Làm th? nào đ? khóa xu?ng m?t phiên làm vi?c Windows Server 2003 ho?c máy ch? đ?u cu?i Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278295 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng chính sách nhóm đ? khóa xu?ng m?t phiên Terminal Server trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows Server 2003 ho?c d?a trên Microsoft Windows 2000. V?i các thi?t đ?t sau, ngay c? tài kho?n qu?n tr? s? có gi?i h?n truy c?p. Nó cao đư?c đ? ngh? r?ng b?n t?o ra m?t đơn v? t? ch?c m?i thay v? c?a vi?c s?a đ?i các chính sách trên có s?n.

Chú ý Vi?c s? d?ng các chính sách này không đ?m b?o m?t máy tính an toàn, và b?n nên h? ch? s? d?ng như m?t phương châm.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính đ? t?o ra m?t đơn v? t? ch?c m?i (OU). Nh?p chu?t ph?i vào OU, b?m vào Thu?c tính, và sau đó vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào Chính sách m?i. Ch?nh s?a chính sách này v?i các thi?t đ?t sau:
 • [Máy tính Configuration\Admin Templates\System\Group chính sách]

  Cho phép các thi?t l?p sau đây:
  Ch? đ? x? l? v?ng-ngư?c chính sách nhóm ngư?i dùng
 • [Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options]

  Cho phép các thi?t đ?t sau:
  Không hi?n th? trư?c tên ngư?i dùng trên màn h?nh đăng nh?p
  H?n ch? truy c?p đ?a CD-ROM cho t?i đ?a phương đăng nh?p-ngày dùng ch?
  H?n ch? truy c?p đ?a m?m cho t?i đ?a phương đăng nh?p-ngày dùng ch?
 • [Cài đ?t Components\Windows máy tính Administrative gi?i]

  Cho phép các thi?t l?p sau đây, và đ?t nó vào Luôn luôn:
  Vô hi?u hoá Windows Installer


  Chú ý Thi?t l?p m?c đ?nh cho Vô hi?u hoá Windows Installer ngăn ng?a b?t k? ?ng d?ng không qu?n l? t? đang đư?c cài đ?t b?i ngư?i qu?n tr? không. Thi?t l?p Vô hi?u hoá Windows Installer đ? Luôn luôn có th? khi?n m?t s? các b?n c?p nh?t m?i hơn t? Windows Update đang đư?c áp d?ng. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? thi?t l?p Vô hi?u hoá Windows Installer đ? Luôn luôn N?u có m?t nhu c?u c? th? ho?c m?t m?i đe d?a đư?c xác đ?nh r?ng b?n ph?i gi?i quy?t.
 • [Chuy?n hư?ng ngư?i dùng Configuration\Windows Settings\Folder]

  Cho phép các thi?t đ?t sau:
  D? li?u ?ng d?ng
  Màn hình
  Tài li?u c?a tôi
  Menu Bắt đầu
 • [User Configuration gi?i Components\Windows Explorer]

  Cho phép các thi?t đ?t sau:
  Lo?i b? ? đ?a m?ng đ? và ng?t k?t n?i ? đ?a m?ng
  Lo?i b? nút t?m ki?m t? Windows Explorer
  Vô hi?u hoá tr?nh đơn ng? c?nh c?a Windows Explorer m?c đ?nh
  ?n m?c qu?n l? vào tr?nh đơn ng? c?nh c?a Windows Explorer
  ?n các ? đ?a đư?c ch? đ?nh trong máy tính c?a tôi (Cho phép thi?t đ?t này cho a qua m?t)
  Ch?n quy?n truy c?p vào ? đ?a t? máy tính c?a tôi (Cho phép thi?t đ?t này cho a qua m?t)
  ?n Hardware Tab
 • [User Configuration gi?i Components\Task Scheduler]

  Cho phép các thi?t đ?t sau:
  Ngăn tác v? ch?y ho?c k?t thúc
  Vô hi?u hóa vi?c t?o nhi?m v? m?i
 • [User Configuration Templates\Start Menu & Taskbar]

  Cho phép các thi?t đ?t sau:
  Vô hi?u hoá và h?y b? liên k?t t?i Windows Update
  Lo?i b? các nhóm chương tr?nh ph? bi?n t? Start Menu
  Vô hi?u hoá chương tr?nh trên Menu caøi ñaët
  H?y b? k?t n?i m?ng & quay t? Menu b?t đ?u
  Lo?i b? tr?nh đơn t?m ki?m t? Start Menu
  Lo?i b? tr?nh đơn tr? giúp t? Start Menu
  Lo?i b? ch?y đơn t? Start Menu
  Thêm đăng xu?t Menu b?t đ?u
  Vô hi?u hóa thay đ?i đ? thanh tác v? và b?t đ?u tr?nh đơn cài đ?t
  Vô hi?u hoá và h?y b? l?nh Shut Down ho?c H?y b? và ngăn ch?n truy c?p vào l?nh Shut Down

  Chú ý Trong Windows 2000, thi?t đ?t này đư?c đ?t tên theo Vô hi?u hoá và h?y b? l?nh Shut Down. Trong Windows Server 2003, thi?t đ?t này đư?c đ?t tên theo H?y b? và ngăn ch?n truy c?p vào l?nh Shut Down.
 • [User Configuration Templates\Desktop]

  Cho phép các thi?t đ?t sau:
  ?n bi?u tư?ng đ?a đi?m m?ng c?a tôi trên bàn làm vi?c
  Không cho phép ngư?i dùng thay đ?i đư?ng d?n tài li?u c?a tôi
 • [User Configuration Templates\Control Panel]

  Cho phép các thi?t l?p sau đây:
  Vô hi?u hoá b?ng đi?u khi?n
  Quan tr?ng Khi b?n cho phép thi?t đ?t này, b?n ngăn qu?n tr? viên cài đ?t b?t k? gói MSI trên h? ph?c v? đ?u cu?i, ngay c? khi t? ch?i r? ràng đư?c thi?t l?p cho tài kho?n ngư?i qu?n tr?.
 • [User Configuration Templates\System]

  Cho phép các thi?t đ?t sau:
  Vô hi?u hóa command prompt (Set Vô hi?u hoá các script đ? Không)
  Vô hi?u hóa registry biên t?p công c?
 • [User Configuration Templates\System\Logon/Logoff]

  Cho phép các thi?t đ?t sau:
  Disable Task Manager
  Vô hi?u hóa khóa máy tính
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? khóa xu?ng Windows Server 2003 Terminal Server phiên, ghé thăm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 7f272fff-9a6e-40 c 7-b64e-7920e6ae6a0d & DisplayLang = en

Công c? Dsacls.exe

Dsacls.exe là m?t công c? d?ng l?nh mà b?n có th? s? d?ng đ? truy v?n thu?c tính b?o m?t và thay đ?i c?p phép và các thu?c tính b?o m?t c?a đ?i tư?ng Active Directory. Nó là tương đương v?i d?ng l?nh c?a các Bảo mật tab trong Windows Active Directory-theo công c? như ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính và ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?. B?n có th? s? d?ng Dsacls.exe đ? khóa ra ngư?i dùng cu?i cùng d?ch v? đ?u cu?i t? t?p tin và thư m?c trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003 ho?c m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000.

Cho bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng Dsacls.exe công c? (Dsacls.exe) đ? qu?n l? đi?u khi?n truy c?p danh sách (ACLs) cho các d?ch v? thư m?c trong Windows Server 2003 và Microsoft Windows 2000 Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281146Làm th? nào đ? s? d?ng Dsacls.exe trong Windows Server 2003 và Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 278295 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB278295 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:278295

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com