Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.291 cho Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 Runtime: Tháng năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2781555 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? b?n C?p Nh?t tích l?y cho Microsoft Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 Runtime ngày tháng năm 2013. S? phiên b?n c?a b?n c?p nh?t này là 5.0.8308.291.

Gi?i thi?u

Cumulative update c?i thi?n đ? tin c?y, ?n đ?nh và hi?u su?t c?a Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 Runtime.

Thông tin thêm

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 ch?y, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1 tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t

Tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? thích h?p trong m?t ho?t đ?ng. Đ? s? d?ng tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?N?u User Account Control (UAC) đư?c b?t, b?n ph?i B?t đ?u tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng cao mức cấp phép đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng.
 1. T?i v? tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, h?y vào website sau c?a Microsoft Download Center:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
 2. Ch?y tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng giao di?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t dòng lệnh.

  Lưu ?Giao di?n cung c?p m?t d?u ki?m hi?u r? ràng đó C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.

  Đ? ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh sau đây, cùng v?i các thi?t b? chuy?n m?ch thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:

  LyncServerUpdateInstaller.exe [/ silentmode [/forcereboot]] | [/extractall]
  Ghi chú
  • /Silentmode /forcerebootchuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n, và sau đó t? đ?ng kh?i đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t n?u đi?u này là c?n thi?t.
  • Chuy?n đ?i /extractall chi?t xu?t các b?n C?p Nh?t t? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và lưu các b?n C?p Nh?t trong m?t m?c tin thư thoại có tên "Extracted" trong m?c tin thư thoại trong đó b?n ch?y l?nh.
Sau khi b?n ch?y Lync Server C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i c?p nh?t t?t c? các máy ch? k?t thúc tr? l?i áp d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Phương pháp 2 Microsoft Update

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n t? các Microsoft Update web site.

Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này b?ng cách s? d?ng Microsoft Update, b?n ph?i c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u trên các máy ch? k?t thúc tr? l?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t chuyên bi?t các gói UcmaRuntime.msp trên máy tính đang ch?y sau vai tr? máy ch?:
 • Lync Server 2013-Standard Edition Server
 • Lync Server 2013-máy ch? k?t thúc trư?c phiên b?n doanh nghi?p
 • Lync Server 2013-Edge Server
 • Lync Server 2013-đ?c l?p h?a gi?i Server
 • Lync Server 2013-giám đ?c Server
 • Lync Server 2013-máy ch? liên t?c tr? chuy?n

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t tích l?y này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n C?p Nh?t tích l?y này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t tích l?y đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
File_default_tmxkhông áp d?ng906,09418-Feb-1313:11không áp d?ng
File_gac_collaboration_dll5.0.8308.2915,982,25618-Feb-1314:01x 86
File_gac_internal_media_dll5.0.8308.2918,210,49618-Feb-1314:10x 64
File_gac_rtmpal_dll5.0.8308.291585,68818-Feb-1314:01x 64
File_gac_sipeps_dll5.0.8308.2911,799,12818-Feb-1314:02x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2013, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Thu?c tính

ID c?a bài: 2781555 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Unified Communications Managed API v3.0 Core Runtime
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2781555 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2781555

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com