Hotfix rollup 2784147 có s?n cho các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2784147 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2784147, đó là có s?n cho các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Hotfix rollup này có s?n đ? s?a ch?a m?t s? v?n đ? trong Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? mà các hotfix gi?i quy?t, h?y xem ph?n "Thông tin".

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 cài đ?t chuyên bi?t trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7012839,68025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701231,30425 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012437,29625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.Data.dll2.0.50727.70122,972,67225 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.web.dll2.0.50727.70125,259,26425 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows 7, Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701243,05625 Tháng 12 năm 201123: 03x 64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 Tháng 12 năm 201123: 03x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7012839,68025 Tháng 12 năm 201123: 03x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 Tháng 12 năm 201123: 03x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012746,56825 Tháng 12 năm 201123: 03x 64
System.Data.dll2.0.50727.70123,145,72825 Tháng 12 năm 201123: 03x 64
System.web.dll2.0.50727.70125,267,45625 Tháng 12 năm 201123: 03x 64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7012839,68025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701231,30425 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012437,29625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.Data.dll2.0.50727.70122,972,67225 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.web.dll2.0.50727.70125,259,26425 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 2.0 SP2 trong Windows 7, Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701282,99225 Tháng 12 năm 201122: 55IA-64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 Tháng 12 năm 201122: 55x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7012839,68025 Tháng 12 năm 201122: 55x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 Tháng 12 năm 201122: 55x 86
Webengine.dll2.0.50727.70121,232,96825 Tháng 12 năm 201122: 55IA-64
System.Data.dll2.0.50727.70123,301,88825 Tháng 12 năm 201122: 55IA-64
System.web.dll2.0.50727.70124,788,22425 Tháng 12 năm 201122: 55IA-64
System.web.regularexpressions.dll2.0.50727.701298,30425 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.web.Services.dll2.0.50727.7012839,68025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.dll2.0.50727.70123,198,97625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Aspnet_wp.exe2.0.50727.701231,30425 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Webengine.dll2.0.50727.7012437,29625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.Data.dll2.0.50727.70122,972,67225 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.web.dll2.0.50727.70125,259,26425 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? này hotfix rollup gi?i quy?t

(Th?i gian ch?y ngôn ng? ph? bi?nCLR) v?n đ?


Khi b?n đang s? d?ng m?t s? hệ điều hành không ph?i ti?ng Anh, các phương pháp PerformanceCounterCategory.GetCategories không th? quay tr? l?i m?t danh sách các ho?t đ?ng th? lo?i truy c?p. Ngoài ra, m?t ?ng d?ng NET Framework tr? v? không có giá tr? khi b?n ch?y m? tương t? như sau đây đ? li?t kê các hi?u su?t truy c?p th? lo?i:
PerformanceCounterCategory[] categories;
categories = PerformanceCounterCategory.GetCategories();
Console.WriteLine(categories.Length + " categories are registered on this computer");
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n ph?i thêm c?u h?nh phím sau đây c?a LocalizedPerfCounter t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng cho các ?ng d?ng c?a b?n c?a NET Framework:
<configuration>
    <appSettings>
        <add key="LocalizedPerfCounter" value="true" />
    </appSettings>
</configuration>

V?n đ? ASP.NET

Gi? s? r?ng b?n có m?t máy tính có Internet Explorer 10 ch? đ? tiêu chu?n cho phép. Khi b?n b?m vào cácH?nh ?nh ki?m soátnút ch?n m?t m?t UpdatePanel đi?u khi?n trên web site, b?n nh?n đư?c thông báo l?i JavaScript sau:
SCRIPT5022: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: đ?u vào chu?i đ? không ? trong m?t đ?nh d?ng đúng.

V?n đ? máy ch? SQL

Hotfix này cho bi?t thêm thay đ?i như th? nào Windows Security h? tr? nhà cung c?p giao di?n (SSPI) đư?c kích ho?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2784147 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
T? khóa: 
kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbmt KB2784147 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2784147

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com