Hotfix Rollup 2784151 có s?n cho Khuôn kh? .NET 3,0 trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2784151 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? Hotfix Rollup 2784151 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 3,0 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2) trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Gói hotfix rollup này gi?i quy?t m?t v?n đ? tương h?p v? sau gi?a các m?t hotfix cho Khuôn kh? .NET và chương tr?nh XPSViewer.exe.

Thông tin thêm

V?n đ? gi?i quy?t các hotfix này

V?n đ?

Gi? s? r?ng b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix nh?t đ?nh cho Microsoft Khuôn kh? .NET bao g?m các b?n C?p Nh?t cho phiên b?n 3.0 ho?c phiên b?n 3,5 c?a Windows Presentation Foundation (WPF). Khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng chương tr?nh XPSViewer.exe, chương tr?nh ngay l?p t?c treo và ném m?t ngo?i l? không đư?c.

Nguyên nhân

Đi?u này x?y ra do m?t s? ph? thu?c gi?a các chương tr?nh XPSViewer.exe và các thành ph?n PresentationHostDll.dll WPF. Các b?n C?p Nh?t trong đó hotfix c? th? ch?a m?t phiên b?n m?i c?a các thành ph?n PresentationHostDll.dll. Tuy nhiên, các b?n C?p Nh?t ch?a m?t phiên b?n tương h?p v? sau c?a chương tr?nh XPSViewer.exe.

Đ? phân gi?i

Sau khi b?n áp d?ng gói hotfix rollup này, các b?n C?p Nh?t s? bao g?m phù h?p v?i phiên b?n c?a chương tr?nh XPSViewer.exe và các thành ph?n PresentationHostDll.dll.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các.NET Framework 3,0 SP2 cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi khuyên b?n nên thoát kh?i t?t c? các ?ng d?ng s? d?ng NET Framework trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Presentationframework.dll3.0.6920.70125,283,84025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Reachframework.dll3.0.6920.7012532,48025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Windowsbase.dll3.0.6920.70121,253,37625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Presentationcore.dll3.0.6920.70124,218,88025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Presentationfontcache.exe.configkhông áp d?ng16110 Tháng sáu năm 200921: 14không áp d?ng
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70121,737,80025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.Printing.dll3.0.6920.7012368,64025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Penimc.dll3.0.6920.701268,65625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Presentationframework.dll3.0.6920.70125,283,84025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.7012131,16025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Reachframework.dll3.0.6920.7012532,48025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Windowsbase.dll3.0.6920.70121,253,37625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Presentationcore.dll3.0.6920.70123,999,23225 Tháng 12 năm 201123: 03x 64
Presentationfontcache.exe.configkhông áp d?ng16110 Tháng sáu năm 200920: 30không áp d?ng
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70122,255,94425 Tháng 12 năm 201123: 03x 64
System.Printing.dll3.0.6920.7012357,88825 Tháng 12 năm 201123: 03x 64
Penimc.dll3.0.6920.701285,55225 Tháng 12 năm 201123: 03x 64
Presentationframework.dll3.0.6920.70124,640,76825 Tháng 12 năm 201123: 03x 86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.7012172,12025 Tháng 12 năm 201123: 03x 64
Reachframework.dll3.0.6920.7012532,48025 Tháng 12 năm 201123: 03x 86
Windowsbase.dll3.0.6920.70121,114,11225 Tháng 12 năm 201123: 03x 86
Presentationframework.dll3.0.6920.70125,283,84025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Reachframework.dll3.0.6920.7012532,48025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Windowsbase.dll3.0.6920.70121,253,37625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Presentationcore.dll3.0.6920.70124,218,88025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Presentationfontcache.exe.configkhông áp d?ng16110 Tháng sáu năm 200921: 14không áp d?ng
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70121,737,80025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
System.Printing.dll3.0.6920.7012368,64025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Penimc.dll3.0.6920.701268,65625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Presentationframework.dll3.0.6920.70125,283,84025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.7012131,16025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Reachframework.dll3.0.6920.7012532,48025 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Windowsbase.dll3.0.6920.70121,253,37625 Tháng 12 năm 201123: 04x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2784151 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft .NET Framework 3.0
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2784151 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2784151

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com