Hotfix rollup 2783777 có s?n cho các.NET Framework 3.5 trong Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783777 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

M?t hotfix rollup gói có s?n cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) trong hệ điều hành sau:
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Vista SP2
Gói hotfix rollup này gi?i quy?t m?t v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm".

Thông tin thêm

V?n đ? gi?i quy?t các hotfix này

V?n đ?

Khi b?n g?i m?t b?n ghi d?ch v? ASMX web site đư?c lưu tr? trong Internet Information Services (IIS), các b?n ghi Dịch vụ Web không thành công và là không th? ti?p c?n liên t?c cho đ?n khi quá tr?nh nhân viên IIS đư?c tái ch?.

Lưu ? V?n đ? này thư?ng x?y ra khi h? th?ng đi?u hành c?a b?n kinh nghi?m cao burst t?i.

Ngoài ra, m?t ngo?i l? System.InvalidOperationException đư?c ném v?i ch?ng g?i sau đây:

System.InvalidOperationException: Yêu c?u đ?nh d?ng là không đư?c công nh?n cho URL b?t ng? k?t thúc b?ng ' /Phương pháp tên'.
t?i System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler (ki?u lo?i, b?i c?nh HttpContext HttpRequest yêu c?u, HttpResponse ph?n ?ng)
t?i System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler (b?i c?nh HttpContext, đ?ng t? String, String url, Chu?i filePath)
t?i System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler (b?i c?nh HttpContext, Chu?i requestType chu?i url, Chu?i pathTranslated)
t?i System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
t?i System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep bư?c, Boolean & completedSynchronously)

Lưu ?Phương pháp tênđ?i di?n cho các b?n ghi Dịch vụ Web phương pháp mà b?n g?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t tranh đo?t đi?u x?y ra trong resetting và đ?c các c?u h?nh c?a ph?n b?n ghi Dịch vụ Web.

Đ? phân gi?i

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, quá tr?nh s? d?ng c?u h?nh ph?n đ? đ?c t? ph?n Web b?n ghi d?ch v? c?a t?p tin c?u h?nh đư?c thay đ?i. Ngoài ra, các hotfix ngăn ch?n t?nh tr?ng ch?ng t?c.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các.NET Framework 3,5 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Vista SP2

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi khuyên b?n nên thoát kh?i t?t c? các ?ng d?ng s? d?ng NET Framework trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.70161,282,04807 Tháng 12 năm 201219: 14x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.70161,282,04807 Tháng 12 năm 201219: 14x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.70161,282,04807 Tháng 12 năm 201219: 38x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 các phiên b?n c?a Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.70161,282,04807 Tháng 12 năm 201219: 14x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.70161,282,04807 Tháng 12 năm 201219: 53x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Thu?c tính

ID c?a bài: 2783777 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft .NET Framework 3.5
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2783777 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783777

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com