Thông tin v? các di chuy?n hư?ng d?n s? d?ng SharePoint Online n?i dung

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783484 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi nâng c?p b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Offboarding là kh? năng di chuy?n d? li?u t? Microsoft Office 365, đ? chia s? t?p tin ho?c m?t máy tính c?c b?. Đây là m?t quá tr?nh hư?ng d?n s? d?ng. Tài li?u này mô t? các bư?c đ? ti?t ki?m m?t Microsoft SharePoint tài li?u thư vi?n ho?c danh sách n?i dung t? m?t môi trư?ng Microsoft SharePoint Online đ? chia s? t?p tin ho?c m?t máy tính c?c b?.

Tài li?u này bao g?m các k?ch b?n lưu tr? SharePoint Online sau đây:
 • Qu?n tr? viên ho?c ch? s? h?u web site lưu tr? các n?i dung c?a m?t Thư viện Tài liệu SharePoint Online. Đây là m?t quá tr?nh hư?ng d?n s? d?ng khi b?n s? d?ng SharePoint Online.
 • Qu?n tr? viên ho?c ch? s? h?u danh sách lưu tr? n?i dung c?a m?t danh sách SharePoint. Đây là m?t quá tr?nh hư?ng d?n s? d?ng khi b?n s? d?ng SharePoint Online.
 • Qu?n tr? viên ho?c ch? s? h?u danh sách lưu tr? các thông tin sau t? m?t danh sách SharePoint cho Microsoft Office Outlook:
  • M?c l?ch
  • m?c đ?a ch?
  • Thư viện Tài liệu
  • Danh sách th?o lu?n
  • Nhi?m v?
Tài li?u này không bao g?m các k?ch b?n sau đây:
 • Di chuy?n n?i dung SharePoint t? SharePoint Online đ? cài đ?t chuyên bi?t SharePoint đ?a phương: chuy?n n?i dung gi?a SharePoint Online và cài đ?t chuyên bi?t SharePoint đ?a phương không đư?c h? tr? trong phiên b?n này c?a SharePoint Online.
 • B?o t?n c?a thu?c tính n?i dung danh sách, ch?c năng, và m?i quan h?: SharePoint danh sách n?i dung có th? đư?c lưu tr? trong b?ng tính ho?c b? máy cơ s? d? li?u đ?nh d?ng b?ng. Các b?ng tính ho?c b?ng ch?a n?i dung t? danh sách SharePoint. Tuy nhiên, các tài s?n, quy?n, ch?c năng, và m?i quan h? gi?a các b?ng khác nhau và các m?c l?c không b?o t?n.

TH? T?C

Lưu tr? Thư viện Tài liệu tr?c tuy?n SharePoint n?i dung

Đ? lưu tr? n?i dung thư viện Tài liệu SharePoint Online, b?n ph?i có kh? năng đ? k?t n?i v?i t? ch?c c?a b?n các web site SharePoint Online. B?n có th? t?i v? n?i dung thư viện Tài liệu c?a b?n và lưu chúng như b?n s? b?t k? t?p tin khác. Ngư?i qu?n tr? SharePoint Online có th? xem, t?i v? và lưu t?t c? các n?i dung thư viện Tài liệu trong t? ch?c c?a h? SharePoint tr?c tuy?n web site. Ch? s? h?u web site có th? xem, t?i v? và lưu t?t c? n?i dung thư viện Tài liệu t? web site mà h? có quy?n truy c?p qu?n tr? viên.

Đ? lưu tr? n?i dung thư viện Tài liệu, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t m?c tin thư thoại đ?a phương đ? ti?t ki?m c?a b?n n?i dung thư viện Tài liệu.
 2. Duy?t đ?n Thư viện Tài liệu SharePoint.
 3. Trên băng văn ph?ng, h?y ch?n Thư vi?n, và sau đó nh?p vào M? Window Explorer.
 4. Trong Window Explorer, tr?nh duy?t đ?n m?c tin thư thoại tài li?u chia s? ch?a các t?p tin mà b?n mu?n lưu.
 5. Ch?n t?p đ? ti?t ki?m, b?m chu?t ph?i vào t?p đ? ch?n, và sau đó nh?p vào đ?ng g?i.
 6. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại trong đó đ? lưu các t?p tin, và sau đó nh?p vào Dán.
 7. L?p l?i quá tr?nh này cho m?i Thư viện Tài liệu SharePoint.

  Lưu ? N?u cài đ?t chuyên bi?t Window Explorer c?a b?n hi?n th? ?n t?p tin và m?c tin thư thoại, b?n s? th?y các m?c tin thư thoại ?n trong c?u trúc t?p tin Thư viện Tài liệu. Các m?c tin thư thoại này ch?a ASPX trang và có th? đư?c b? qua m?t cách an toàn.
Thư viện Tài liệu SharePoint có th? ch?a nhi?u các lo?i t?p tin, và SharePoint duy tr? thông tin v? m?i t?p tin SharePoint mua s?m. H?u h?t các thông tin khác này không đư?c b?o t?n khi t?p tin đư?c t?i xu?ng. Ví d?, các thông tin sau đây không ph?i là b?o t?n khi m?t t?p tin đư?c t?i v?:
 • tính chất tài liệu
 • phép truy nh?p t?p tin
 • Các liên k?t tương đ?i gi?a các t?p tin
 • Thông tin công vi?c
 • Versioning thông tin
 • M?u

Lưu tr? danh sách SharePoint

Đ? lưu tr? n?i dung thư viện Tài liệu SharePoint Online, b?n ph?i có kh? năng đ? k?t n?i v?i t? ch?c c?a b?n các web site SharePoint Online. Ngư?i lưu tr? SharePoint danh sách n?i dung ph?i có Microsoft Office Excel 2010 ho?c Microsoft Office truy c?p 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lo?i danh sách SharePoint, sau đây có th? đư?c liên k?t v?i Outlook:
 • L?ch
 • Đ?a ch? liên h?
 • Nhi?m v?
 • Thư viện Tài liệu
 • Th?o lu?n
 • Danh sách
Đ? lưu tr? d? li?u danh sách SharePoint Office Excel, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t danh sách SharePoint.
 2. Trên băng văn ph?ng, h?y ch?n Danh sách ho?c Thư vi?n, và sau đó nh?p vào Xu?t kh?u sang Excel.
 3. Ch?n M?.
 4. Theo nh?p d? li?u, ch?n nơi b?n mu?n đ?t d? li?u (n?u đi?u này đư?c áp d?ng). Danh sách đư?c xu?t kh?u sang Excel.
 5. B?n có th? lưu các t?p tin vào m?c tin thư thoại đ?a phương c?a b?n.
 6. L?p l?i quá tr?nh này cho m?i danh sách SharePoint.

  Lưu ?Quá tr?nh này s? ti?t ki?m m?c trong danh sách. N?i dung th?c t? ch?ng h?n như t?p tin và t?p tin đính kèm s? không đư?c lưu khi b?n s? d?ng phương pháp này.
Đ? lưu tr? d? li?u danh sách SharePoint Office Access, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t danh sách SharePoint.
 2. Ch?n Danh sách ho?c Thư vi?n, và sau đó nh?p vào dạng xem biểu dữ liệu.
 3. Trên băng văn ph?ng, h?y nh?p vào ngăn tác v? Hi?n th?.
 4. Ch?n Xu?t kh?u đ? truy c?p, ch?n b? máy cơ s? d? li?u m?i ho?c hi?n t?i, và sau đó b?m vào Ok. Danh sách đư?c xu?t kh?u đ? truy c?p.
 5. B?n có th? lưu các t?p tin vào m?c tin thư thoại đ?a phương c?a b?n.
 6. L?p l?i quá tr?nh này cho m?i danh sách SharePoint.

  Lưu ?Quá tr?nh này s? ti?t ki?m m?c trong danh sách. N?i dung th?c t? ch?ng h?n như t?p tin và t?p tin đính kèm s? không đư?c lưu khi b?n s? d?ng phương pháp này.
Đ? lưu tr? danh sách SharePoint l?ch đ?i v?i Office Outlook 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t l?ch SharePoint đ? đư?c lưu tr?.
 2. Trên băng văn ph?ng, h?y ch?n L?ch, và sau đó ch?n K?t n?i v?i Outlook.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i v?i Outlook, trong hộp thoại Microsoft Office Outlook, b?m vào . L?ch lưu vào Outlook.
 4. Đ? lo?i b? SharePoint l?ch t? Outlook, b?m chu?t ph?i vào tab có liên k?t v?i l?ch SharePoint trong ch? đ? xem l?ch Outlook c?a b?n, và sau đó nh?p vàoXóa <name of="" calendar=""></name>.
Đ? lưu tr? m?t danh sách SharePoint liên l?c v?i văn ph?ng Outlook 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Tr?nh duy?t vào danh sách đánh s? liên l?c SharePoint.
 2. Trên băng văn ph?ng, h?y ch?n Danh sách, và sau đó ch?n K?t n?i v?i Outlook.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i v?i Outlook, trong hộp thoại Microsoft Office Outlook, b?m vào . danh sách đánh s? liên l?c đư?c lưu vào Outlook.
 4. Đ? lo?i b? danh sách đánh s? liên l?c t? Outlook, b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại danh b? đư?c k?t n?i v?i các web site SharePoint, và sau đó nh?p vàoXóa <name of="" contacts="" folder=""></name>.
Đ? lưu tr? m?t danh sách SharePoint công vi?c văn ph?ng Outlook 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t danh sách nhi?m v? SharePoint.
 2. Trên băng văn ph?ng, h?y ch?n Danh sách, và sau đó ch?n K?t n?i v?i Outlook.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i v?i Outlook, trong hộp thoại Microsoft Office Outlook, b?m vào . danh sách nhiệm vụ đư?c lưu vào Outlook.
 4. Đ? lo?i b? các danh sách nhiệm vụ k?t n?i t? Outlook, b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại tác v? đư?c k?t n?i v?i các web site SharePoint, và sau đó nh?p vàoXóa <name of="" tasks="" folder=""></name>.
Đ? lưu tr? Thư viện Tài liệu SharePoint cho Office Outlook 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t đ?n Thư viện Tài liệu SharePoint.
 2. Trên băng văn ph?ng, h?y ch?n Thư vi?n, và sau đó ch?n K?t n?i v?i Outlook.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i v?i Outlook, trong hộp thoại Microsoft Office Outlook, b?m vào . Thư vi?n đư?c lưu vào Outlook.
 4. Đ? lo?i b? c?p tài li?u chia s? t? Outlook, b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại tài li?u chia s? đư?c k?t n?i v?i các web site SharePoint, và sau đó nh?p vàoXóa <name of="" shared="" documents="" folder=""></name>.
Đ? lưu tr? danh sách SharePoint b?ng th?o lu?n cho Office Outlook 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t danh sách SharePoint th?o lu?n.
 2. Trên băng văn ph?ng, h?y ch?n Thư vi?n, và sau đó ch?n K?t n?i v?i Outlook.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i v?i Outlook, trong hộp thoại Microsoft Office Outlook, b?m vào . Thư vi?n đư?c lưu vào Outlook.
 4. Đ? lo?i b? các danh sách th?o lu?n t? Outlook, b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại tài li?u chia s? đư?c k?t n?i v?i các web site SharePoint, và sau đó nh?p vàoXóa <name of="" discussion="" list="" folder=""></name>.
SharePoint Workspace là m?t tùy ch?n cho phép b?n h?y SharePoint kho?n m?c gián tuy?n và lưu chúng vào máy tính c?c b? c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng SharePoint Workspace 2010, h?y s? xem theo web site Microsoft sau đây:
B?t đ?u v?i SharePoint Workspace 2010

H?n ch? đư?c bi?t đ?n

SharePoint danh sách n?i dung ph?i đư?c xu?t kh?u đ?n Office Excel ho?c m?t b? máy cơ s? d? li?u truy c?p. Danh sách đơn gi?n có th? đư?c xu?t kh?u sang Excel. Tuy nhiên, n?u n?i dung c?a m?t t? bào duy nh?t vư?t quá gi?i h?n kích thư?c t?i đa di đ?ng Excel 32,767 kí t? đ?i di?n, các thông tin mà vư?t quá t?i đa là b? m?t. N?u danh sách c?a b?n ch?a các t? bào l?n, b?n nên xu?t kh?u đ? truy c?p.

danh sách SharePoint đư?c s? d?ng đ? lưu tr? các d? li?u ph?c t?p như wiki và blog. Các h?nh th?c d? li?u ph?c t?p bao g?m m?t s? b?ng. Ví d?, blog b?ng là như sau: th? lo?i, bài vi?t, b?nh lu?n, liên k?t và blog khác. Cho k?t qu? t?t nh?t, xu?t kh?u wiki và blog đ? truy c?p. Khi wiki và blog đư?c xu?t kh?u đ? truy c?p, m?i ngư?i trong s? các b?ng đư?c xu?t kh?u m?t cách chính xác. Tuy nhiên, t?t c? các tài s?n, quy?n h?n và m?i quan h? gi?a các b?ng và n?i dung đang b? m?t.

Khi b?n xu?t d? li?u danh sách đ? truy c?p ho?c Excel, danh sách d? li?u s? đư?c lưu. Tuy nhiên, t?p tin đính kèm và các tài li?u trong danh sách s? không đư?c lưu tr?. Đ? lưu tr? t?p tin đính kèm và các văn b?n, h?y làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "N?i dung Thư viện Tài liệu lưu tr? SharePoint Online".

Tài nguyên b? sung

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng và kh?c ph?c s? c? "M? v?i Explorer", nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629108 Làm th? nào đ? s? d?ng l?nh "M? v?i Explorer" và làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i tùy ch?n này trong SharePoint Online cho Office 365
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? data portability trong SharePoint Online, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Data portability
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?ng b? hóa danh sách SharePoint 2010 b?ng cách s? d?ng truy c?p 2010, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Đ?ng b? hóa danh sách SharePoint 2010 v?i truy c?p 2010


V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783484 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office SharePoint Online
T? khóa: 
o365 o365e o365a o365p o365m o365062011 pre-upgrade kbmt KB2783484 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783484

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com