Th?i gian dài kí nh?p cho m?t máy tính d?a trên Windows Embedded POSReady 2009 có các Pháp MUI gói ngôn ng? đư?c cài đ?t chuyên bi?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2782798 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows Embedded POSReady 2009 trong m?t môi trư?ng tên mi?n.
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t các gói ngôn ng? ti?ng Pháp Multilingual User Interface Pack (MUI) trên máy tính.
  • B?n c? g?ng kí nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i dùng vùng.
Trong trư?ng h?p này, m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n đ? kí nh?p vào máy tính.

Lưu ? Th?i gian kí nh?p là dài hơn th?i gian đó là c?n thi?t đ? kí nh?p vào m?t máy tính mà không có các Pháp MUI gói ngôn ng? cài đ?t chuyên bi?t.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? thi?u registry subkey sau đây:
HKEY_USERS\S-1-5-19\Control Panel\Desktop
Trong t?nh hu?ng này, thêm các cu?c g?i đư?c th?c hi?n đ? ki?m tra xem tên người dùng trong quá tr?nh kí nh?p.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t sau. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, thi?u registry subkey đư?c t?o ra trên máy tính.

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
Windows Embedded POSReady 2009
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows Embedded POSReady 2009.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2782798 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows Embedded POSReady 2009
T? khóa: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2782798 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2782798

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com