SDP [bc3c9624-7235-4c72-9c7d-9cd1ce72e426] mô t? c?a gói ch?n đoán Lync Server 2010\2013 SQL Server thành ph?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2780294 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Các gói ph?n m?m ch?n đoán 2010\2013 Lync Server cho Windows Server 2008 R2 đư?c s? d?ng đ? thu th?p m?t b? toàn di?n các thông tin đ? g? r?i các v?n đ? 2010\2013 Lync Server.

Thông tin thêm

Có riêng bi?t Lync Server 2010 ch?n đoán gói cho Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2. Bài vi?t này mô t? các gói ph?n m?m ch?n đoán 2010\2013 Lync Server cho Windows Server 2008 R2.

Đ? bi?t thêm thông tin v? vào các gói ph?n m?m ch?n đoán Lync Server 2010 cho Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2635830 [SDP 2][E5B446A9-7843-4EA3-9ED8-DF69D56575D3] Các gói ph?n m?m ch?n đoán Lync Server 2010 cho Windows Server 2008

Thông tin sau này có th? đư?c thu th?p b?i các Lync Server thành ph?n ch?n đoán gói c?t l?i.

Lưu ? t?p đ? đ?t tên tin đ?u ra đư?c m?c b?ng cách s? d?ng tên c?a kho?n m?c mà đ?u ra c?a h? đ? đư?c t?o ra. Trong t?p đ? đ?t tên tin đ?u ra, đ?t ch?ti?n t?> đ?i di?n cho tên c?a kho?n m?c mà đ?u ra đư?c t?o ra.

Thông tin đư?c thu th?p

B?n ghi s? ki?n Lync Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
S? ki?n đăng nh?p-?ng d?ng-các định dạng văn bản, t?p .csv và.evt/.evtxti?n t?> _evt_Application.*
S? ki?n đăng nh?p-h? th?ng-các định dạng văn bản, t?p .csv và.evt/.evtxti?n t?> _evt_System.*
S? ki?n đăng nh?p-Lync Server-các định dạng văn bản, t?p .csv và.evt/.evtxti?n t?> _evt_LyncServer.*
Tô pô Lync Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Đ?u ra l?nh ghép ng?n Get-CsTopology - AsXMLti?n t?> _DHCPUtil_EmulateClient.txt
Thông tin tư?ng l?a c?a Windows
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Windows b?o m?t tư?ng l?a nâng cao s? ki?n kí nh?p .txt, .csv,
và đ?nh d?ng .evtx
Lưu ? Ch? có s?n trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
ti?n t?> _evt_WindowsFirewallWithAdvancedSecurity-Firewall_evt_.csv
ti?n t?> _evt_WindowsFirewallWithAdvancedSecurity-Firewall_evt_.txt
ti?n t?> _evt_WindowsFirewallWithAdvancedSecurity-Firewall_evt_.evtx
S?n lư?ng c?a Hi?n th? ADVFIREWALL NETSH l?nh cùng v?i các tùy ch?nti?n t?> _Firewall_netsh_advfirewall.txt
S?n lư?ng c?a NETSH advfirewall consec Hi?n th? tên quy t?c = t?t c?ti?n t?> _Firewall_netsh_advfirewall-consec-rules.txt
S?n lư?ng c?a netsh advfirewall xu?t kh?uti?n t?> _Firewall_netsh_advfirewall-export.wfw
Netsh advfirewall tư?ng l?a Hi?n th? tên quy t?c = t?t c?ti?n t?> _Firewall_netsh_advfw-tư?ng l?a-rules.txt
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewallti?n t?> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BFE ti?n t?> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXTti?n t?> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MpsSvcti?n t?> Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccessti?n t?> _Firewall_reg_.txt
Thông tin cơ b?n đư?c thu th?p khi các nhà sưu t?p SQL cơ s? ch?n đoán đư?c đi?u hành trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
C?m b?n ghi đư?c t?o ra b?i Get-ClusterLog l?nh ghép ng?n Windows PowerShellti?n t?> _cluster.log
C?m sao thu?c tínhti?n t?> _ClusterProperties.txt
C?m ph? thu?c báo cáoti?n t?> _ag_DependencyReport.mht
Tên và các phiên b?n c?a c?m t?p nh? phânti?n t?> _sym_Cluster.csv
Tên và các phiên b?n c?a c?m t?p nh? phânti?n t?> _sym_Cluster.txt
Ngư?i qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng hành chính s? ki?n kí nh?p
đ?nh d?ng TXT, .csv và .evtx

Lưu ?Ch? có s?n trên các nút ch?n m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2008 R2
ti?n t?> _evt_FailoverClusteringManager-Admin.csv
ti?n t?> _evt_FailoverClusteringManager-Admin.txt
ti?n t?> _evt_FailoverClusteringManager-Admin.evtx
C?m chuy?n đ?i d? ph?ng ho?t đ?ng ki?n trong đ?nh d?ng TXT, .csv và .evtx

Lưu ? Ch? có s?n trên các nút ch?n m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2008 R2
ti?n t?} _evt_FailoverClustering-Operational.csv
ti?n t?> _evt_FailoverClustering-Operational.txt
ti?n t?> _evt_FailoverClustering-Operational.evtx
Khóa registry Windows c?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
HKLM\System\CurrentControlSet\services\ClusDiskti?n t?> _reg_ClusDisk.txt
HKLM\System\CurrentControlSet\services\ClusSvcti?n t?> _reg_ClusSvc.txt
HKLM\Clusterti?n t?> _reg_Cluster.hiv
Thông tin v? quy?n ngư?i dùng t?p trên máy tính đích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Gán quy?n ngư?i dùng đ?a phươngti?n t?> _UserRights.txt
Thông tin v? hệ điều hành và cho dù máy tính đích là m?t máy ?o
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
báo cáo tình trạng ?o hóa c?a m?c tiêu VMti?n t?> _Virtualization.htm
báo cáo tình trạng ?o hóa c?a m?c tiêu VMti?n t?> _Virtualization.txt
M?ng thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Cơ b?n IP m?ng thông tin c?u h?nh, ch?ng h?n như
Khóa s? ki?m nh?p TCP/IP, ipconfig, arp, netstat, nbtstat, và đ?u ra netsh
ti?n t?> _TcpIp-Info.txt
S?n lư?ng t? các ti?n ích netdiag.exeti?n t?> _netdiag.txt
Tư?ng l?a thông tin t? netsh firewallti?n t?> _FirewallConfig.txt
Netsh thông tin cho IPv4ti?n t?> _TCPIP-Netsh-IPv4.txt
Netsh thông tin cho IPv6ti?n t?> _TCPIP-Netsh-IPv6.txt
Netsh thông tin v? Giao th?c Ki?m soát Truy?n toàn c?u và ?ng khóiti?n t?> _TCPIP-Netsh-TCP.txt
Thông tin autorun

Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích Autorun, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Autoruns cho Windows v11.34

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Autorun thông tin trong đ?nh d?ng .htmti?n t?> _Autoruns.htm
Autorun thông tin trong đ?nh d?ng .xmlti?n t?> _Autoruns.xml
B?n ghi l?i Microsoft QL Server

SQL cơ s? ch?n đoán Collector s? thu th?p các b?n ghi l?i SQL Server lên đ?n 20 cho m?i trư?ng h?p phát hi?n ra r?ng đáp ?ng các tiêu chí sau:

 • M?i kích c? t?p nh?t kí l?i ph?i là 200 MB ho?c ít hơn
 • T?ng t?i đa kích thư?c không nén c?a t?t c? các t?p tin kí nh?p l?i thu th?p không th? vư?t quá 250 MB. Khi đ?t đ?n gi?i h?n 250 MB, không có b?n ghi l?i b? sung đư?c thu th?p cho trư?ng h?p c?a SQL Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thu th?p các b?n ghi l?i SQL Server cho t?t c? các trư?ng h?p
cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính mà trên đó công c? ch?n đoán đư?c th?c hi?n.
Trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
ti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_1033_ERRORLOG [.n]
Trư?ng h?p m?c đ?nh:
</INSTANCE_NAME>ti?n t?> _MSSQLSERVER_ERRORLOG [.n]
Lưu ? Khi các nhà sưu t?p SQL cơ s? ch?n đoán đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, b?n ghi l?i SQL Server đư?c ch? thu th?p n?u chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m c?a m?c tiêu.

Đ?i l? SQL Server ghi
SQL cơ s? ch?n đoán Collector s? thu th?p lên đ?n 20 đ?i l? SQL Server b?n ghi cho m?i trư?ng h?p phát hi?n ra r?ng đáp ?ng các tiêu chí sau:
 • M?i đ?i l? SQL Server kí nh?p kích thư?c ph?i là 200 MB ho?c ít hơn
 • Kích thư?c t?i đa t?t c? gi?i nén t?t c? thu th?p đ?i l? SQL Server t?p nh?t k? không th? vư?t quá 250 MB. Khi đ?t đ?n gi?i h?n 250 MB, không có đ?i l? SQL Server kí nh?p t?p b? sung đư?c thu th?p cho trư?ng h?p c?a SQL Server.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thu th?p các đ?i l? SQL Server ghi l?i các b?n ghi t?t c? các trư?ng h?p đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính mà trên đó công c? ch?n đoán đư?c th?c hi?n. Trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
ti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_1033_SQLAGENT.[Ra | n]
Trư?ng h?p m?c đ?nh:
</INSTANCE_NAME>ti?n t?> _MSSQLSERVER__1033_SQLAGENT.[Trong |n]

Lưu ? Khi các nhà sưu t?p SQL cơ s? ch?n đoán đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, đ?i l? SQL Server ghi đư?c ch? thu th?p n?u chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m c?a m?c tiêu.

SQL Server t?p k?t xu?t nh?

SQL cơ s? ch?n đoán thu s? thu th?p t?p k?t xu?t nh? c?a SQL Server lên đ?n 10 cho m?i trư?ng h?p phát hi?n c?a SQL Server. Các t?p tin đư?c thu th?p trong thự tự giảm dần, d?a trên ngày t?o ra t?p k?t xu?t nh?. Đi?u này có ngh?a r?ng các t?p tin đ?t m?i t?o ra đư?c thu th?p đ?u tiên. Các t?p tin đư?c thu th?p ? đây ph?i đáp ?ng các tiêu chí sau:

 • M?i kích c? t?p k?t xu?t nh? ph?i là 100 MB ho?c ít hơn.
 • M?i t?p tin k?t xu?t nh? ph?i có 30 ngày c? ho?c ít hơn.
 • T?ng t?i đa kích thư?c không nén c?a t?t c? các t?p k?t xu?t nh? thu th?p cho m?t trư?ng h?p nh?t đ?nh c?a SQL Server không th? vư?t quá 200 MB. Khi đ?t đ?n gi?i h?n 200 MB, không có t?p k?t xu?t nh? b? sung đư?c thu th?p cho trư?ng h?p c?a SQL Server.
Lưu ? T?t c? các t?p tin cho m?t trư?ng h?p nh?t đ?nh đư?c nén vào m?t kho lưu tr? zip trư?c khi chúng đư?c thu th?p.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
SQL Server t?p k?t xu?t nh? Trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:ti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_1033_SqlMiniDumps.zip
Trư?ng h?p m?c đ?nh:</INSTANCE_NAME>ti?n t?> _MSSQLSERVER_1033_SqlMiniDumps Zip
M?t b?i ch?a hàng t?n kho báo cáo đư?c t?o ra và
thu th?p cho m?i trư?ng h?p phát hi?n c?a
SQL Server.
Trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:ti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_DumpInventory.log
M?c đ?nh ngay l?p t?c</INSTANCE_NAME>ti?n t?> _MSSQLSERVER_DumpInventory.log
Lưu ? Khi các nhà sưu t?p SQL cơ s? ch?n đoán đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, SQL Server t?p k?t xu?t nh? đư?c ch? thu th?p n?u chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m c?a m?c tiêu.

K?ch b?n b? sưu t?p d? li?u SQLDIAG

K?ch b?n b? sưu t?p d? li?u SQLDIAG s? đư?c th?c hi?n đ?i v?i m?i ví d? c?a SQL Server là m?t b?n ghi d?ch v? "Ch?y." Đ?u ra k?ch b?n đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t t?p tin và thu th?p b?i ch?n đoán.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
SQLDIAG k?ch b?n đ?u raTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:ti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_1033_sp_sqldiag_Shutdown.OUT
Trư?ng h?p m?c đ?nh:</INSTANCE_NAME>ti?n t?> _MSSQLSERVER_1033_sp_sqldiag_Shutdown.OUT
Thông tin c?u h?nh SQL Server AlwaysOn

Lưu ? Thông tin c?u h?nh SQL Server AlwaysOn ch? đư?c thu th?p t? trư?ng h?p SQL Server 2012.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin c?u h?nh SQL Server AlwaysOnTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:ti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_1033_AlwaysOn.OUT
Trư?ng h?p m?c đ?nh:</INSTANCE_NAME>ti?n t?> _MSSQLSERVER_1033_AlwaysOn.OUT
SQL Server AlwaysOn s?c kh?e b?n ghi

SQL Server AlwaysOn s?c kh?e Phiên b?n ghi đư?c thu th?p t? m?i trư?ng h?p c?a SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đích. Các t?p tin đư?c thu th?p và nén vào kho lưu tr? zip "trư?ng h?p c? th?".

S? b?n ghi SQL Server AlwaysOn s?c kh?e s? đư?c thu th?p cho m?i trư?ng h?p phát hi?n ra, t?i đa là 20. Các t?p tin đư?c thu th?p ? d?n d?a trên ngày t?o ra các t?p tin.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
SQL Server AlwaysOn s?c kh?e b?n ghiTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:ti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_AlwaysOn_health_XeLogs.zip
Trư?ng h?p m?c đ?nh:</INSTANCE_NAME>ti?n t?> _MSSQLSERVER_AlwaysOn_health_XeLogs.zip
Lưu ?Khi các nhà sưu t?p SQL cơ s? ch?n đoán đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, SQL Server AlwaysOn s?c kh?e b?n ghi đư?c ch? thu th?p n?u chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m c?a m?c tiêu.

B?n ghi y t? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server
B?n ghi y t? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server đư?c thu th?p t? m?i trư?ng h?p SQL Server 2012 "nhóm" đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đích. Các t?p tin đư?c thu th?p và nén vào kho lưu tr? zip "trư?ng h?p c? th?".

S? chuy?n đ?i d? ph?ng c?m s?c kh?e b?n ghi s? đư?c thu th?p cho m?i trư?ng h?p, t?i đa là 20. Các t?p tin đư?c thu th?p ? d?n d?a trên ngày t?o ra các t?p tin.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
B?n ghi y t? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL ServerTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:ti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_FailoverCluster_health_XeLogs.zip
Trư?ng h?p m?c đ?nh:</INSTANCE_NAME>ti?n t?> _MSSQLSERVER_FailoverCluster_health_XeLogs.zip
Lưu ?B?n ghi y t? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a SQL Server đư?c thu th?p ch? n?u chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m c?a m?c tiêu.

Nh?t k? y t? SQL máy ch? m?c đ?nh h? th?ng

Nh?t k? y t? SQL máy ch? m?c đ?nh h? th?ng đư?c thu th?p t? m?i trư?ng h?p c?a SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đích. Các t?p tin đư?c thu th?p và nén vào kho lưu tr? ZIP "trư?ng h?p c? th?"

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Nh?t k? y t? SQL máy ch? m?c đ?nh h? th?ngTrư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:ti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_system_health_XeLogs.zip
Trư?ng h?p m?c đ?nh:</INSTANCE_NAME>ti?n t?> _MSSQLSERVER_system_health_XeLogs.zip
Lưu ? Khi các nhà sưu t?p SQL cơ s? ch?n đoán đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, SQL Server m?c đ?nh h? th?ng y t? ghi đư?c ch? thu th?p n?u chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m c?a m?c tiêu.

T?p tin c?u h?nh SQL Server b?n ghi d?ch v? phân tích

T?p tin c?u h?nh SQL Server b?n ghi d?ch v? phân tích s? đư?c thu th?p cho m?i trư?ng h?p b?n ghi d?ch v? phân tích đư?c phát hi?n trên máy tính đích.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
T?p tin c?u h?nh SQL Server b?n ghi d?ch v? phân tíchti?n t?> _<INSTANCE_NAME>_1033_msmdsrv.ini</INSTANCE_NAME>
Lưu ? Khi các nhà sưu t?p SQL cơ s? ch?n đoán đư?c th?c hi?n ch?ng l?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows, t?p tin c?u h?nh SQL Server b?n ghi d?ch v? phân tích đư?c ch? thu th?p n?u chúng đư?c lưu tr? trên m?t ổ đĩa là "s? h?u" và "tr?c tuy?n" đ? node c?m c?a m?c tiêu.

SQL Server b?n ghi d?ch v? phân tích khóa registry
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\
<OLAP _instance_root_key="">
</OLAP>
ti?n t?> _reg_HKLM_OLAP_IntanceRoot_all.txt
HKCR:\MSOLAP
HKCR:\MSOLAP.2
HKCR:\MSOLAP.3
HKCR:\MSOLAP.4
ti?n t?> _reg_HKCR_MSOLAP_all.txt
HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\<OLAP_Service_Name></OLAP_Service_Name>ti?n t?> _reg_HKLM_CurrentControlSet_Services
Khác
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t và hotfixesti?n t?> _Hotfixes.*
thông tin hệ thốngti?n t?> _sym_ *. *
Thông tin vai tr? máy ch?ti?n t?> _ServerManagerCmdQuery.*
đ?ng g?i c?a ServerManager.log t? Windows\Logs m?c tin thư thoạiti?n t?> _ServerManager.log
Quá tr?nh và ch? đ? thông tin pstat.exeti?n t?> _PSTAT.txt
Thông tin lưu tr?/đ?a
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
S?i kênh thông tin FCInfo.exe Ti?n íchti?n t?> _FCInfo.txt
b?n ghi d?ch v? Sao chép D? ph?ng (VSS) thông tinti?n t?> _VSSAdmin.txt
Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại và các chính sách thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
K?t qu? các thông tin thi?t l?p c?a chính sách (RSoP) thông qua gpresult.exeti?n t?> _GPResult.*
Hi?n đang lưu tr? trên h? th?ng an ninh m?uti?n t?> _AppliedSecTempl.txt
Thông tin c?p ch?c năng và các nhóm thành viênti?n t?> _DSMisc.txt
Ki?m tra đư?c th?c hi?n b?i các Lync Server thành ph?n ch?n đoán gói c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênMô t?
Ki?m tra xem có m?t CU m?i hơn.Nên ki?m tra xem li?u CU đ?t đư?c áp d?ng. Các lo?i l? tư?ng c?a quy t?c xác đ?nh m?t v?n đ? c? th? và có th? nhà nư?c ch?c ch?n r?ng m?t CU c? th? gi?i quy?t v?n đ?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010
Ki?m tra gi?y ch?ng nh?n ch? ch?t RSA y?u.Đ? gi?m nguy cơ ti?p xúc v?i trái phép thông tin nh?y c?m, Microsoft phát hành m?t C?p Nh?t nonsecurity (KB 2661254) cho t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Microsoft Windows. B?n c?p nh?t này kh?i m? hóa các phím là ít hơn 1.024 bit dài. B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho Windows 8 phát hành xem trư?c ho?c Windows Server 2012 Release Candidate, b?i v? các hệ điều hành đ? bao g?m các ch?c năng đ? kh?i y?uRSA phím ít hơn 1.024 bit dài. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/Security/Advisory/2661254
Ki?m tra xem db lo?t l?a ch?n cho b? máy cơ s? d? li?u RTC và b? máy cơ s? d? li?u RTCdyn b? vô hi?u hóa.N?u các quy?n s? h?u b? máy cơ s? d? li?u qua lo?t l?a ch?n vô hi?u hóa b? máy cơ s? d? li?u RTC, b?n ghi d?ch v? k?t thúc trư?c s? không kh?i đ?ng trên c?a b?n máy ch? Lync. Xin vui l?ng tham kh?o bài KB sau đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968100 Office Communications Server ho?c Lync Server 2010 trư?c k?t thúc b?n ghi d?ch v? th?t b?i sau khi di chuy?n b? máy cơ s? d? li?u ph? tr?

Thu?c tính

ID c?a bài: 2780294 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2013
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
T? khóa: 
kbsurveynew kbmt KB2780294 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2780294

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com