Raksta ID: 2782421 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Start?jot Microsoft Office Outlook 2003, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs k?dam no ?iem k??das zi?ojumiem:

PROGRAMMU OUTLOOK.EXE - k?rtas nav atrasts
K?rtas 8626 nevar?ja atrast dinamisko sai?u bibliot?ku
C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\outlph.dll

PROGRAMMU OUTLOOK.EXE - k?rtas nav atrasts
K?rtas 7950 nevar?ja atrast dinamisko sai?u bibliot?ku
Mso

Iemesls

?? probl?ma rodas, kad jums ir gan no ??m versij?m Outlook instal?tas vien? dator?:
 • Programma Outlook 2013 (k? da?a no Office 2013 noklik??iniet uz palaist instal?cijas)
 • Programmu Outlook 2003

Risin?jums

Kam gan programm? Outlook 2003, gan Outlook 2013 vien? dator? ir neatbalst?ta konfigur?cija. M?s iesak?m no?emt Outlook 2003 un t? viet? izmantot Outlook 2013. J?s varat vai nu no?emt Office 2003 vai Office 2003 instal??anu var no?emt tikai Outlook 2003.
 • ??das darb?bas var tikt izmantoti, lai atinstal?tu Office 2003
  1. Atveriet vad?bas paneli.
  2. Sada?? programmasnoklik??iniet uz atinstal?t programmu.
  3. Instal?to programmu sarakst? atlasiet Office 2003 instal?cija un p?c tam noklik??iniet uz atinstal?t.
  4. Izpildiet uzst?d??anas programmas atinstal?t Office 2003 sniegtos.
 • ??das darb?bas var izmantot, lai no?emtu Outlook 2003 Office 2003 instal?cija
  1. Atveriet vad?bas paneli.
  2. Sada?? programmasnoklik??iniet uz atinstal?t programmu.
  3. Instal?to programmu sarakst? atlasiet Office 2003 instal?cija un p?c tam noklik??iniet uz main?t.
  4. Uztur??anas re??ma opcijas dialoglodzi?? atlasiet pievienot vai no?emt l?dzek?us un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  5. dialoglodzi?? Piel?gota iestat??ana not?riet opciju Outlook un p?c tam noklik??iniet uz atjaunin?t.
   (Ekr?na no?auti ?im solim ir nor?d?ti zem?k).

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ?? so?a ekr?nuz??mums

Papildindorm?cija

Ja j?izmanto Outlook 2003 l?dz piln?gi migr??anas uz programmu Outlook 2013, var izlabot Office 2003 instal?ciju. ?is ?auj jums izmantot Outlook 2003, bet potenci?li var salauzt 2013 programmas Outlook instal?cija. T?d?? m?s iesak?m no?emt Outlook 2003, lai atrisin?tu ?o probl?mu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2782421 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 20. novembris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Office Outlook 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2782421 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2782421

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com