"0x0000012E" l?i d?ng x?y ra khi m?t ?ng d?ng g?i m?t 12-byte SCSI opcode đ?n m?t m?c tiêu iSCSI trong Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2780444 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n k?t n?i v?i m?t m?c tiêu iSCSI b?ng cách s? d?ng Microsoft iSCSI kh?i s? trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng g?i m?t 12-byte SCSI đ?c/ghi opcode đ? nh?m m?c tiêu iSCSI, máy tính tai n?n. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? như sau:
Ngăn ch?n 0x0000012E)Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4)

Ghi chú
 • Thông báo l?i d?ng này mô t? m?t v?n đ? INVALID_MDL_RANGE.
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính và các lo?i c?a các v?n đ? x?y ra.
 • Không ph?i t?t c? "Stop 0x0000012E" l?i x?y ra do v?n đ? này.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2(SP2)
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxx s? phiên b?n.
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.0.6002.22969125,28808 Tháng 12 năm 201105: 44x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.1.7601.17993148,82408 Tháng 12 năm 201109: 37x 86
Storport.sys6.1.7601.22155149,35208 Tháng 12 năm 201109: 53x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.0.6002.22969168,80808 Tháng 12 năm 201105: 41x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.1.7601.17993190,29608 Tháng 12 năm 201110: 37x 64
Storport.sys6.1.7601.22155190,80808 Tháng 12 năm 201110: 26x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.0.6002.22969374,64808 Tháng 12 năm 201105: 38IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.1.7601.17993428,88808 Tháng 12 năm 201109: 09IA-64
Storport.sys6.1.7601.22155430,42408 Tháng 12 năm 201109: 17IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? iSCSI kh?i s?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Microsoft iSCSI kh?i s? t?ng bư?c hư?ng d?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh iSCSI kh?i xư?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? c?u h?nh iSCSI kh?i xư?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_41d65d9e73bb0ec0f643798e8ea5860f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22969_none_127821dd142b26d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22969_none_29b49550469b4723.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,411
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_2de7de2116ebce8fea69f5a200b1061b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22155_none_2d6ed615947d2db4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_394c1f25a4a090dcc463b13894bcaacc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17993_none_386ef60e74f21554.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17993_none_292c40828eb2b9ab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,725
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22155_none_29e2f5b3a7ae4fa1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,725
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_692e77c83580abbac36d1c8e38eb7a36_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22969_none_2e6b98e497201aa2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22969_none_85d330d3fef8b859.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,666
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3795e5ab5ad8631fd1be0f4d3a967966_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22155_none_f673085d2db9b957.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_586dba13bc100953f20cb907ea32133d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17993_none_cb4cc4908bbea737.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17993_none_854adc0647102ae1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,727
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22155_none_86019137600bc0d7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,727
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_7c34804efd959b4757f5521f10519210_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22969_none_a01d6495a820709b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22969_none_29b639464699501f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,664
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_67004ade4bb4169f550159bb55e0b2d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17993_none_522b0fbbeaca3c13.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ecec4991e0fbba13ffa52796c5b180e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22155_none_d85488391d317d5a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17993_none_292de4788eb0c2a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,726
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22155_none_29e499a9a7ac589d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,726
Ngày (UTC)08 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2780444 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmt KB2780444 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2780444

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com