M?t hotfix có s?n đ? thêm các h? tr? sao lưu cho UEFI d?a trên máy tính đ? sao lưu đ?n các máy ch? đang ch?y Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2781270 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

C?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials không h? tr? khách hàng sao lưu ngày Unified Extensible Firmware Interface UEFI d?a trên máy tính có ch?a m?t b?ng phân vùng GUID (GPT)-đ?nh d?ng đ?a.

Gói hotfix này thêm các h? tr? sao lưu cho UEFI d?a trên máy tính có ch?a m?t đ?nh d?ng GPT đ?a.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

V?n đ? đ? bi?t

V?n đ? 1

Trong quá tr?nh thao tác khôi ph?c trên m?t máy tính d?a trên UEFI khách hàng, n?u đ?a compact ph?c h?i ban đ?u c?a khách hàng đư?c s? d?ng mà không c?n hotfix này đư?c cài đ?t chuyên bi?t, khách hàng có th? không th? kh?i đ?ng trong ch? đ? EFI v? m?t v?n đ? Windows Preinstallation môi trư?ng (Windows PE). Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t?o ra m?t phím USB b?ng cách s? d?ng thu?t s? t?o phím trên máy ch? đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này. Sau đó, s? d?ng USB ch?a khóa khi b?n khôi ph?c l?i các khách hàng.

V?n đ? 2

Khi b?n ch?n nh?ng g? đ? sao lưu, phân vùng EFI có th? không ph?i là m?t l?a ch?n. Tuy nhiên, phân vùng EFI s? đư?c t? đ?ng đưa vào đ?ng g?i lưu.

V?n đ? 3

Khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c l?i kim lo?i tr?n ho?t đ?ng trên m?t khách hàng d?a trên UEFI, các ho?t đ?ng có th? th?t b?i trên trang cu?i cùng c?a ti?n đ? khôi ph?c. Ngoài ra, b?n t?m th?y thông báo l?i sau trong t?p s? ghi:

L?I: Không th? kh?i t?o VDS, 0x80080005

Thông tin v? làm th? nào đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:

Khách hàng tr?n kim lo?i khôi ph?c l?i do VDS lái xe kh?i t?o th?t b?i


V?n đ? 4

Khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c l?i kim lo?i tr?n ho?t đ?ng trên m?t khách hàng d?a trên UEFI, các ho?t đ?ng có th? th?t b?i khi khách hàng là trong ch? đ? nâng cao. Thông tin v? làm th? nào đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:

Khách hàng BMR th?t b?i UEFI máy tính trong ch? đ? nâng cao


Sau khi cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, thông tin phân vùng kí nh?p các t?p tin DiskPartitionScripts.txt. T?p này ch?a các dòng lệnh phân vùng g?i ? cho b? trí phân vùng đ?a trư?c. Đ? m? t?p tin, s? d?ng dòng lệnh đ? m? t?p tin trong Notepad.exe.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? các hotfix này. Vi?c lo?i b? các hotfix này có th? gây ra m?t v?n đ? tương h?p v? sau v?i lư?c đ? b? máy cơ s? d? li?u m?i, và gây ra các khách hàng sao lưu các b?n ghi d?ch v? đ? ng?ng đáp ?ng (hàng).

Đ? xoá hotfix này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Lo?i b? t?t c? các máy tính khách hàng có ch?a m?t đ?nh d?ng GPT đ?a t? Panel điều khiển, và sau đó ch?n Không lưu tr? đ?ng g?i lưu.
  2. H?y ch?y l?nh sau đây trong m?t c?a s? nh?c l?nh cao:

    wusa.exe / g? b? cài đ?t chuyên bi?t /kb:2781270
  3. Kh?i đ?ng l?i máy ch?.
  4. Tham gia các máy tính khách hàng b?n đ? lo?i b? trong bư?c 1 đ?n máy ch?.

Thông tin thay th?

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Cho các phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Addin.configkhông áp d?ng80927 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Alertsview.dll6.1.8800.16402198,77609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Collapsiblecontrol.dll6.1.8800.1638566,94402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Consolelauncher.exe6.1.8800.1638564,42402 Tháng 3 năm 201123:45x 86
Controls.dll6.1.8800.16385226,17602 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Dashboard.addintabs.dll6.1.8800.16385347,00802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Dashboard.exe6.1.8800.16402219,76809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Dashboard.exe.configkhông áp d?ng93027 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Dashboard.Forms.dll6.1.8800.164021,285,21609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Home.addinkhông áp d?ng14027 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Homepage.dll6.1.8800.16402627,29609 Tháng hai năm 201302:21x 64
MMS.Diagnostics.dll6.1.8800.1638517,28002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Mmstools.dll6.1.8800.16385101,24802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Nativeutilities.dll6.1.8800.1638580,76802 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Uicontrols.dll6.1.8800.16385421,76002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wsscmdlets.dll6.1.8800.16385136,06402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wsspowershell.exe6.1.8800.1638513,69602 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wsspowershell.exe.configkhông áp d?ng93027 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Alertemailom.dll6.1.8800.1638535,71202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Alertemailprovider.dll6.1.8800.1638563,36002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Alertframework.dll6.1.8800.16402234,59209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Emailalertsui.dll6.1.8800.16385110,97602 Tháng 3 năm 201123:46x 86
SKU.dll6.1.8800.16385122,75202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wsscmdlets.psd1không áp d?ng5.008 ngư?i02 Tháng 3 năm 201123:31không áp d?ng
Backuprepairapi.dll6.1.8800.1638511,64802 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Skusupport.dll6.1.8800.1640251,83209 Tháng hai năm 201302:21x 64
Wssbackup.exe6.1.8800.16402904,80009 Tháng hai năm 201302:21x 64
Wssbackuprepair.exe6.1.8800.16402515,19209 Tháng hai năm 201302:21x 64
Backupserverprovider.dll6.1.8800.16402166,49609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Backuputil.dll6.1.8800.16402221,79209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Definition.xmlkhông áp d?ng7,84427 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Definition.xml.configkhông áp d?ng97827 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Certnative.dll6.1.8800.1638552,60802 Tháng 3 năm 201121:54x 86
Clientrestorewizard.exe6.1.8800.16402653,40808 Tháng 2 năm 201322:28x 86
Skusupport.dll6.1.8800.1640247,22408 Tháng 2 năm 201322:28x 86
Wssdriversetup.exe6.1.8800.16402123,48808 Tháng 2 năm 201322:28x 86
Certnative.dll6.1.8800.1638555,68002 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Clientrestorewizard.exe6.1.8800.16402899,68009 Tháng hai năm 201302:21x 64
Skusupport.dll6.1.8800.1640251,83209 Tháng hai năm 201302:21x 64
Wssdriversetup.exe6.1.8800.16402154,20809 Tháng hai năm 201302:21x 64
Microsoft.windowsserversolutions.console.Addins.backup.dll6.1.8800.16402554,59209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Clientsetupfiles.xmlkhông áp d?ng2,64509 Tháng hai năm 201301:11không áp d?ng
Clientsetupwebsite.dll6.1.8800.1640230,81609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Certnative.dll6.1.8800.1638552,60802 Tháng 3 năm 201121:54x 86
Clientdeploy.exe6.1.8800.16402493,15209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Clientdeploy.exe.configkhông áp d?ng74627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Cnetclient.dll6.1.8800.1638556,70402 Tháng 3 năm 201121:54x 86
Csetup.exe6.1.8800.16402221,79208 Tháng 2 năm 201322:28x 86
Identitynative.dll6.1.8800.1638535,71202 Tháng 3 năm 201121:54x 86
Moveuser.exe5.2.3790.014,16827 Tháng 1 năm 201101:18x 86
Serverlocator.dll6.1.8800.1638585,37602 Tháng 3 năm 201121:54x 86
Supportedos.xmlkhông áp d?ng5,71009 Tháng hai năm 201301:11không áp d?ng
Coreproviders.dll6.1.1840.0131,19209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Devicedescription.xmlkhông áp d?ng1.096 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Devicesom.dll6.1.8800.1638564,38402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Devicesprovider.dll6.1.8800.1640262,07209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Servicedescription.xmlkhông áp d?ng60427 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Definition.xmlkhông áp d?ng27,87309 Tháng hai năm 201301:12không áp d?ng
Definition.xml.configkhông áp d?ng4,90927 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Definition.xmlkhông áp d?ng10.43809 Tháng hai năm 201301:12không áp d?ng
Definition.xml.configkhông áp d?ng1.454 ngư?i09 Tháng hai năm 201301:12không áp d?ng
Definition.xmlkhông áp d?ng5,69709 Tháng hai năm 201301:12không áp d?ng
Definition.xml.configkhông áp d?ng91527 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Definition.xmlkhông áp d?ng2,02327 Tháng 12 năm 201103:19không áp d?ng
Featureconfigurationschema.xsdkhông áp d?ng2,34927 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Featureschema.xsdkhông áp d?ng5,72309 Tháng hai năm 201301:12không áp d?ng
Healthactions.dll6.1.8800.1640266,14409 Tháng hai năm 201302:21x 86
Networkhealthengine.dll6.1.8800.1640272,31209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Certadm.interop.dll6.1.1839.023,42402 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Certcli.interop.dll6.1.1839.018,30402 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Certenroll.interop.dll6.1.1839.0172,41602 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Taskscheduler.interop.dll6.1.1840.043,64009 Tháng hai năm 201302:21x 64
Windowsupdateagent.interop.dll6.1.1839.081,28002 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Addinalerts.dll6.1.8800.16402592,50409 Tháng hai năm 201302:21x 86
Addins.addinkhông áp d?ng16327 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
InstallAddIn.exe6.1.8800.16385202,62402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
InstallAddIn.exe.configkhông áp d?ng44627 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Catemplate.datkhông áp d?ng3.50027 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Certmanaged.dll6.1.8800.1640240,56809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Certnative.dll6.1.8800.1638555,68002 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Authlib.dll6.1.8800.1638520,86402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Auw.dll6.1.8800.164021,287,77609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Defaultinputlanguageconfig.xmlkhông áp d?ng35227 Tháng 12 năm 201103:20không áp d?ng
Identitymanaged.dll6.1.8800.1638535,71202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Identitynative.dll6.1.8800.1638539,29602 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Machineidentityprovider.dll6.1.8800.1638544,92802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Onpremisealerts.dll6.1.8800.1640234,93609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Userprovider.dll6.1.8800.1640262,07209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Users.addinkhông áp d?ng14027 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Useruiaddin.dll6.1.8800.164021,130,10409 Tháng hai năm 201302:21x 86
Cnetclient.dll6.1.8800.1638564,38402 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Cnettasks.dll6.1.8800.1638530,08002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Cnetutil.dll6.1.8800.1638532,12802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Corenethealth.dll6.1.8800.1638515,74402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Networkingmonitor.dll6.1.8800.1640218,55209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Networkingmonitor.xmlkhông áp d?ng37127 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Networkingservice.dll6.1.8800.1638525,98402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Networkingserviceobjectmodel.dll6.1.8800.1638515,74402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Serverbeacon.dll6.1.8800.16385103,29602 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Serverdiscovery.dll6.1.8800.1638526,49602 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Serverdiscoveryobjectmodel.dll6.1.8800.1638524,96002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Serverdiscoveryprovider.dll6.1.8800.1638536,22402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Bimgettingstartedres.dll6.1.8800.1640213,92009 Tháng hai năm 201302:21x 86
Definition.xmlkhông áp d?ng8,05827 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Definition.xml.configkhông áp d?ng1.830 ngư?i27 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Email.pngkhông áp d?ng3,53627 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Home.pngkhông áp d?ng4,98127 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Msoidcrlwrapper.dll6.1.8800.1640229,81609 Tháng hai năm 201302:21x 86
O365gadget.ascxkhông áp d?ng1.205 ngư?i27 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
O365tabpage.addinkhông áp d?ng20527 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
O365usertabaddin.addinkhông áp d?ng19727 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Oimaddin.dll6.1.8800.164021,078,36809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Oimcmdlets.dll6.1.8800.1640224,69609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Oimcmdlets.psd1không áp d?ng2.754 ngư?i27 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Oimgettingstartedwizard.exe6.1.8800.1640247,22409 Tháng hai năm 201302:21x 86
Oimgettingstartedwizard.exe.configkhông áp d?ng84027 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Oimnativeres.dll6.1.8800.1640218,04009 Tháng hai năm 201302:21x 64
Oimpowershell.exe6.1.8800.1640215,99209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Oimpowershell.exe.configkhông áp d?ng93027 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Oimuninstallwizard.exe6.1.8800.1640228,76809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Oimuninstallwizard.exe.configkhông áp d?ng84027 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Providerframeworkextended.dll6.1.8800.1640228,28009 Tháng hai năm 201302:21x 86
Pwdfilt.dll6.1.8800.1640224,18409 Tháng hai năm 201302:21x 64
SharePoint.pngkhông áp d?ng4,79227 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Webaddin.xmlkhông áp d?ng31527 Tháng 12 năm 201103:21không áp d?ng
Wssg.becadapter.dll6.1.8800.16402812,66409 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.o365.Gadget.dll6.1.8800.1640216.992 ngư?i09 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.o365alerts.dll6.1.8800.1640230,84009 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.o365common.dll6.1.8800.16402155,76809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.o365om.dll6.1.8800.1640266,16809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.o365provider.dll6.1.8800.1640287,67209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Providerframework.dll6.1.1840.2134,75209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Providerregistryservice.exe6.1.1840.041,56809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Providerregistryservice.exe.configkhông áp d?ng1.68027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Runtask.exe6.1.1840.017,50409 Tháng hai năm 201302:21x 86
Runtask.exe.configkhông áp d?ng87027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Sharedservicehost.exe6.1.1839.030,59202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Sharedservicehost.exe.configkhông áp d?ng1,85427 Tháng 1 năm 201101:18không áp d?ng
Healthconnectivityconfig.xmlkhông áp d?ng1.773 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Rdconfig.dll6.1.8800.1638537,24802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Remotedesktopclientconfiglibrary.dll6.1.8800.1638529,56802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Websiteconfig.dll6.1.8800.1640229,81609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.admin.RemoteAccess.dll6.1.8800.16402464,50409 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.Connectivity.dll6.1.8800.16402143,48009 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.Connectivity.Health.dll6.1.8800.1640248,24809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.web.admin.ObjectModel.dll6.1.8800.1638520,86402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wssg.web.admin.Provider.dll6.1.8800.1638520,35202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wssg.web.domainconfigwizard.dll6.1.8800.16402820,85609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.web.domainmanagerobjectmodel.dll6.1.8800.1640292,76809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.web.domainmanagerservice.dll6.1.8800.1640212,40809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.web.domainprovidermanagerservice.dll6.1.8800.1638559,77602 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wssg.web.gitmedomainprovider.dll6.1.8800.1640231,86409 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.web.gitmedomainproviderhelper.dll6.1.8800.1640298,93609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.web.Internal.dll6.1.1840.0158,59202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wssg.web.managedidcrl.dll6.1.8800.1638522,91202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wssg.web.UI.remoteaccesssettingsuicontroller.dll6.1.8800.1638516,76802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wssg.web.windowslivedomainprovider.dll6.1.8800.1640247,20009 Tháng hai năm 201302:21x 86
. accdb_large.pngkhông áp d?ng12.51627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. accdw_large.pngkhông áp d?ng14,08427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. ade_large.pngkhông áp d?ng12,38127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. csv_large.pngkhông áp d?ng13,43227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. docm_large.pngkhông áp d?ng13,76327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. docx_large.pngkhông áp d?ng12,72927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. doc_large.pngkhông áp d?ng11,69327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. dotm_large.pngkhông áp d?ng13,48927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. dotx_large.pngkhông áp d?ng12,56127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. dot_large.pngkhông áp d?ng11,58527 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. mdb_large.pngkhông áp d?ng11,46527 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. mdw_large.pngkhông áp d?ng15,47327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. potm_large.pngkhông áp d?ng12,15927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. potx_large.pngkhông áp d?ng11,22227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. pot_large.pngkhông áp d?ng10,52227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. ppsx_large.pngkhông áp d?ng10,74127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. pps_large.pngkhông áp d?ng14,13327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. pptm_large.pngkhông áp d?ng12,69827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. pptx_large.pngkhông áp d?ng11.668 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. ppt_large.pngkhông áp d?ng11,18727 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. pub_large.pngkhông áp d?ng12.31727 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. vdx_large.pngkhông áp d?ng12,42827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. vsd_large.pngkhông áp d?ng12,42827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. vss_large.pngkhông áp d?ng12,42827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. vsx_large.pngkhông áp d?ng12,42827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xlsb_large.pngkhông áp d?ng12,87027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xlsm_large.pngkhông áp d?ng13.715 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xlsx_large.pngkhông áp d?ng13,44427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xls_large.pngkhông áp d?ng11,26427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xltm_large.pngkhông áp d?ng13,16027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xltx_large.pngkhông áp d?ng13.07427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xlt_large.pngkhông áp d?ng10,80227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xlw_large.pngkhông áp d?ng10,35327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xsf_large.pngkhông áp d?ng11,02327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
. xsn_large.pngkhông áp d?ng11,02327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ascending.gifkhông áp d?ng5627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
CSS.CSSkhông áp d?ng13,06127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Descending.gifkhông áp d?ng5827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Download.ashxkhông áp d?ng13127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Downloadoptions.htmkhông áp d?ng10,57927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Fileoperationservice.SVCkhông áp d?ng17027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Files.aspxkhông áp d?ng128,01509 Tháng hai năm 201301:11không áp d?ng
Filesgadget.ascxkhông áp d?ng2.18127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Filesroot.aspxkhông áp d?ng4,99427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Fsgadget.CSSkhông áp d?ng60027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Generic_large.gifkhông áp d?ng1,99427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Generic_large.pngkhông áp d?ng5,94827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Generic_small.gifkhông áp d?ng98227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Generic_small.pngkhông áp d?ng72327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Greenarrow_16.pngkhông áp d?ng55427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Imagepage.aspxkhông áp d?ng16927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Interop.searchapi.dll6.1.1840.041,34402 Tháng 3 năm 201123:46x 64
I_folder.gifkhông áp d?ng6,74127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_folder.pngkhông áp d?ng21,85127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_folder_empty.gifkhông áp d?ng5,94327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_folder_empty.pngkhông áp d?ng16.75027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_generic_file.gifkhông áp d?ng2,89227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_generic_file.pngkhông áp d?ng6,76327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_icon_download.pngkhông áp d?ng11,34727 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_icon_help.pngkhông áp d?ng95027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_error.pngkhông áp d?ng315627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_l1.pngkhông áp d?ng23827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_l3.pngkhông áp d?ng23527 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_m1.pngkhông áp d?ng96527 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_m2.pngkhông áp d?ng1.15527 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_m3.pngkhông áp d?ng96527 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_r1.pngkhông áp d?ng23627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_r2.pngkhông áp d?ng1.17727 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_r3.pngkhông áp d?ng22427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
I_logon_bubble_warning.pngkhông áp d?ng2,87427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile.CSSkhông áp d?ng1.468 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobiledownload.aspxkhông áp d?ng24627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobilelisting.aspxkhông áp d?ng3,68327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_bigicon.pngkhông áp d?ng7,55327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_pane_collapsed.pngkhông áp d?ng1.836 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_pane_expanded.pngkhông áp d?ng1.84127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_pd_first.pngkhông áp d?ng1.166 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_pd_last.pngkhông áp d?ng1.171 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_pd_next.pngkhông áp d?ng1,13227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_pd_prev.pngkhông áp d?ng1.12327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_p_first.pngkhông áp d?ng1.367 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_p_last.pngkhông áp d?ng1,40827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_p_next.pngkhông áp d?ng1.333 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Mobile_p_prev.pngkhông áp d?ng1.26827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Progressbar_1px.pngkhông áp d?ng15627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Progressbar_bg.pngkhông áp d?ng1.397 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload.ascxkhông áp d?ng42,58127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richuploadversion.jskhông áp d?ng6502 Tháng 3 năm 201121:33không áp d?ng
Richupload_dnd_bg_1.pngkhông áp d?ng13.822 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_dnd_bg_2.pngkhông áp d?ng6,01927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_dnd_bg_d1.pngkhông áp d?ng14,90927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_dnd_bg_d2.pngkhông áp d?ng6.04927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_error_big.pngkhông áp d?ng1,52227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_error_small.pngkhông áp d?ng3,46327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_files_size.pngkhông áp d?ng19127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_filetableupperbar_bg.pngkhông áp d?ng77627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_ok_big.pngkhông áp d?ng1.63027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_progress_bg.pngkhông áp d?ng1.262 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_progress_fg.pngkhông áp d?ng18327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_standard_bg.pngkhông áp d?ng49227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_success_small.gifkhông áp d?ng29527 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Richupload_uploading_small.gifkhông áp d?ng4,96827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Spacer.gifkhông áp d?ng80727 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Standardupload.aspxkhông áp d?ng12.996 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Tree_collapse.pngkhông áp d?ng3.89927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Tree_expand.pngkhông áp d?ng3.89927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Tree_noexpand.pngkhông áp d?ng1,22927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Tree_root.pngkhông áp d?ng54627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Upload.ashxkhông áp d?ng13127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Upload.aspxkhông áp d?ng1.766 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Utils.jskhông áp d?ng1,51827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Web.configkhông áp d?ng84227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Webaddin.xmlkhông áp d?ng1.052 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Wssg.web.fileaccess.dll6.1.1840.2541,81609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.web.fileaccess.richupload.cabkhông áp d?ng104,17902 Tháng 3 năm 201122:01không áp d?ng
Xcdsfxutf.bin1.5.0.10226197,13002 Tháng 3 năm 201123:23không áp d?ng
Xceed.compression.dll3.7.8218.10310160,40827 Tháng 1 năm 201101:18x 86
Xceed.filesystem.dll3.7.8218.10310127,64027 Tháng 1 năm 201101:18x 86
Xceed.zip.dll3.7.8218.10310242,32827 Tháng 1 năm 201101:18x 86
Zip.icokhông áp d?ng1,07827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.breadcrumb.jskhông áp d?ng71027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.Core.jskhông áp d?ng23,90327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.embeddedmessage.jskhông áp d?ng95427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.floatingpanel.jskhông áp d?ng1,67927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.jskhông áp d?ng3,41009 Tháng hai năm 201301:11không áp d?ng
Ramjsfx.lazyLoad.jskhông áp d?ng2.31327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.Lightbox.CSSkhông áp d?ng28827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.Lightbox.jskhông áp d?ng2,99227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.ListView.jskhông áp d?ng5,09027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.menu.CSSkhông áp d?ng2.65627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.menu.jskhông áp d?ng6.97727 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.MessageBox.CSSkhông áp d?ng83927 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.MessageBox.jskhông áp d?ng5,42327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.Pagination.jskhông áp d?ng3,84627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.popupwindow.jskhông áp d?ng3.00027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.textchanged.jskhông áp d?ng76027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.thumbnail.CSSkhông áp d?ng71627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.thumbnail.jskhông áp d?ng4,78027 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.timeout.jskhông áp d?ng5,53727 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.utils.jskhông áp d?ng2.21727 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.Watermark.jskhông áp d?ng3,73327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ramjsfx.windowspool.jskhông áp d?ng1.689 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Web.configkhông áp d?ng3,02827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Ascend.gifkhông áp d?ng5627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Computer_16.pngkhông áp d?ng62227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Computer_48.pngkhông áp d?ng4,13627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Confirmdialog.ascxkhông áp d?ng2.120 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Descend.gifkhông áp d?ng5827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Loading.gifkhông áp d?ng4,96827 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Processajaxrequest.ashxkhông áp d?ng14427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
RDP.aspxkhông áp d?ng11,73627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
RDP.CSSkhông áp d?ng2,83627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
RDP.jskhông áp d?ng5,22327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Rdpgadget.ascxkhông áp d?ng7,35327 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Rdpgadget.CSSkhông áp d?ng1,13127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Rdpgadgeticon.pngkhông áp d?ng94127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Rdppage.jskhông áp d?ng5,17227 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Remotedesktopsetuptasks.dll6.1.8800.1638521,88802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Remotedesktopwebservice.SVCkhông áp d?ng12527 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Server_16.pngkhông áp d?ng38627 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Server_48.pngkhông áp d?ng2,47127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Status_available.pngkhông áp d?ng88127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Status_error.pngkhông áp d?ng88727 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Status_offline.pngkhông áp d?ng80127 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Web.configkhông áp d?ng83527 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Webaddin.xmlkhông áp d?ng54427 Tháng 1 năm 201101:17không áp d?ng
Wssg.web.RDP.dll6.1.1840.265,12009 Tháng hai năm 201302:21x 86
Wssg.web.RDP.rdprovider.dll6.1.8800.1638518,30402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Definition.xmlkhông áp d?ng6,34727 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Definition.xml.configkhông áp d?ng1.664 ngư?i27 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Serverbackuphealthaction.dll6.1.8800.1638516,25602 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Serverbackuplib.dll6.1.8800.16402110,71209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Serverbackupobjectlib.dll6.1.8800.1640266,16809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Serverbackupobjectmodel.dll6.1.8800.1638573,60002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Serverbackupprovider.dll6.1.8800.1638565,40802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Serverrestoreobjectmodel.dll6.1.8800.1638563,87202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Createkeywizard.exe6.1.8800.164021,076,83209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Filebrowser.dll6.1.8800.1640254,36809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Formatdisk.dll6.1.8800.1638578,20802 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Sbcw.exe6.1.8800.16385149,37602 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Sbcw.exe.configkhông áp d?ng82127 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Serverbackupwizard.dll6.1.8800.16385694,14402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Serverffr.exe6.1.8800.16385144,76802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Serverffr.exe.configkhông áp d?ng82127 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Serverrestorewizard.dll6.1.8800.16402830,04809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Config.xmlkhông áp d?ng10,37109 Tháng hai năm 201301:12không áp d?ng
Configcosts.xmlkhông áp d?ng2,89427 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Configsvc.exe6.1.8800.1638551,07202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Configsvc.exe.configkhông áp d?ng93827 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Configtasks.dll6.1.8800.16402133,24009 Tháng hai năm 201302:21x 86
Servertheme.Themekhông áp d?ng56527 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Setupalerts.dll6.1.8800.1638525,98402 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Setupcommon.dll6.1.8800.1640282,55209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Setuplogging.configkhông áp d?ng2,75327 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Setupmon.exe6.1.8800.164025,189,72809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Setupmon.exe.configkhông áp d?ng81727 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Wsssysprep.exe6.1.8800.1638543,39202 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Wsssysprep.exe.configkhông áp d?ng81727 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Configure.aspxkhông áp d?ng6,77427 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Download_bg.pngkhông áp d?ng763,84027 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Download_page_logo.pngkhông áp d?ng8,74927 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Download_txt_bg.pngkhông áp d?ng76727 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Download_txt_bg_hover.pngkhông áp d?ng59127 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Logoninfo.aspxkhông áp d?ng5,89409 Tháng hai năm 201301:12không áp d?ng
Product_logo_horiz_blk.pngkhông áp d?ng7,68127 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Userinfo.aspxkhông áp d?ng5,88809 Tháng hai năm 201301:12không áp d?ng
Iccertinstaller.exe6.1.8800.1638525,47202 Tháng 3 năm 201121:54x 86
Icsite.dll6.1.8800.16402124,00009 Tháng hai năm 201302:21x 86
Initialconfigurationweb.dll6.1.8800.1640233,91209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Servicingalerts.dll6.1.8800.1640217,52809 Tháng hai năm 201302:21x 86
Admincommon.dll6.1.8800.16385168,32002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Common.dll6.1.8800.16402184,95209 Tháng hai năm 201302:21x 86
Commonres.dll6.1.8800.1638549,02402 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Eventlogging.dll6.1.8800.1638535,20002 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Eventlogmsg.dll6.1.8800.163858,06402 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Iisconfig.dll6.1.8800.1638540,32002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Logging.configkhông áp d?ng2,59927 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Miscutil.dll6.1.8800.1640227,74409 Tháng hai năm 201302:21x 86
System.Diagnostics.configkhông áp d?ng6,12927 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Wssg.PowerShell.dll6.1.8800.1638534,68802 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385241,98427 Tháng 1 năm 201101:18x 64
Sqmnativehelper.dll6.1.8800.1638543,39202 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Sqmprovider.dll6.1.1839.040,32002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Sqmproviderutilities.dll6.1.8800.1640226,72009 Tháng hai năm 201302:21x 86
Definition.xmlkhông áp d?ng4,78727 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Definition.xml.configkhông áp d?ng90327 Tháng 1 năm 201101:19không áp d?ng
Storageif.dll6.1.8800.1638521,88802 Tháng 3 năm 201123:46x 64
Storageproviderservice.dll6.1.8800.16385119,68002 Tháng 3 năm 201123:46x 86
Storageservice.exe.configkhông áp d?ng81627 Tháng 1 năm 201101:26không áp d?ng
Microsoft.windowsserversolutions.console.Addins.Folders.dll6.1.8800.16402765,53609 Tháng hai năm 201302:21x 86
Serverfolders.addinkhông áp d?ng20627 Tháng 1 năm 201101:16không áp d?ng
Userobjectmodel.dll6.1.8800.1640272,31209 Tháng hai năm 201302:21x 86

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho các phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_branding-aur_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_5ea6eb03311d6b83.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,103
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_branding-shared_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_31254f26702cbbdc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.103 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_clientbackup-engine_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_14aa57b6b843537b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,267
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_clientbackup-provider_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_e94b4e0e8f6ecafa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,728
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_clientbackup-restorecdx86_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_b7a09fdcb786e948.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,447
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_clientbackup-restorecd_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_78996a565fde0a30.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,432
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_clientbackup-ui_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_6343d8a2bfed15df.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.189 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_clientdeployment-connectsite-bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_e9d68541f39f921b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_clientdeployment-package_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_5d647f5c577cde74.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,666
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_coreproviders_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_12a7ceca2a12d826.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,138
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_health-đ?nh ngh?a-base_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_84015e8fb048a549.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,479
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_health-đ?nh ngh?a-connectivity_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ff89b97402dc3421.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.519 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_health-đ?nh ngh?a-domain_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_58fa078fa88f88f8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,489
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_health-đ?nh ngh?a-servicing_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_6b654a5aaf6a67ec.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.837 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_health-engine_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_645bc92e3294b8c4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,545
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_interopdlls_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_504c879877f68d5b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,401
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_onlineservices-ui_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_29ff6e5bf58651db.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,737
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_onpremise-certificates_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_f4a8513d50d78d0a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,688
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_onpremise-identity_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_f4b9377eff48fe58.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,253
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_onpremise-networking_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_9b2c72654b2e566a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,774
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_productivity_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_d8ed343643a53b17.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin28,086
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_providerframework_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_2e2da3510524f284.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,104
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ram-cơ s?-bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_df6330e52294af63.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,283
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ram-trang web-fs_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ece4deb9c09387f9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin105,426
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ram-trang web-javascript_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ae9fd81b46d2d787.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,853
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ram-trang web-rdp_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_1f934191475b52ac.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,497
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_serverbackup-engine_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ce5e4d27d659cd53.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,340
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_serverbackup-ui_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_4c1076350f62a607.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,216
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_serverdeployment-bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ca9d5dc69d7d11b5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,087
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_serverdeployment-icsite-aur_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_4ab7ce67b103e746.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,160
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_serverdeployment-icsite-bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_4ba7137db05d3725.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,150
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_servicing-bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_b7ed41a77172ecb3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,753
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_sharedcomponents_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_e0b06bd7ed595a7e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,142
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_sqm-provider_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_f004761756712570.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,957
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_storage-provider_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_a5980672f87f1c8c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,984
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_storage-ux-folders_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_6cbd919b83a05e32.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.002
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_userobjectmodel_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_06d0a4f96f4a2fb0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,133
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_versioninfo_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_2b3b0b71a068c91f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.970
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:38
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2781270 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Small Business Server 2011 Essentials
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbbug kbhotfixserver kbmt KB2781270 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2781270

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com