Hotfix rollup 2783780 có s?n cho các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows Server 2003 SP2 và Windows XP SP3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783780
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2783780, đó là có s?n cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 (SP2) trong Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) và Windows XP Service Pack 3 (SP3). Hotfix rollup này có s?n đ? s?a ch?a m?t s? v?n đ? trong Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? mà các hotfix gi?i quy?t, h?y xem ph?n "Thông tin".

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 cài đ?t chuyên bi?t trong Windows Server 2003 SP2 ho?c Windows XP SP3.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gianm?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 2.0 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701431,28004 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.Data.dll2.0.50727.70142,972,67204 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.dll2.0.50727.70143,198,97604 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.web.dll2.0.50727.70145,259,26404 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701498,30404 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7014839,68004 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
Webengine.dll2.0.50727.7014437,29604 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 2.0 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701431,28004 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701443,05604 Tháng 12 năm 201222: 34x 64
System.Data.dll2.0.50727.70142,972,67204 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.Data.dll2.0.50727.70143,145,72804 Tháng 12 năm 201222: 40x 64
System.dll2.0.50727.70143,198,97604 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.dll2.0.50727.70143,198,97604 Tháng 12 năm 201204: 56x 86
System.web.dll2.0.50727.70145,259,26404 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.web.dll2.0.50727.70145,267,45604 Tháng 12 năm 201222: 39x 64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701498,30404 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701498,30404 Tháng 12 năm 201204: 56x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7014839,68004 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7014839,68004 Tháng 12 năm 201204: 56x 86
Webengine.dll2.0.50727.7014437,29604 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
Webengine.dll2.0.50727.7014746,54404 Tháng 12 năm 201222: 35x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 2.0 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701482,99203 Tháng 12 năm 201223: 58IA-64
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701431,28004 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.Data.dll2.0.50727.70143,301,88803 Tháng 12 năm 201223: 56IA-64
System.Data.dll2.0.50727.70142,972,67204 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.dll2.0.50727.70143,198,97604 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.dll2.0.50727.70143,198,97604 Tháng 12 năm 201204: 56x 86
System.web.dll2.0.50727.70145,259,26404 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.web.dll2.0.50727.70144,788,22404 Tháng 12 năm 201200: 01IA-64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701498,30404 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701498,30404 Tháng 12 năm 201204: 56x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7014839,68004 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7014839,68004 Tháng 12 năm 201204: 56x 86
Webengine.dll2.0.50727.70141,232,94403 Tháng 12 năm 201223: 59IA-64
Webengine.dll2.0.50727.7014437,29604 Tháng 12 năm 201205: 18x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? này hotfix rollup gi?i quy?t

(Th?i gian ch?y ngôn ng? ph? bi?nCLR) v?n đ?


Khi b?n đang s? d?ng m?t s? hệ điều hành không ph?i ti?ng Anh, các phương pháp PerformanceCounterCategory.GetCategories không th? quay tr? l?i m?t danh sách các ho?t đ?ng th? lo?i truy c?p. Ngoài ra, m?t ?ng d?ng NET Framework tr? v? không có giá tr? khi b?n ch?y m? tương t? như sau đây đ? li?t kê các hi?u su?t truy c?p th? lo?i:
PerformanceCounterCategory[] categories;
categories = PerformanceCounterCategory.GetCategories();
Console.WriteLine(categories.Length + " categories are registered on this computer");
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n ph?i thêm c?u h?nh phím sau đây c?a LocalizedPerfCounter t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng cho các ?ng d?ng c?a b?n c?a NET Framework:
<configuration>
    <appSettings>
        <add key="LocalizedPerfCounter" value="true" />
    </appSettings>
</configuration>

V?n đ? ASP.NET

Gi? s? r?ng b?n có m?t máy tính có Internet Explorer 10 ch? đ? tiêu chu?n cho phép. Khi b?n b?m vào các H?nh ?nh ki?m soát nút ch?n m?t m?t UpdatePanel đi?u khi?n trên web site, b?n nh?n đư?c thông báo l?i JavaScript sau:
SCRIPT5022: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: đ?u vào chu?i đ? không ? trong m?t đ?nh d?ng đúng.

V?n đ? máy ch? SQL

Hotfix này cho bi?t thêm thay đ?i như th? nào Windows Security h? tr? nhà cung c?p giao di?n (SSPI) đư?c kích ho?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783780 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2783780 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783780

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com