Làm th? nào đ? có đư?c và áp d?ng Office 2000 SP2 Update đ? cài đ?t hành chính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278272
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP2) Hành chính C?p Nh?t đư?c thi?t k? đ? C?p Nh?t ti?n tr?nh cài đ?t hành chính c?a c?a b?n Office 2000 Service Release 1/d?ch v? phiên b?n 1a (SR1/SR1a) chương tr?nh và các t?p tin h? tr? c?p SP2. Đi?u này bài vi?t gi?i thích làm th? nào đ? download và cài đ?t Microsoft Office 2000 SP2 Hành chính C?p Nh?t.

THÔNG TIN THÊM

C?p Nh?t yêu c?u

Đ? áp d?ng SP2 hành chính C?p Nh?t, b?n Office 2000 cài đ?t hành chính ph?i lúc SR1/SR1a c?p. N?u b?n c? g?ng áp d?ng SP2 hành chính C?p Nh?t cho ti?n tr?nh cài đ?t hành chính mà là không ph?i ? c?p đ? SR1/SR1a, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Các mi?ng vá nâng c?p không th? đư?c cài đ?t b?i các c?a s? Cài đ?t d?ch v? v? các chương tr?nh đ? đư?c nâng c?p có th? m?t tích, ho?c các nâng c?p vá có th? c?p nh?t m?t phiên b?n khác nhau c?a chương tr?nh. Xác minh r?ng các chương tr?nh đư?c nâng lên t?n t?i trên máy tính c?a b?n và b?n có đúng nâng c?p b?n vá.
N?u b?n c?n C?p Nh?t c?a b?n 2000 văn ph?ng hành chính ti?n tr?nh cài đ?t ? c?p đ? SR1/SR1a, xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257983 Làm th? nào đ? có đư?c nh?ng C?p Nh?t Office 2000 SR-1/SR-1a và làm th? nào đ? áp d?ng các C?p Nh?t đ? cài đ?t hành chính

Nh?ng chương tr?nh có th? đư?c C?p Nh?t?

Các b?n C?p Nh?t SP2 hành chính Update hành chính b?n cài đ?t c?a chương tr?nh Microsoft sau:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition, chuyên nghi?p Edition, phiên b?n tiêu chu?n, và nh? doanh nghi?p Edition
 • All programs Microsoft Office 2000 đ?c l?p, bao g?m c? Microsoft Excel 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Truy c?p 2000, Microsoft PowerPoint 2000, và Microsoft FrontPage 2000

Làm th? nào đ? t?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t hành SP2

T?i v? C?p Nh?t hành SP2

Chú ý B? qua ph?n này n?u b?n có b?n C?p Nh?t SP2 trên đ?a CD-ROM.
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2000/appndx/Toolbox.htm#offsp2
 2. Nh?p vào liên k?t đ? t?i v? Sp2admin.exe.
 3. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a, và sau đó Nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Lưu.
 5. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào các Sp2admin.exe t?p tin.
 6. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép.
 7. Lo?i C:\Sp2admin trong cácH?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các chi?t xu?t t?p tin h?p, và sau đó b?m Ok. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.

Cài đ?t C?p Nh?t hành SP2

Chú ý B?n ph?i ch?y l?nh này t? m?t máy tính mà trên đó các c?a s? Tr?nh cài đ?t đ? đư?c cài đ?t.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msiexec /a Admin Path\Data1.MSI /p Đư?ng d?n ngu?n\Sp2admin.MSP SHORTFILENAMES = 1
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office 2000 SR1, vàĐư?ng d?n ngu?n là con đư?ng đ? Sp2admin.msp. Đư?ng d?n đ?n Sp2admin.MSP khác nhau theo b?ng sau.
    SP2 Source         Path to .msp
    ----------------------------------------------------
  
    Sp2admin.exe download    C:\Sp2admin
    SP2 Update CD-ROM     <CD-ROM drive>\Sp2\Admin
  
  					
  Chú ý <cd-rom drive="">trong b?ng trư?c là k? t? ? đ?a s? ? đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD-ROM c?a b?n. Các<b00></b00></cd-rom>Microsoft Office 2000 Ch? đ? hành chính h?p tho?i s? xu?t hi?n.
 2. Nh?p vào Ti?p theo trong các Microsoft Office 2000 ch? đ? hành chínhh?p tho?i.Chú ý B?n không c?n ph?i nh?p tên c?a b?n đ?a CD Key ho?c công ty trong cácMicrosoft Office 2000 ch? đ? hành chính h?p tho?i h?p.
 3. Nh?p vào Tôi ch?p nh?n các đi?u kho?n c?a gi?y phép Th?a thu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Cài đ?t ngay.
 5. Nh?p vào Ok khi C?p Nh?t hoàn t?t.
 6. T?i th?i đi?m này, đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính là C?p Nh?t v?i đ?u tiên c?a b?n .msp t?p tin. L?p l?i bư?c 1 đ?n 5 cho m?i c?a c?n l?i ba .msp t?p đư?c li?t kê như sau:
  • Excelmst.MSP
  • Out2kmst.MSP
  • Pptmst.MSP
  Khi b?n áp d?ng m?i c?a các t?p tin .msp, h?y ch?c ch?n đ? thay đ?i .msp tên t?p tin đư?c s? d?ng trong d?ng l?nh, bư?c 1.

  B? qua các cài đ?t các t?p tin Out2kmst.msp không ph?i là m?t l?a ch?n n?u b?n không mu?n các Outlook E-mail Security Update, b?i v? C?p Nh?t s? đăng k? c?n thi?t ch?a trong các t?p tin. Các t?p tin Out2kmst.msp, Pptmst.msp và Excelmst.msp C?p Nh?t s? đăng k?, và các t?p tin Sp2admin.msp C?p nh?t các t?p tin vào các máy tính. Các phiên b?n C?p Nh?t c?a t?t c? các .msp t?p tin ph?i đư?c áp d?ng cho máy tính trong tr?t t? cho vi?c nâng c?p lên thành công. S? th?t b?i đ? áp d?ng t?t c? các .msp t?p tin s? đ?t các H?nh ?nh văn ph?ng 2000 SP2 hành chính trong tr?ng thái không đư?c h? tr?.

  Chú ý Khi b?n áp d?ng Excelmst.msp, Out2kmst.msp, ho?c Pptmst.msp đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong l?i sau thông đi?p:
  L?i n?i b? 2250: Xin vui l?ng liên h? v?i s?n ph?m h? tr? đ? đư?c h? tr?.
  L?i n?i b? 2251: Xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? s?n ph?m đ? đư?c h? tr?.
  N?u b?n nh?n đư?c m?t trong nh?ng thông báo l?i, b?m Ok và sau đó ti?n hành v?i các t?p tin .msp ti?p theo trong danh sách. Đó là không gây t? vong l?i; h? ch? ra r?ng b?n đ? áp d?ng m?t C?p Nh?t cho b?n cài đ?t hành chính có ch?a các C?p Nh?t tương t? như .msp t?p tin đó b?n ch? đư?c s? d?ng.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
278078B?n nh?n đư?c m?t "N?i b? l?i 2250" ho?c "N?i b? l?i 2251" thông báo l?i khi b?n C?p Nh?t cài đ?t hành chính đ? Office 2000 Service Pack 2 (SP 2)

Làm th? nào đ? C?p Nh?t máy tr?m c?a b?n

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? c?p nh?t các máy tr?m làm vi?c trên đó Văn ph?ng 2000 SR1 đ? đư?c cài đ?t t? c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m.

Chú ý Không s? d?ng các mi?ng vá khách hàng đ?c l?p Sp2upd.exe đ? C?p Nh?t m?ng máy s? d?ng mà ban đ?u cài đ?t Office 2000 SR1 t? m?t cài đ?t hành chính. Các mi?ng vá khách hàng đ?c l?p Sp2upd.exe là đ? s? d?ng trên các máy tính cài đ?t Office 2000 SR1 t? Đ?A CD-ROM.

Phương pháp 1: Ch?y Setup.exe t? cài đ?t hành chính

Làm theo các bư?c sau đ? c?p nh?t các văn ph?ng trên c?a b?n máy s? d?ng m?ng b?i b?ng cách s? d?ng Setup.exe v? cài đ?t văn ph?ng hành chính:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  Admin Path\Setup.exe
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office 2000 SR1.
 2. Nh?p vào Có khi đư?c nh?c đ? C?p Nh?t cài đ?t c?a b?n.
 3. Nh?p vào Tôi ch?p nh?n các đi?u kho?n c?a gi?y phép Th?a thu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Ok đ? thông báo r?ng thi?t l?p hoàn t?t thành công.

Cách 2: S? d?ng m?t d?ng l?nh Windows Installer

Làm theo các bư?c sau đ? c?p nh?t các văn ph?ng trên c?a b?n máy s? d?ng m?ng b?i b?ng cách s? d?ng m?t d?ng l?nh Windows Installer:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msiexec/i Admin Path\Data1.MSI cài đ?t l?i = t?t c? các REINSTALLMODE = vomus
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office 2000 SR1.
 2. Nh?p vào Ok đ? thông báo r?ng thi?t l?p hoàn t?t thành công.

Thu?c tính

ID c?a bài: 278272 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbsetup kbupdate kbservicepack kbdownload kbinfo kbmt KB278272 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:278272

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com