"Nevar p?rvietot objektus" k??da, p?rvietojot vienumus Outlook 2013 klient? EAS Store

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2781261 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Kad m?kat lietot Microsoft Outlook 2013, lai p?rvietotu e-pasta zi?ojuma vienums no Outlook datu fails (. pst fails), interneta zi?ojumu piek?uves protokola (IMAP) veikal?, Exchange pastkastes vai protokols Exchange ActiveSync (EAS) veikalu, lai saglab?tu cit? EAS, e-pasta zi?ojuma vienums nevar p?rvietot. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar p?rvietot vienumus. Mapes, kuras m??in?t main?t, neatbalsta ?o oper?ciju. Atvainojiet, protokols Exchange ActiveSync neatbalsta to, ko j?s m??in?t dar?t.

Iemesls

?? probl?ma rodas, jo EAS 14,0 protokols, kas tiek izmanto EAS kr?tuve neatbalsta p?rvietojas e-pasta zi?ojuma vienums EAS veikalu.

Piez?me.Sakar? ar ?o ierobe?ojumu EAS 14,0 protokolu, satura anOutlook.com konta map? Melnraksti nevar synced Outlook 2013 klientu.

Profilakse

Lai apietu ?o probl?mu, programm? Microsoft Office Outlook 2007 vai Microsoft Outlook 2010, lai p?rvietotu e-pasta zi?ojuma vienums EAS veikalu konfigur?t Hotmail Outlook Connector.

Papildindorm?cija

2013 Programma Outlook izmanto EAS 14,0 piesl?gties Outlook.com kontu (@hotmail.com, @msn.com, @live.com un @outlook.com).

Rekviz?ti

Raksta ID: 2781261 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbinfo kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB2781261 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2781261

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com