Các mô t? v? C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, máy ch? tr? chuy?n Nhóm: tháng 12, năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2783873 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các Microsoft Office Communications Server 2007 R2, máy ch? tr? chuy?n nhóm các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và ngày tháng 12 năm 2012.

Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng tích l?y C?p Nh?t
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p Nh?t
 • Cho dù cumulative update đư?c thay th? b?i b?t k? b?n C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a


GI?I THI?U

V?n đ? này C?p Nh?t gói s?a ch?a

Này gói tích l?y s?a ch?a v?n đ? sau đây:
2783949 Ngư?i dùng trong m?t DG không nh?n đư?c m?t l?i m?i tr? chuy?n ph?ng khi ngư?i dùng kí nh?p vào m?t văn ph?ng truy?n thông Server 2007 R2, khách hàng tr? chuy?n nhóm

Thông tin thêm

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói MgcServer.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng mư?i hai 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y các b?n ghi d?ch v? sau:
 • Office Communications Server 2007 R2, máy ch? tr? chuy?n nhóm - Lookup b?n ghi d?ch v? / kênh b?n ghi d?ch v?
 • Office Communications Server 2007 R2, nhóm tr? chuy?n tuân th? ch? - b?n ghi d?ch v? tuân th?

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th?

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2728998 Các mô t? v? C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, máy ch? nhóm tr? chuy?n: ngày tháng 10 năm 2011

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?̃t

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y trên Office Communications Server R2, máy ch? tr? chuy?n nhóm
Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y trên Office Communications Server R2, máy ch? tr? chuy?n nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng Office Communications Server 2007 R2, nhóm tr? chuy?n ph?c v? tính năng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, c?u h?nh, và ho?t đ?ng m?t cách chính xác. Office Communications Server 2007 R2, máy ch? máy ch? tr? chuy?n nhóm bao g?m các kênh máy ch?, máy ch? tra c?u, và máy ch? tuân th?.
 2. Ngăn ch?n các kênh hi?n đang ch?y b?n ghi d?ch v? và tra c?u.
 3. Áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này b?ng cách ch?y MgcServer.msp gói trên t?t c? các máy tính có nhóm tr? chuy?n vai tr? máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Trên máy ch? nhóm tr? chuy?n, h?y m? công c? c?u h?nh máy ch?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào T?t c? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Công c? c?u h?nh máy ch? theo Công c? qu?n tr?.
  • M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
   <Drive letter=""></Drive>: \Program Files\Microsoft office Communications Server 2007 R2\Group tr? chuy?n Server\ServerConfigTool.exe
 5. B?m chu?t Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Các máy ch? tr? chuy?n nhóm đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính này yêu c?u m?t nâng c?p lên QFE1. B?n ph?i có quy?n đ?c/ghi vào t?p tin c?u h?nh c?a máy ch? đ? hoàn thành nhi?m v? này.
  Sau đó, công c? c?u h?nh h? ph?c v? nâng c?p lư?c đ? b? máy cơ s? d? li?u nhóm tr? chuy?n hi?n có. Ngoài ra, các công c? c?u h?nh máy ch? thay đ?i t?p tin c?u h?nh c?a máy ch? đ? ph?n ánh nh?ng thay đ?i này.

  Lưu ?Đóng c?a t?t c? các máy ch? tr? chuy?n nhóm trư?c khi b?n th?c hi?n thao tác này.
 6. Kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? kênh và các b?n ghi d?ch v? tra c?u, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch? phù h?p.
Làm th? nào đ? thêm m?t máy ch? m?i vào h? bơi s?n có sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y
Ch? có các t?p tin C?p Nh?t (.msp) MSI đư?c phát hành trong C?p Nh?t gói. Update C?p Nh?t gói bao g?m m?t tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t. Sau khi b?n ch?y b?n c?p nh?t này trên t?t c? Office Communications Server 2007 R2, máy ch? máy ch? tr? chuy?n nhóm, h?y làm theo các bư?c sau đ? thêm m?t máy ch? nhóm tr? chuy?n hi?n có h? bơi:
 1. Thành l?p văn ph?ng truy?n thông Server 2007 R2, nhóm tr? chuy?n Server (máy ch? kênh và tra c?u server) trên m?t b? máy cơ s? d? li?u m?i b?ng cách s? d?ng tài kho?n b?n ghi d?ch v? đ?ng h? bơi hi?n s? d?ng.
 2. Nâng c?p lên các m?i Office Communications Server 2007 R2, cài đ?t chuyên bi?t máy ch? tr? chuy?n nhóm.
 3. D?ng b?n ghi d?ch v? kênh và các b?n ghi d?ch v? tra c?u.
 4. Ch?y l?nh sau đ? c?u h?nh l?i các máy ch? m?i đ? tr? đ?n các h? bơi nhóm tr? chuy?n trên cơ s? d? li?u:
  <Drive letter=""></Drive>: \Program Files\Microsoft office Communications Server 2007 R2\Group tr? chuy?n Server\ServerConfigTool.exe/i
  Lưu ? T?t c? b?n ghi d?ch v? B?t đ?u t? đ?ng sau khi b?n c?u h?nh l?i các máy ch?.

Lo?i b? thông tin

B?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t nó. N?u b?n c? g?ng đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, kênh và tra c?u không B?t đ?u, và các l?i sau đây đư?c kí nh?p kí nh?p trong trư?ng h?p:
ID s? ki?n 6407
Tr? chơi mô t?: Các máy ch? là không tương h?p v? sau v?i b? máy cơ s? d? li?u máy ch? =<yoursqlservername></yoursqlservername>b? máy cơ s? d? li?u =<databasename></databasename>Tích h?p an ninh = SSPI

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

B?n C?p Nh?t tích l?y này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n C?p Nh?t tích l?y này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? kh?c ph?c v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
File_channelserver.dll3.5.6907.244396,06430 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_channelservice.exe3.5.6907.200137,05630 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_clientcommon.dll3.5.6907.2651,395,31230 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_compliance.dll3.5.6907.206190,29630 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_complianceservice.exe3.5.6907.206178,02430 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_endpoint.dll3.5.6907.2661,010,23230 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_endpoint.ws.dll3.5.6907.2661,010,23230 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_filerepository.dll3.5.6907.41128,85630 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_interop.lctaskhandler.dll3.5.6907.4115,72830 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_lcmanagedtaskhandler.dll3.5.6907.411,062,75230 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_lookupservice.exe3.5.6907.244162,59230 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_mgccommon.dll3.5.6907.255363,08830 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_mgccommon.ws.dll3.5.6907.255363,08830 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_mgcres.dll3.5.6907.4123,36830 Tháng 9 năm 201117: 14x 64
File_mgcserverperf.dll3.5.6907.4141,80830 Tháng 9 năm 201117: 14x 64
File_mgcserverperf.ws.dll3.5.6907.4141,80830 Tháng 9 năm 201117: 14x 64
File_mgcwebservice.dll3.5.6907.41165,71230 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_protocols.dll3.5.6907.255387,66430 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_protocols.ws.dll3.5.6907.255387,66430 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_servercommon.dll3.5.6907.244744,22430 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_servercommon.ws.dll3.5.6907.244744,22430 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_serverconfigtool.exe3.5.6907.2651,079,92830 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
File_warsawtransport.dll3.5.6907.206337,76830 Tháng 9 năm 201117: 14x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2783873 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Communcations Server 2007 R2 Group Chat server
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2783873 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2783873

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com