Hotfix rollup 2783808 cho Khuôn kh? .NET 5 in Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 và Windows Vista SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783808 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2783808 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 Service Pack 2 (SP2) trong Windows 7, Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 và Windows Vista SP2. Hotfix rollup này có s?n đ? s?a ch?a m?t s? v?n đ? trong the.NET Framework 4.5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? mà các hotfix gi?i quy?t, h?y xem ph?n "V?n đ? r?ng hotfix rollup này gi?i quy?t".

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i the.NET Framework 4.5 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 ho?c Windows Vista SP2.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.190476,876,60828 Tháng 12 năm 201101:28x 86
Mscordacwks.dll4.0.30319.190471,299,44028 Tháng 12 năm 201101:28x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.190471,096,65628 Tháng 12 năm 201101:28x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.190475,171,15228 Tháng 12 năm 201102:39x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.190473,224,56028 Tháng 12 năm 201102:39x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.190476,187,01628 Tháng 12 năm 201102:39x 86
SOS.dll4.0.30319.19047746,94428 Tháng 12 năm 201101:28x 86
System.dll4.0.30319.190473,449,28828 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.identitymodel.dll4.0.30319.190471,084,92828 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.Printing.dll4.0.30319.19047342,00028 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.Runtime.serialization.dll4.0.30319.190471,051,69628 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.servicemodel.channels.dll4.0.30319.19047158,76828 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.servicemodel.Discovery.dll4.0.30319.19047312,36028 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.190476,368,78428 Tháng 12 năm 201102:39x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.190471,237,48828 Tháng 12 năm 201102:39x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7, Windows 7 SP1, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.190479,804,22428 Tháng 12 năm 201100:33x 64
CLR.dll4.0.30319.190476,876,60828 Tháng 12 năm 201101:28x 86
Mscordacwks.dll4.0.30319.190471,742,81628 Tháng 12 năm 201100:33x 64
Mscordacwks.dll4.0.30319.190471,299,44028 Tháng 12 năm 201101:28x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.190471,497,04028 Tháng 12 năm 201100:33x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.190471,096,65628 Tháng 12 năm 201101:28x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.190475,120,46428 Tháng 12 năm 201100:33x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.190475,171,15228 Tháng 12 năm 201102:39x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.190473,207,68028 Tháng 12 năm 201100:33x 64
Presentationcore.dll4.0.30319.190473,224,56028 Tháng 12 năm 201102:39x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.190476,187,01628 Tháng 12 năm 201102:39x 86
SOS.dll4.0.30319.19047785,34428 Tháng 12 năm 201100:33x 64
SOS.dll4.0.30319.19047746,94428 Tháng 12 năm 201101:28x 86
System.dll4.0.30319.190473,449,28828 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.identitymodel.dll4.0.30319.190471,084,92828 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.Printing.dll4.0.30319.19047342,01628 Tháng 12 năm 201100:33x 64
System.Printing.dll4.0.30319.19047342,00028 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.Runtime.serialization.dll4.0.30319.190471,051,69628 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.servicemodel.channels.dll4.0.30319.19047158,76828 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.servicemodel.Discovery.dll4.0.30319.19047312,36028 Tháng 12 năm 201102:39x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.190476,368,78428 Tháng 12 năm 201102:39x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.190471,237,48828 Tháng 12 năm 201102:39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? này hotfix rollup gi?i quy?t

Ph? bi?n ngôn ng? th?i gian ch?y V?n đ? (CLR)

V?n đ? 1

Khi m?t ?ng d?ng Khuôn kh? .NET 4.5 c? g?ng đ? ch?y b? sưu t?p rác n?n trên máy tính có b? nh? th?p, m?t b? t?c có th? x?y ra.

V?n đ? 2

Phương pháp PerformanceCounterCategory.GetCategories không th? tr? v? m?t danh sách các hi?u su?t truy c?p th? lo?i trên m?t s? hệ điều hành đang s? d?ng mi?n đ?a phương ti?ng Anh. Ngoài ra, n?u m?t ?ng d?ng NET Framework ch?y m? tương t? như sau đây đ? li?t kê hi?u su?t truy c?p th? lo?i, giá tr? không đư?c tr? l?i:
PerformanceCounterCategory[] categories;
categories = PerformanceCounterCategory.GetCategories();
Console.WriteLine(categories.Length + " categories are registered on this computer");
Sau khi b?n áp d?ng các hotfix, b?n ph?i thêm m?i LocalizedPerfCounter c?u h?nh phím sau đây trong t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng đ? s? d?ng .NET Framework:
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="LocalizedPerfCounter" value="true" />
  </appSettings>
</configuration>

V?n đ? Windows Communication Foundation (WCF)

V?n đ? 1

Gi? đ?nh r?ng có m?t ?ng d?ng s? d?ng các l?p h?c System.Xml.XmlDictionaryReader WCF đ? đ?c UTF-8 m? hóa kí t? đ?i di?n Unicode. Khi các ?ng d?ng đ?c m?t s? kí t? đ?i di?n Unicode n?m trong m?t ph?m vi nh?t đ?nh, tr?nh đ?c có th? đư?c làm ch?m.

Lưu ?Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các class System.Xml.XmlDictionaryReader, h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? các l?p h?c XmlDictionaryReader


V?n đ? 2

Trên máy tính đang ch?y Khuôn kh? .NET 4.5 ho?c m?t phiên b?n trư?c đó, WCF ?ng d?ng không th? truy c?p m?t ch?ng ch? khách hàng n?u thu?c tính HttpsTransportBindingElement.RequireClientCertificate đư?c thi?t l?p đ? sai. Khi m?t ?ng d?ng c? g?ng truy c?p khách hàng gi?y ch?ng nh?n, WCF ho?t đ?ng trong m?t trong các ch? đ? sau:
 • yêu c?u ho?c t? ch?i
 • không yêu c?u và không xác nh?n
Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? t?o ra m?t ?ng d?ng cho gi?y ch?ng nh?n mà ki?m tra là permissive (ví d?, b?n không th? t?o ra m?t ?ng d?ng s? d?ng ch? đ? không c?n gi?y ch?ng nh?n nhưng xác nh?n n?u cung c?p ). Hotfix này cho phép các ?ng d?ng đ? thêm m?t thi?t l?p m?t đi?m cu?i mà cung c?p ch?ng ch? khách hàng đ? các ?ng d?ng WCF n?u khách hàng cung c?p gi?y ch?ng nh?n. Tuy nhiên, gi?y ch?ng nh?n là tùy ch?n. K?t n?i s? không b? t? ch?i n?u ch?ng ch? không đư?c cung c?p. Ví d?, m?t web site có th? c? g?ng s? d?ng h?nh th?c xác th?c đ? xác nh?n m?t c? g?ng truy c?p vào m?t máy ch?, và c?p quy?n truy c?p b? sung n?u s? hi?n di?n c?a m?t ch?ng ch? khách hàng đư?c tr?nh bày cho h? ph?c v?.

Đ? phát tri?n các ?ng d?ng, t?o ra m?t hành vi EndpointBehavior, và sau đó thêm hành vi vào m?t gi?i h?n trên c?a đi?m cu?i. Ví d?, b?n ch?y m? sau đây đ? t?o ra và thêm hành vi:
class ValidateOptionalClientCertificateBehavior : IEndpointBehavior
    {
      private const string ValidateOptionalClientCertificates = "wcf:HttpTransport:ValidateOptionalClientCertificates";
 
      public void AddBindingParameters(ServiceEndpoint endpoint, BindingParameterCollection bindingParameters)
      {
        IDictionary<string, object> endpointSettings = bindingParameters.Find<IDictionary<string, object>>();
 
        if (endpointSettings == null)
        {
          endpointSettings = new Dictionary<string, object>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
          bindingParameters.Add(endpointSettings);
        }
 
        if (endpointSettings.ContainsKey(ValidateOptionalClientCertificates))
        {
          endpointSettings[ValidateOptionalClientCertificates] = true;
        }
        else
        {
          endpointSettings.Add(ValidateOptionalClientCertificates, true);
        }
      }
 
      public void ApplyClientBehavior(ServiceEndpoint endpoint, ClientRuntime clientRuntime)
      {
      }
 
      public void ApplyDispatchBehavior(ServiceEndpoint endpoint, EndpointDispatcher endpointDispatcher)
      {
      }
 
      public void Validate(ServiceEndpoint endpoint)
      {
        if (endpoint.ListenUri.Scheme != "https")
        {
          throw new InvalidOperationException();
        }
      }
    }
  }
Ngoài ra, b?n có th? thêm các thi?t l?p đi?m cu?i sau b? sưu t?p bindingParameters:
string ValidateOptionalClientCertificatesString = "wcf:HttpTransport:ValidateOptionalClientCertificates";
      Dictionary<string, object> endpointSettings = new Dictionary<string, object>();
      endpointSettings.Add(ValidateOptionalClientCertificatesString, true);
      bindingParameters.Add(endpointSettings);


V?n đ? 3

Khi b?n ch?y m?t b?n ghi d?ch v? WCF h? tr? WS-khám phá trên giao th?c Datagram ngư?i dùng (UDP) trên m?t máy ch?, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u trong nh?ng v?n đ? sau đây:
 • Vi?c s? d?ng CPU tăng b?t ng? trên máy ch?.
 • Phát đa hư?ng lưu lư?ng truy c?p là l?n hơn so v?i d? ki?n.
 • Nhi?u xà ph?ng l?i thông đi?p đư?c áp d?ng trên m?t m?ng mà Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c tri?n khai trên t?t c? ho?c m?t t?p h?p con c?a máy tính.
Hotfix này ngăn các thông đi?p l?i xà ph?ng đư?c tr? l?i t? m?t đi?m cu?i UDP n?u thư phát đa hư?ng WS-Discovery nh?n đư?c trên m?t đi?m cu?i không đư?c c?u h?nh cho WS-khám phá.

Lưu ?Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra ngay c? khi các b?n ghi d?ch v? không đư?c biên d?ch đ? nh?m m?c tiêu các.NET Framework 4.5. Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra trong m?t môi trư?ng ho?c m?ng trong đó Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c tr?nh bày trên m?t ho?c hai đi?m cu?i.

V?n đ? Windows Presentation Foundation (WPF)


V?n đ? 1

In ?n hi?u su?t t?m nh?n th?p x?y ra khi b?n s? d?ng b?n ghi d?ch v? d?a trên khuôn kh? 4.5 WPF a.NET in t?i máy in giao di?n thi?t b? đ? h?a (GDI) trên m?t hệ điều hành. V?n đ? này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • hệ điều hành máy ch? b?n ghi d?ch v? s? d?ng m?t mi?n đ?a phương ti?ng Anh.
 • hệ điều hành là m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t:
  • WPF Phiên b?n 4.0
  • WPF Phiên b?n 4.5
  • Phiên b?n WPF 3.5 và hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây (ho?c m?t hotfix nâng c?p bao g?m hotfix này):
   980294 Nhân v?t trong phông ch? m? v?ch đư?c in trong font Wingdings trong m?t tài li?u XPS đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Khuôn kh? .NET 3,0
 • B?n in m?t tài li?u có nhi?u kh?i văn b?n.
V?n đ? này x?y ra v? m?t ho?t đ?ng tra c?u x?y ra m?i khi quá tr?nh in ?n g?i m?t kh?i văn b?n đ? t?m th?y nh?ng font GDI đư?c s? d?ng đ? hi?n th? văn b?n. Vi?c s? d?ng tài nguyên c?a các ho?t đ?ng tra c?u đư?c tăng lên b?ng cách áp d?ng các hotfix đư?c phân ph?i trong phiên b?n KB980294, WPF Phiên b?n 4.0 và WPF 4.5. Ngoài ra, vi?c s? d?ng tài nguyên c?a các ho?t đ?ng tra c?u chi ph?i vi?c s? d?ng tài nguyên t?ng th? c?a quá tr?nh in ?n. Hotfix này gi?i quy?t m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong logic lưu tr? k?t qu? ho?t đ?ng tra c?u. Sau khi b?n áp d?ng các hotfix, vi?c s? d?ng tài nguyên c?a các ho?t đ?ng tra c?u x?y ra m?t l?n m?i GDI phông thay v? x?y ra khi m?t kh?i văn b?n.

V?n đ? 2

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t ?ng d?ng d?a trên NET Framework 4.5 ch?a đi?u khi?n WPF có th? ch?nh s?a. Đi?u khi?n s? d?ng m?t đ?u vào phương pháp biên t?p viên (IME).
 • B?n nh?p văn b?n vào s? ki?m soát.
 • B? đi?u khi?n có th? thay đ?i các văn b?n đ?u vào. Sau đây là ví d? v? các hành vi này:
  • Gi? s? r?ng b?n có m?t hộp kiểm soát có tính ch?t văn b?n d? li?u gi?i h?n trên. C?p Nh?t ngu?n kích ho?t cho m?t gi?i h?n trên TextBox.Text tài s?n đư?c thi?t l?p đ? PropertyChanged. Khi b?n nh?p vào các văn b?n, nó đư?c g?i đ?n m?t tài s?n c?a s?n ph?m d? li?u cơ b?n đư?c mô t? trong con đư?ng c?a các gi?i h?n trên. Ngoài ra, các văn b?n có th? đư?c thay th? b?ng m?t chu?i khác nhau b?ng m?c d? li?u chính nó, ho?c b?ng các chuy?n đ?i đó tham gia vào các gi?i h?n trên.
  • Gi? s? b?n có m?t đi?u khi?n h?p có th? ch?nh s?a k?t h?p v?i tra c?u văn b?n thi?t l?p đư?c kích ho?t. Khi b?n nh?p văn b?n, ki?m soát h?p k?t h?p c? g?ng đ? phù h?p v?i văn b?n ch?ng l?i danh sách các tùy ch?n có s?n. N?u b? đi?u khi?n t?m th?y m?t l?a ch?n mà B?t đ?u v?i các văn b?n, văn b?n s? đư?c thay th? b?ng các văn b?n đ?y đ? c?a tu? ch?n k?t h?p.
 • B?n kích ho?t IME đ? g?i m?t tin thư thoại WM_IME_CHAR đ?n m?t ?ng d?ng WPF khi ki?m soát là "văn b?n đ? b? thay đ?i b?i s? ki?m soát" nư?c.

  Lưu ?Chu?i kí t? đ?i di?n chính xác mà gây ra các thông báo này khác nhau đáng k? gi?a khác nhau IMEs. M?t s? IMEs không bao gi? g?i thư này ? t?t c?.
Trong trư?ng h?p này, ?ng d?ng Khuôn kh? .NET 4.5 có th? s?p đ? cùng v?i m?t ngo?i l? System.InvalidOperationException.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng các hotfix. Hotfix này c?ng gi?i quy?t m?t v?n đ? c? th? trong đó Visual Studio 2012 đ? v? khi b?n ch?nh s?a m?t nhóm n?n t?ng máy ch? (TFS) làm vi?c m?c cùng v?i Engkoo Pinyin IME đư?c kích ho?t. Sau đây là m?t mô t? chi ti?t v? v?n đ? đó:

Gi? s? r?ng b?n nh?p văn b?n vào trư?ng "Assigned đ?" c?a m?t m?c làm vi?c trong Visual Studio năm 2012. Khi b?n sau đó nh?n Enter sau khi b?n nh?p vào các văn b?n, Engkoo IME g?i tin thư thoại WM_IME_CHAR. V? v?y, Visual Studio 2012 tai n?n.

Lưu ?Nh?p vào các văn b?n vàol?nh v?c khác c?a phi công vi?c m?c c?ng có th? gây ra v?n đ? này.
Lưu ?V?n đ? này c?ng x?y ra trong WPF Phiên b?n 4.0 ho?c phiên b?n trư?c đó c?a WPF. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a ch? áp d?ng cho WPF Phiên b?n 4.5.
V?n đ? 3

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t ?ng d?ng WPF tuyên b? m?t tài s?n d? li?u gi?i h?n trên. Thu?c tính gi?i h?n trên d? li?u ch?a m?t gi?i h?n trên mà có m?t con đư?ng ph?c t?p. Ví d?, các gi?i h?n trên có đư?ng d?n sau:
  {Ràng bu?c Path=A.B.C.D}
 • B?n t?o ra m?t mô h?nh d? li?u tăng thông báo PropertyChanged cho m?t s? thành ph?n c?a con đư?ng trên m?t s?i nhân viên. Ví d?, s?i ch? nhân viên tăng m?t thông báo thay đ?i đ?i v?i tài s?n C.

  Ghi chú
  • Các ch? đ? ngư?i lao đ?ng có th? là b?t k? ch? đ? khác nhau t? các ch? đ? giao di?n ngư?i dùng.
  • Các ch? đ? giao di?n ngư?i dùng là các ch? đ? đư?c tuyên b? b?i các gi?i h?n trên.
 • Trư?c khi các ch? đ? giao di?n ngư?i dùng quy tr?nh thông báo PropertyChanged, mô h?nh d? li?u tăng m?t PropertyChanged thông báo cho m?t thành ph?n trư?c c?a con đư?ng. Ví d?, b?n có m?t ch? đ? tăng m?t thông báo thay đ?i đ?i v?i tài s?n A.

  Lưu ?Thông báo PropertyChanged th? hai có th? x?y ra trên b?t k? ch? đ?. Đi?u này bao g?m các ch? đ? giao di?n ngư?i dùng.
Trong trư?ng h?p này, thông báo th? hai đư?c b? qua. Ngoài ra, m?t mát d? li?u x?y ra. Ví d?, b?t đ?ng s?n D thu đư?c giá tr? ban đ?u c?a b?t đ?ng s?n A. Tuy nhiên, k?t qu? d? ki?n s? là tài s?n đó D đư?c thay đ?i giá tr? tài s?n A.

Lưu ? V?n đ? này c?ng có th? ?nh hư?ng đ?n m?t phiên b?n c? hơn WPF Phiên b?n 4.5. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a ch? áp d?ng cho WPF Phiên b?n 4.5.


V?n đ? 4

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t ?ng d?ng WPF ch?y m? đ? tuyên b? m?t đi?u khi?n TextBlock và m? tương t? như sau đây:
  <TextBlock TextTrimming="CharacterEllipses" TextWrapping="NoWrap">
 • B?n đ?u vào văn b?n đ? m?t chu?i dài là 9600 kí t? đ?i di?n ho?c lâu hơn.
 • B?n ch?y ?ng d?ng c?a b?n trên m?t máy tính đang ch?y WPF Phiên b?n 4.5.
Trong trư?ng h?p này, s? ki?m soát TextBlock Hi?n th? m?t vài d?ng văn b?n, và m?i d?ng văn b?n k?t thúc v?i h?nh elip. Ví d?, s? lư?ng các d?ng đư?c hi?n th? là n/ 9600.

Lưu ?n là m?t gi? ch? đ?i di?n cho chi?u dài c?a văn b?n g?c. Tuy nhiên, k?t qu? mong đ?i là ki?m soát TextBlock Hi?n th? m?t d?ng văn b?n k?t thúc v?i các h?nh elip.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783808 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.5
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2783808 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783808

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com