Mô t? c?a Cumulative Update 2 cho h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2780664 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Cumulative Update 2 (CU2) cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l?.

Thông tin thêm

V?n đ? đư?c c? đ?nh

Tri?n khai hệ điều hành
 • Khi đ?ng truy?n thông đư?c s? d?ng đ? tri?n khai m?t hệ điều hành v?i m?t máy tính đư?c nh?p kh?u vào b? máy cơ s? d? li?u cùng v?i tên máy tính, tên chính xác không đư?c áp d?ng. Thay vào đó, các máy tính đư?c đ?t tên là "MININT -xxxxx."

  Lưu ? "x" là m?t gi? ch? cho m?t s? s? 5.
H? th?ng web site
 • Gi? s? r?ng thư khám phá bản ghi dữ liệu (DDRs) có ch?a m?t vài đơn v? t? ch?c (OU) đư?ng dài hơn 220 nhân v?t. Trong t?nh hu?ng này, tin thư thoại không đư?c x? l? b?i ngư?i qu?n l? khám phá d? li?u. Ngoài ra, DDM.log trên máy ch? web site có ch?a các s? ki?n gi?ng như sau:
  CDiscoverySource::ValidateSchema - b?t đ?ng s?n m?ng OU tên người dùng có th? không m? r?ng kích thư?c như v?y t? ch?i.
  CDiscoverDataManager::ProcessDDRs - không th? c?p nh?t các ngu?n d? li?u
 • Các thành ph?n SMSDBMon không th? ghi t?p có tên t?p ch?a các kí t? đ?i di?n trên 260. Ngoài ra, các t?p tin Smsdbmon.log bao g?m s? ki?n gi?ng như sau:
  Warning: Could not create file E:\SCCM\inboxes\ccr.box\308202FC308201E4A0030201020210149EC80845C6C08E4A6CB705563CF87E300D06092A864886F70D01010B05003016311430120603550403130B53697465205365727665723020170D3132303630353030303830305A180F32313132303531333030303830305A3016311430120603550403130B5369746520536572766572.CPC, Error = 3.
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 1 cho h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012, trạm đậu c?a m?t qu?n l? đi?m (MP) sai báo cáo 0 byte dung lư?ng đ?a s?n dùng trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên.
  Lưu ?:Đ? c?p nh?t m?t đ?c l?p t? xa MP có các vai tr? không khác c?a web site đư?c cài đ?t chuyên bi?t, t?o m?t t?p tin g?i là resetmp.trn. Nơi các t?p tin resetmp.trn trong m?c tin thư thoại \inboxes\sitecomp.box trên máy ch? web site cho r?ng MP.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Cumulative Update 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2717295 Mô t? c?a Cumulative Update 1 cho h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012
 • Khi tin thư thoại SMS giám đ?c đi?u hành không th? truy c?p các t?p tin m? ngu?n cho m?t ?ng d?ng trong m?t s? ?ng d?ng, b?n không th? s? d?ng bi?n đ?ng trong nhi?m v? chu?i đ? tri?n khai các ?ng d?ng.
Qu?n l? ?ng d?ng
 • N?u yêu c?u c?a m?t ?ng d?ng có ch?a các gói b?n ghi d?ch v? 1 ho?c giá tr? c? th?, các ?ng d?ng s? không đánh giá mô h?nh ?ng d?ng c?a nó. V? v?y, các ?ng d?ng có m?t Yêu c?u không đư?c đáp ?ng l?i vào khi nó đư?c hi?n th? trong Trung tâm ph?n m?m trên m?t máy tính khách hàng. Ngoài ra, các t?p tin DCMReporting.log trên máy tính c?a khách hàng bao g?m s? ki?n gi?ng như sau:
  Nh?m m?c tiêu c?a CI là phiên b?n c? th?
  CDCMReporting::AddPoliciesForCI
  GetInstanceFromLantern không thành công (0x80041002).

  Ngoài ra, các t?p tin Smsts.log trên c?u h?nh qu?n l? khách hàng s? bao g?m các s? ki?n tương t? như sau đây n?u các ?ng d?ng đư?c th?c hi?n có s?n cho cài đ?t chuyên bi?t t? m?t tr?nh t? nhi?m v?:
  B?t đ?u đ? biên d?ch chính sách TS
  Không th? n?p tài s?n 'Đ?t hàng'. L?i 0x80041002
  Không th? n?p các chính sách t? XML.
  Không t?m th?y (l?i: 80041002; Ngu?n: WMI)
  Cu?i cùng TS chính sách biên so?n
  Bư?c 2 trong s? 2 hoàn thành
  cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng hành đ?ng th?t b?i: 'M?u ?ng d?ng'. m? l?i 0x80041002
 • C?p Nh?t 2744420 đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2744420 C?p Nh?t h? tr? khác cung c?p n?i dung theo tr?nh t? nhi?m v? trong h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012


Tài s?n trí tu?

 • Windows 8 và Microsoft Office 2013 không báo cáo m?t cách chính xác trong các báo cáo tài s?n trí tu?.


web site b? máy cơ s? d? li?u
 • Khi m?t web site di chuy?n đ?n qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm 2012, b?t k? bộ sưu tập quy tắc thành viên tr?c ti?p đ? đư?c t?o ra trong Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 có th? đư?c g? b?.

Làm th? nào đ? có đư?c Cumulative Update 2 cho h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2717295 Mô t? c?a Cumulative Update 1 cho h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012

T?t c? các b?n s?a l?i trong b?n C?p Nh?t 2717295 đư?c thay th? b?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Adsource.dll5.0.7711.301361,54410 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Aiupdatesvc.exe5.0.7711.30192,23210 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Aius.msikhông áp d?ng2,613,24810 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
Amtopmgr.dll5.0.7711.301343,64010 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Assetadvisor.dll5.0.7711.301610,39210 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Basesvr.dll5.0.7711.3013,762,76010 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
CCM.dll5.0.7711.301210,50410 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Configmgr2012ac-rtm-kb2780664-x64.mspkhông áp d?ng2,314,24010 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
Dcmreporting.dll5.0.7711.3013,521,60810 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Ddm.dll5.0.7711.301198,21610 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Easdisc.dll5.0.7711.301141,40010 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Exportcontent.dll5.0.7711.301798,79210 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Externaleventendpoint.dll5.0.7711.301347,73610 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Inventoryagentschema.MOFkhông áp d?ng61,87910 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
MCS.msikhông áp d?ng9,576,44810 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll5.0.7711.30164,07210 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Sitestat.dll5.0.7711.301133,19210 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Smsappinstall.exe5.0.7711.301299,59210 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Smsprov.dll5.0.7711.30110,936,39210 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Srsrp.msikhông áp d?ng4,370,43210 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
Srsserver.dll5.0.7711.301364,12010 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Tscore.dll5.0.7711.3012,533,44810 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Tsmbootstrap.exe5.0.7711.301616,52010 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Update.SQLkhông áp d?ng21.085 ngư?i10 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
Vappcollector.exe5.0.7711.301381,51210 Tháng 12 năm 201101: 05x 64
Adminconsole.msikhông áp d?ng65,077,24810 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
Adminui.Application.dll5.0.7711.301542,29610 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Adminui.common.dll5.0.7711.3011,552,45610 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Adminui.Controls.dll5.0.7711.301569,94410 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Adminui.createapp.dll5.0.7711.301241,24010 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Assetadvisor.dll5.0.7711.301365,14410 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Configmgr2012ac-rtm-kb2780664-i386.mspkhông áp d?ng1,523,71210 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
Configmgr2012adminui-rtm-kb2780664-i386.mspkhông áp d?ng2,453,50410 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
Dcmreporting.dll5.0.7711.3011,529,94410 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Exportcontent.dll5.0.7711.301553,03210 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Externaleventendpoint.dll5.0.7711.301209,99210 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Inventoryagentschema.MOFkhông áp d?ng61,87910 Tháng 12 năm 201101: 05không áp d?ng
Microsoft.configurationmanager.replicationlinkanalyzer.dll5.0.7711.301185,92810 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Smsappinstall.exe5.0.7711.301174,16810 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Tscore.dll5.0.7711.3011,352,77610 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Tsmbootstrap.exe5.0.7711.301309,33610 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Vappcollector.exe5.0.7711.301278,60010 Tháng 12 năm 201101: 05x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
C?p nh?t h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l?

B?n C?p Nh?t tích l?y m?i ph?c v? các mô h?nh cho h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 2780664 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2780664 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2780664

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com