S? d?ng CPU cao khi b?n s? d?ng in qu?n l? snap-in đ? thêm m?t máy in trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783429
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có vai tr? máy ch? in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n vô hi?u hóa User Account Control (UAC) trên máy tính.
  Lưu ? Các "User Account Control: ch?y t?t c? các qu?n tr? viên trong Admin Approval Mode" cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm vô hi?u hóa.
 • B?n s? d?ng in qu?n l? snap-in đ? c?p quy?n truy c?p in ?n, qu?n l? máy in, qu?n l? tài li?u và xem máy ch? cho tài kho?n ngư?i dùng trong các Thu?c tính h? ph?c v? in hộp thoại.
 • Ngư?i dùng c? g?ng đ? thêm m?t máy in in qu?n l? snap-in.
Trong trư?ng h?p này, quá tr?nh Printui.exe có th? đư?c t?o ra và sau đó r?i vô th?i h?n. Hành vi này có th? gây ra vi?c s? d?ng CPU đ? đ?t đư?c 100 ph?n trăm. Ngoài ra, ngư?i c? g?ng đ? thêm máy in dùng ph?i kí xu?t kh?i máy tính đ? ngăn ch?n các sáng t?o-k?t thúc v?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? quá tr?nh Printui.exe không th? đư?c nâng lên. Khi ngư?i dùng c? g?ng đ? thêm m?t máy in in qu?n l? snap-in, các t?p tin Printui.dll s? ki?m tra n?u ngư?i dùng có UAC nâng c?p quy?n. N?u ngư?i dùng không có UAC nâng c?p quy?n, quá tr?nh Printui.exe c? g?ng đ? tái kh?i đ?ng v?i các quy?n cao. Tuy nhiên, khi các "User Account Control: ch?y t?t c? các qu?n tr? viên trong Admin Approval Mode" cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm vô hi?u hóa, quá tr?nh Printui.exe không th? đư?c nâng lên.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Printui.dll6.1.7600.21377930,30420 Tháng 10 năm 201105: 09x 86
Printui.dll6.1.7601.22169930,30420 Tháng 10 năm 201105: 16x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Printui.dll6.1.7600.213771,048,06420 Tháng 10 năm 201105: 58x 64
Printui.dll6.1.7601.221691,048,06420 Tháng 10 năm 201105: 39x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Printui.dll6.1.7600.213771,813,50420 Tháng 10 năm 201104: 47IA-64
Printui.dll6.1.7601.221691,813,50420 Tháng 10 năm 201104: 52IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_776aa52b2b642bd81eb9fe45505507be_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21377_none_ffbc4dd4785c7a58.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_82e50afc7a251a2e45b951275a0f8f58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22169_none_443d7c28ecf82da8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)21 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21377_none_dca1fb2aee61ea2e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22169_none_de9528b0eb7e6cd7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21377_none_38c096aea6bf5b64.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,207
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22169_none_3ab3c434a3dbde0d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,207
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21377_none_dca1fb2aee61ea2e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22169_none_de9528b0eb7e6cd7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21377_none_dca39f20ee5ff32a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,205
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22169_none_de96cca6eb7c75d3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,205
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21377_none_dca1fb2aee61ea2e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22169_none_de9528b0eb7e6cd7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)20 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783429 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2783429 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783429

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com