i phó v?i s? th?t b?i c?a các nút ho?c tài nguyên như v?i nút mà nó nên không tài nguyên hơn đ?.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  299631Hành vi chuy?n đ?i d? ph?ng trên các c?m c?a ba ho?c nhi?u hơn các nút
 • B?n không c?n ph?i đi các nút c?m gián tuy?n đ? thay đ?i m?t kh?u cho tài kho?n d?ch v? Cluster.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  305813Làm th? nào đ? thay đ?i m?t kh?u tài kho?n d?ch v? c?m
 • B?n có th? xoá tài nguyên trong c?m Administrator ho?c v?i Cluster.exe mà không c?n đ?u tiên đưa h? gián tuy?n. D?ch v? c?m sao s? đưa h? gián tuy?n t? đ?ng và sau đó xóa chúng.
 • Windows Management Instrumentation (WMI) k?ch b?n h? tr? bây gi? là cung c?p. WMI, liên quan đ?n c?m, có th?:
  • Kh? năng k?ch b?n cho các ho?t đ?ng qu?n l?.
  • Có đư?c quy?n truy c?p vào thông tin tr?ng thái cho vi?c giám sát các c?m.
 • V?a đư?c tăng sao lưu và khôi ph?c ch?c năng t?n t?i. B?n tích c?c có th? khôi ph?c l?i c?u h?nh c?m c?a các nút c?m sao đ?a phương, ho?c b?n có th? khôi ph?c thông tin c?m đ? t?t c? các nút trong c?m sao. M?t nút ph?c h?i c?ng đư?c xây d?ng vào ph?c h?i h? th?ng t? đ?ng (ASR). Khôi ph?c ASR ch? k? đ?a cho t?t c? các đ?a (trong đó chung), xây d?ng l?i các nút h? đi?u hành, và khôi ph?c s? đăng k? c?m sao đ?a phương.
 • Lái xe thay đ?i ch? và đ?a v?t l? tài nguyên chuy?n đ?i d? ph?ng là C?p Nh?t cho khách hàng ph?c v? đ?u cu?i bu?i.
 • Hàng đ?i d?ch v? c?m lên nh?ng thay đ?i c?n ph?i hoàn t?t n?u n?t đang gián tuy?n. Ví d?, n?u m?t đ?t gián tuy?n và là c?m sao đu?i ra kh?i nhà b?i m?t node c?n l?i, d?ch v? c?m sao này g? cài đ?t sau khi b? g? b? nút c? g?ng tham gia các cluster. Đi?u này c?ng gi? đúng đ?i v?i các ?ng d?ng như là t?t. DTC t? đ?ng c?u h?nh DTC tài nguyên trên m?t di?n đàn ho?c v?a đư?c thêm vào nút đ?n m?t c?m khi nó tham gia các c?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 278007 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB278007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:278007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com