"Thu?c tính ph? bi?n c?a tài nguyên ' tên m?ng SQL (<SQL name="">)' không th? lưu" l?i khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p các nút ch?n m?t c?m SQL Server 2012</SQL>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2782511 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • Có m?t c?m sao hai-nút chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server đang ch?y trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft Windows Server 2012. Ví d?, các nút ch?n m?t chính là m?t nút ch?n m?t, và nút ch?n m?t th? đ?ng là nút ch?n m?t sinh

  Lưu ? Trư?ng h?p c?a SQL Server là ví d? Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2.
 • B?n c? g?ng đ? nâng c?p các nút ch?n m?t chính (nút A) Microsoft SQL Server 2012 b?ng cách s? d?ng các quá tr?nh đó là tài li?u trên web site MSDN sau đây:
  Nâng c?p m?t trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Không th? lưu các thu?c tính ph? bi?n đ?i v?i tài nguyên 'Tên m?ng SQL (SQL tên)'. L?i: Đ? có m?t s? th?t b?i đ? g?i c?m m? t? m?t nhà cung c?p. Thông báo ngo?i l?: m?t ho?c nhi?u giá tr? b?t đ?ng s?n cho tài nguyên này là mâu thu?n v?i m?t ho?c nhi?u giá tr? tài s?n liên quan đ?n resource(s) c?a nó ph? thu?c.

Ghi chú:
 • "SQL tên" là m?t gi? ch? cho tên m?ng SQL Server.
 • Ngay c? khi v?n đ? này gây ra m?t th?t b?i nâng c?p trên nút ch?n m?t A, máy ch? SQL tài nguyên nhóm không qua thành công các nút ch?n m?t nâng c?p sinh ngoài ra, b?i v? các ho?t đ?ng chuy?n đ?i d? ph?ng ph?i m?t ít hơn m?t phút, t?t c? tài nguyên đư?c tr?c tuy?n mà không gây ?nh hư?ng đáng k? các khách hàng k?t n?i. Tuy nhiên, đ? hoàn t?t quá tr?nh nâng c?p vào nút ch?n m?t A, b?n ph?i làm theo các bư?c b? sung đư?c đ? c?p trong ph?n "Gi?i pháp".

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? nh?ng thay đ?i trong Windows Server 2012 chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering.

Gi?i pháp

Ph?n này bao g?m các hành đ?ng sau đây:
 • Hoàn thành vi?c nâng c?p vào nút ch?n m?t A.
 • Ngăn ch?n các v?n đ? ?nh hư?ng đ?n các nâng c?p m?i.

Hoàn thành vi?c nâng c?p vào nút ch?n m?t a


Trư?c khi b?n B?t đ?u quá tr?nh này, h?y lưu ? nh?ng đi?u sau đây:
 • B?n không th? lo?i b? nút ch?n m?t A b?ng cách s? d?ng các Lo?i b? nút ch?n m?t ho?t đ?ng. Thao tác này s? xóa ph?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL. V? v?y, b?n không th? s?a ch?a nó.
 • B?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server b?ng cách s? d?ng G? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh. Thao tác này không làm vi?c.
 • B?n không th? s? d?ng m?t phiên b?n không chính xác c?a các phương ti?n truy?n thông thi?t l?p (ví d?: SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2) đ? ch?y các Lo?i b? nút ch?n m?t ho?t đ?ng. Thao tác này s? làm h?ng trạm đậu c?a máy tính.
Đ? hoàn thành vi?c nâng c?p cho nút ch?n m?t A, có hai giai đo?n:
 • PHase 1: làm s?ch sau khi c? g?ng nâng c?p th?t b?i v? nút ch?n m?t A đ? khôi ph?c l?i ch? s? pre-upgradee
  1. Đóng chương tr?nh thi?t l?p và đ?i tho?i l?i n?u h? đ? không đóng, và cho các chương tr?nh nâng c?p k?t thúc và báo cáo các ho?t đ?ng nâng c?p th?t b?i.
  2. Lo?i b? nút ch?n m?t A töø danh saùch ch? s? h?u có th? đ? tránh vô t?nh không qua tr? l?i nó. Đ? thay đ?i ch? s? h?u có th? danh sách, h?y làm như sau:
   1. B?t đ?u qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng snap-in trên b?t k? nút ch?n m?t chuy?n đ?i d? ph?ng.
   2. Theo Vai tr?, ch?n ph?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL trong c?a s? đ?u.
   3. B?m chu?t Tài nguyên trong c?a s? dư?i, b?m chu?t ph?i vào các tên máy (ứng dụng) phục vụ tài nguyên, và sau đó ch?n Thu?c tính.
   4. B?m chu?t Chính sách nâng cao trong các Thu?c tính hộp thoại.
   5. Ch?n ho?c xoá hộp kiểm c?n thi?t cho m?i nút ch?n m?t đ? thêm ho?c lo?i b? các nút ch?n m?t.
  3. M? t?p tin summary.txt trong v? trí sau:
   %Program Files%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\Log
   T?m th?y l?nh x? l? s? c? trong summary.txt file:
   thi?t l?p Hz tích = g? b? cài đ?t chuyên bi?t /instanceid = FOOINST /features = AS
  4. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh như là qu?n tr? viên và s? d?ng l?nh x? l? s? c? cùng v?i đư?ng d?n t?p tin cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 (setup.exe). Ví d ?, b?n s? d?ng m?t l?nh gi?ng như sau:
   SQL Server 2012 phương ti?n truy?n thông đư?ng d?n\setup.exe Hz tích = g? b? cài đ?t chuyên bi?t /instanceid = FOOINST /features = AS
   Ghi chú:
   • "SQL Server 2012 phương ti?n truy?n thông đư?ng d?n"là m?t gi? ch? cho con đư?ng c?a phương ti?n truy?n thông c?a SQL Server 2012.
   • L?nh này ch?y âm th?m, và thư?ng hoàn toàn trong v?ng năm phút.
   • B?n có th? sao chép và dán các đ?i s? dòng lệnh t? các t?p tin summary.txt đ? ngăn ng?a nh?p vào nh?ng sai l?m. Tuy nhiên, các tính năng "AS" đ? đư?c thông qua như là m?t tham s? đó là chính xác như đ? xu?t trong t?p tin summary.txt. Không chính xác nh?p l?nh này (đ?c bi?t là các tham s? "instanceid") s? gây ra các ho?t đ?ng d?n d?p th?t b?i, và có kh? năng đ? l?i máy tính trong m?t nhà nư?c b? h?ng.
   • Ki?m tra các t?p tin summary.txt đ? xác nh?n r?ng ho?t đ?ng d?n d?p hoàn t?t thành công.
 • Giai đo?n 2: Nâng c?p lên nút ch?n m?t A SQL Server 2012
  1. B?t đ?u SQL Server 2012 thi?t l?p truy?n thông trong ch? đ? giao di?n ngư?i dùng.
  2. Ch?n các Nâng c?p tùy ch?n theo các cài đ?t chuyên bi?t đơn t? trang đích, và sau đó đi đ?n các C?u h?nh ví d? hộp thoại.
  3. Ch?n đúng trư?ng h?p tên, và sau đó nh?p vào đúng giá tr? trong l?nh v?c ví d? ID.

   Ghi chú:
   • Ti?p t?c ví d? trong giai đo?n 1, giá tr? ID ví d? là FOOINST.
   • Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không t? đ?ng xác đ?nh trư?ng h?p c?a b?n. V? v?y, b?n không th? s? d?ng m?c đ?nh prepopulated trư?ng h?p ID trong l?nh v?c ví d? ID.
   • B?n có th? xem các t?p tin summary.txt đ? t?m đúng trư?ng h?p c?a b?n.
  4. Hoàn t?t quá tr?nh nâng c?p.
  5. Sau khi nút ch?n m?t A thành công đư?c nâng c?p, thêm nó tr? l?i vào danh sách ch? s? h?u có th? vào các tên máy (ứng dụng) phục vụ tài nguyên ph?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL.

Ngăn ch?n các v?n đ? ?nh hư?ng đ?n m?i nâng c?p


Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các tùy ch?n sau:
 • L?a ch?n 1
  1. Nâng c?p không nhi?u hơn m?t n?a các nút ch?n m?t th? đ?ng đ?u tiên, đ? tránh qua ngư?ng đa s?.

   Lưu ?s:
   • N?u b?n có m?t s? ch?n c?a các nút ch?n m?t c?m, nâng c?p không nhi?u hơn m?t n?a các nút ch?n m?t th? đ?ng.
   • N?u b?n có m?t s? l? c?a các nút ch?n m?t c?m, đ?m b?o r?ng b?n nâng c?p ít hơn m?t n?a các nút ch?n m?t trong c?m sao. N?u ph?n l?n các nút ch?n m?t trong c?m sao đư?c nâng c?p, v?n đ? này s? x?y ra khi các nhóm tài nguyên c?m không hơn.
  2. T? thêm các nút ch?n m?t th? đ?ng nâng c?p tr? l?i vào danh sách ch? s? h?u có th? cho các tên máy (ứng dụng) phục vụ tài nguyên.
  3. Lo?i b? các nút ch?n m?t không nâng c?p t? ch? s? h?u có th? danh sách.
  4. Theo cách th? công không thành công trong nhóm chuỗi máy chủ SQL đ? m?t trong các nút ch?n m?t nâng c?p.
  5. Nâng c?p các nút ch?n m?t ph?ng không nâng c?p c?n l?i.
  6. Khi t?t c? các nút ch?n m?t ph?ng không nâng c?p đư?c nâng c?p, thêm th? công chúng tr? l?i vào danh sách ch? s? h?u có th? vào các tên máy (ứng dụng) phục vụ tài nguyên.
 • Tùy ch?n 2
  V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). B?n có th? làm cho quá tr?nh nâng c?p trên t?ng c?m nút ch?n m?t s? d?ng chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t nh?ng chương tr?nh t? các gói b?n ghi d?ch v?. Đ? làm đi?u này, có hai phương pháp.
  • Phương pháp a
   1. T?i v? SQL Server 2012 SP1 vào m?t đ?a c?ng đ?a phương (ví d?: đ? c:\sp1) ho?c vào m?t c?p m?ng (ví d?, \\Tên chia s?\Sp1) mà có th? đư?c truy c?p b?i t?t c? các nút ch?n m?t.
   2. B?t đ?u m?t d?u ki?m nh?c l?nh như là qu?n tr? viên b?t lên và ch?y m?t trong các l?nh sau đây:
    • T?i xu?ng đư?ng d?n> \setup.exe tích = nâng c?p /updatesource = c:\sp1
    • T?i xu?ng đư?ng d?n> \setup.exe tích = nâng c?p /updatesource = \\Tên chia s?\Sp1
   3. Hoàn thành t?t c? các bư?c trong quá tr?nh thi?t l?p.

    Lưu ? B?n có th? xác nh?n cho dù nâng c?p đang s? d?ng SQL Server 2012 SP1 cài đ?t chuyên bi?t nh?ng chương tr?nh b?ng cách ki?m tra các t?p tin detail.log trong v? trí sau:
    %Program Files%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\Log\<Time stamped folder>

    Xác nh?n r?ng thông tin Phiên b?n n?m g?n đ?u c?a t?p nh?t k? cho th?y r?ng các phiên b?n SQL Server 2012 là mu?n hơn 11.0.2100.60. Ví d?, t?p nh?t k? có th? ch?a nh?ng đi?u sau đây:

    2-11-04 11: 40: 45 Slp: t?i ph?n m? r?ng 'MSI' t?p tin ' C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\SQLServer2012\x64\.\Microsoft.SqlServer.Configuration.MsiExtension.dll'(01) 2012-11-04 11: 40: 45 Slp: m? r?ng 'MSI' Phiên b?n '11.0.3000.0' t?i

  • Phương pháp b
   1. T?i v? SQL Server 2012 SP1 vào m?t đ?a c?ng đ?a phương (ví d?: đ? c:\sp1) ho?c vào m?t c?p m?ng (ví d?, \\Tên chia s?\Sp1) mà có th? đư?c truy c?p b?i t?t c? các nút ch?n m?t.
   2. B?t đ?u m?t d?u ki?m nh?c l?nh như là qu?n tr? viên b?t lên và ch?y l?nh sau:
    T?i xu?ng đư?ng d?n\Tên gói SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1.exe Hz
    L?nh này s? pre-patch các nút ch?n m?t v?i nh?ng chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1.

    Lưu ? B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin SqlSupport.msi c?a chính nó, b?i v? nó s? gây ra các ho?t đ?ng thi?t l?p 2012 SQL máy ch? th?t b?i, và l?i v? vi?c không có MSVCR100.dll s? đư?c hi?n th?. S? d?ng các HZ tham s? đ? tránh l?i này. Tham s? này cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin Sqlsupport.msi và các thành ph?n Visual C ++ runtime.
   3. Hoàn thành t?t c? các bư?c trong quá tr?nh thi?t l?p.

Thông tin thêm

Đ? t?i SQL Server 2012 SP1, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
T?i v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho SQL Server 2012
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?p nh?t chương tr?nh SQL Server 2012 thi?t l?p, đi đ?n web site blog MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? các b?n vá l?i SQL Server 2012 thi?t l?p v?i m?t gói ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2782511 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbtshoot kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2782511 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2782511

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com