Hotfix Rollup 2783804 có s?n cho Khuôn kh? .NET 3,0 trong Windows Server 2003 SP2 và Windows XP SP3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783804 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? Hotfix Rollup 2783804 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 (SP2) trong Windows Server 2003 SP2 và Windows XP Service Pack 3 (SP3). Gói hotfix rollup này gi?i quy?t m?t v?n đ? tương h?p v? sau gi?a các m?t hotfix cho Khuôn kh? .NET và chương tr?nh XPSViewer.exe.

Thông tin thêm

V?n đ? gi?i quy?t các hotfix này

V?n đ?

Gi? s? r?ng b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix nh?t đ?nh cho Microsoft Khuôn kh? .NET bao g?m các b?n C?p Nh?t cho phiên b?n 3.0 ho?c phiên b?n 3,5 c?a Windows Presentation Foundation (WPF). Khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng chương tr?nh XPSViewer.exe, chương tr?nh ngay l?p t?c treo và ném m?t ngo?i l? không đư?c.

Nguyên nhân

Đi?u này x?y ra do m?t s? ph? thu?c gi?a các chương tr?nh XPSViewer.exe và các thành ph?n PresentationHostDll.dll WPF. Các b?n C?p Nh?t trong đó hotfix c? th? ch?a m?t phiên b?n m?i c?a các thành ph?n PresentationHostDll.dll. Tuy nhiên, các b?n C?p Nh?t ch?a m?t phiên b?n tương h?p v? sau c?a chương tr?nh XPSViewer.exe.

Đ? phân gi?i

Sau khi b?n áp d?ng gói hotfix rollup này, các b?n C?p Nh?t s? bao g?m phù h?p v?i phiên b?n c?a chương tr?nh XPSViewer.exe và các thành ph?n PresentationHostDll.dll.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các.NET Framework 3,0 SP2 cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 SP2 ho?c Windows XP SP3.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi khuyên b?n nên thoát kh?i t?t c? các ?ng d?ng s? d?ng NET Framework trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2 và Windows XP SP3
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Penimc.dll3.0.6920.701668,65607 Tháng 12 năm 201218: 28x 86
Presentationcore.dll3.0.6920.70164,218,88007 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Presentationframework.dll3.0.6920.70165,283,84007 Tháng 12 năm 201218: 32x 86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.7016131,14407 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Reachframework.dll3.0.6920.7016532,48007 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
System.Printing.dll3.0.6920.7016368,64007 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Windowsbase.dll3.0.6920.70161,253,37607 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70161,737,78407 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Xpsviewer.exe3.0.6920.7016299,56807 Tháng 12 năm 201218: 17x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2 và Windows XP SP3
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Penimc.dll3.0.6920.701685,56807 Tháng 12 năm 201217: 51x 64
Penimc.dll3.0.6920.701668,65607 Tháng 12 năm 201218: 28x 86
Presentationcore.dll3.0.6920.70163,999,23207 Tháng 12 năm 201218: 01x 64
Presentationcore.dll3.0.6920.70164,218,88007 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Presentationframework.dll3.0.6920.70164,640,76807 Tháng 12 năm 201217: 58x 86
Presentationframework.dll3.0.6920.70165,283,84007 Tháng 12 năm 201218: 32x 86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.7016172,10407 Tháng 12 năm 201218: 01x 64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.7016131,14407 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Reachframework.dll3.0.6920.7016532,48007 Tháng 12 năm 201218: 01x 86
Reachframework.dll3.0.6920.7016532,48007 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
System.Printing.dll3.0.6920.7016357,88807 Tháng 12 năm 201218: 01x 64
System.Printing.dll3.0.6920.7016368,64007 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Windowsbase.dll3.0.6920.70161,114,11207 Tháng 12 năm 201218: 01x 86
Windowsbase.dll3.0.6920.70161,253,37607 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70162,255,92807 Tháng 12 năm 201218: 01x 64
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70161,737,78407 Tháng 12 năm 201218: 35x 86
Xpsviewer.exe3.0.6920.7016299,56807 Tháng 12 năm 201218: 17x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783804 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft .NET Framework 3.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2783804 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783804

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com