Thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng văn ph?ng 2013 và chương tr?nh (MSI tri?n khai) trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n c?a văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2784668 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
V? Microsoft Office 2010 phiên b?n c?a bài vi?t này, xin xem 2121447.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2007 c?a bài vi?t này, h?y xem 928091.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2003 c?a bài vi?t này, h?y xem 828956.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office XP c?a bài vi?t này, h?y xem 290576.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, h?y xem 218861.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft Office 2013 và chương tr?nh trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n c?a Microsoft Office. Bài vi?t này c?ng cung c?p l?i khuyên đ? giúp ngăn ch?n cu?c xung đ?t gi?a các phiên b?n khác nhau c?a văn ph?ng.

Thông tin thêm

B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a Microsoft Office trên m?t máy tính duy nh?t. Ví d?, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Microsoft Office 2013 và Microsoft Office 2010 trên cùng m?t máy tính. Tuy nhiên, chúng tôi không đ? ngh? này.

Lưu ? Chúng tôi không h? tr? s? d?ng nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trong phiên b?n c?a Windows có b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i cho phép. N?u b?n mu?n ch?y nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trong Windows, vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i.

?o hóa

Đ? tránh các v?n đ? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này, m?t ho?c nhi?u c?a các s?n ph?m văn ph?ng có th? đư?c b? trí trong m?t môi trư?ng di?n b?ng cách s? d?ng m?t trong các gi?i pháp sau.

Windows Virtual PC và Windows 7

Windows Virtual PC là m?t download mi?n phí cho Windows 7 mà có th? đư?c s? d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính Windows 7 mà không có xung đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Virtual PC, đi đ?n bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
958559 Mô t? Windows Virtual PC
T? xa máy tính đ? bàn và thi?t b? đ?u cu?i

b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa ho?c b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i có th? đư?c s? d?ng đ? lưu tr? các cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? mà khách hàng có th? k?t n?i v?i cung c?p m?t môi trư?ng Windows đ?y đ?.

Cho bi?t thêm thông tin t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v?, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin chung v? ?o hóa máy tính đ? bàn ho?c tr?nh bày

?ng d?ng ?o hóa

?o hóa ?ng d?ng Microsoft (?ng d?ng-V) có th? cho phép các ?ng d?ng không tương h?p v? sau đ? ch?y trên cùng m?t trư?ng h?p c?a hệ điều hành. Các ?ng d?ng tr?c thu?c Trung ương qu?n l? b?n ghi d?ch v? mà không bao gi? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, gi?m thi?u nh?ng cu?c xung đ?t, và đó tr?c ti?p trên nhu c?u cho ngư?i dùng cùng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?ng d?ng-V, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ?ng d?ng ?o hóa

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? 2013 văn ph?ng tài nguyên Kit, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Văn ph?ng 2013 tài nguyên Kit
Windows 8 và Hyper-V

Hyper-V là đi kèm v?i Windows 8, do đó b?n không c?n ph?i t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t nó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Hyper-V trong Windows 8 và Windows Server 2012, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin v? Máy khách Hyper-V

T?ng quan v? Hyper-V

cài đ?t chuyên bi?t l?nh

N?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính mà không ?o hóa, s? d?ng l?nh sau đây.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?ncài đ?t chuyên bi?t l?nh
Microsoft Office 2003Đ?u tiên
Microsoft Office 2007Th? hai
Microsoft Office 2010 và chương tr?nh (ch? các phiên b?n 32-bit)Th? ba
Microsoft Office 2013 và chương tr?nh (ch? các phiên b?n 32-bit)Th? tư
B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n đ?u tiên c?a văn ph?ng đ?u tiên. Ví d?, n?u b?n mu?n s? d?ng chương tr?nh Office 2007 và Office 2013 trên cùng m?t máy tính, cài đ?t chuyên bi?t Office 2007 l?n đ?u tiên. B?n ph?i s? d?ng l?nh này b?i v? làm th? nào các khóa registry, chia s? chương tr?nh, ph?n m? r?ng tên t?p và các thi?t đ?t đư?c qu?n l? cho m?i phiên b?n c?a văn ph?ng và các chương tr?nh.

Ghi chú
 • B? cài đ?t chuyên bi?t này c?ng áp d?ng cho các s?n ph?m đ?c l?p văn ph?ng, ch?ng h?n như Visio.
 • Office 2003 không đư?c h? tr? trên Windows 8
 • N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n c?a văn ph?ng, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n c?n l?i c?a văn ph?ng này đ? cho h? làm vi?c m?t cách chính xác.
 • B?n ph?i tuân theo th? t? cài đ?t chuyên bi?t này khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t Office (ví d? như các t?p tin .msp). Đi?u này là b?i v?, khi m?t b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng, các s?n ph?m văn ph?ng đư?c nh?m m?c tiêu đư?c s?a ch?a. Áp d?ng m?t b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n c? hơn c?a văn ph?ng có th? gây ra các phiên b?n sau này c?a các văn ph?ng ho?t đ?ng không chính xác. B?n ph?i áp d?ng b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n đ?u tiên c?a văn ph?ng đ?u tiên, và sau đó ho?c s?a ch?a ho?c áp d?ng b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n sau này c?a văn ph?ng trong th? t? th?i gian.

Phiên b?n 64-bit suites và các s?n ph?m văn ph?ng 2013

Đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n 64-bit c?a Office trên cùng m?t máy tính mà không c?n s? d?ng ?o hóa, cài đ?t chuyên bi?t chúng theo th? t? sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?ncài đ?t chuyên bi?t l?nh
Microsoft Office 2010 64-bitĐ?u tiên
Microsoft Office 2013 64-bit Th? hai

B?n không th? ch?y các phiên b?n 64-bit c?a b?t k? văn ph?ng 2013 ho?c chương tr?nh khi m?t phiên b?n 32-bit c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính. Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? phát hi?n r?ng b?n có phiên b?n 32-bit trư?c c?a văn ph?ng chương tr?nh trên máy tính c?a b?n, và yêu c?u h? đ? đư?c lo?i b? trư?c khi b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng 2013 64-bit.

Lưu ?: b?n tuyên b? này áp d?ng cho MSI, B?m chu?t đ? ch?y (C2R), và ?ng d?ng-V các lo?i tri?n khai.

V? trí m?c tin thư thoại Bin c?a văn ph?ng

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2013 suites ho?c chương tr?nh, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng m?c tin thư thoại Chương tr?nh Files\Microsoft Office như các thư mục mặc định trên m?t phiên b?n 32-bit c?a Windows, ho?c m?c tin thư thoại Program Files (x 86) \Microsoft văn ph?ng như các thư mục mặc định trên phiên b?n 64-bit Windows.The văn ph?ng Bin thư mục mặc định trong các phiên b?n c?a windows là Chương tr?nh Files\Microsoft Office\Office15 và Program Files (x 86) \Microsoft Office\Office15 tương ?ng. m?c tin thư thoại Bin văn ph?ng là các m?c tin thư thoại mà t?p tin th?c thi c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t. V? trí này cung c?p tr?i nghi?m ngư?i dùng t?t hơn cho nh?ng ngư?i mu?n s? d?ng nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính. H?y nh?n bi?t r?ng b?n không th? thay đ?i tên c?a m?c tin thư thoại Bin văn ph?ng.

B?t đ?u tr?nh đơn phím l?i tắt

Fou có th? s? d?ng công c? Tu? ch?nh Office đ? xác đ?nh m?t v? trí khác nhau cho các phím l?i tắt trong Office 2007, Office 2010 và Office 2013. Đ? truy c?p vào công c? Tu? ch?nh Office, h?y ch?y l?nh thi?t l?p instead trong m?c tin thư thoại g?c c?a đ?a compact 2013 văn ph?ng m?t d?u ki?m nh?c l?nh:

Lưu ? Công c? Tu? ch?nh Office ch? có s?n cho ph?ng không bán l? Phiên b?n c?a Office 2007, Office 2010 và Office 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? Tu? ch?nh Office, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Văn ph?ng công c? Tu? ch?nh vào văn ph?ng năm 2013

Nhi?u phiên b?n c?a Outlook

Outlook 2013 không th? cùng t?n t?i v?i b?t k? phiên b?n trư?c c?a Outlook. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2013, thi?t l?p chương tr?nh lo?i b? b?t k? phiên b?n trư?c c?a Outlook đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Thi?t l?p chương tr?nh lo?i b? các phiên b?n c?a Outlook ngay c? khi b?n ch?n các Gi? các chương tr?nh ki?m tra h?p trong các Lo?i b? các phiên b?n trư?c hộp thoại.

Microsoft Office Groove 2007 và Microsoft SharePoint Workspace 2010


Microsoft SharePoint Workspace 2010 không th? cùng t?n t?i v?i Microsoft Office Groove 2007. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SharePoint Workspace 2010, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t lo?i b? Groove 2007. Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t lo?i b? Groove 2007 ngay c? khi b?n ch?n các Gi? các chương tr?nh ki?m tra h?p trong các Lo?i b? các phiên b?n trư?c hộp thoại.

Nhi?u phiên b?n c?a t?

N?u b?n có hai phiên b?n c?a Word đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính, b?n g?p m?t s? ch?m tr? khi b?n B?t đ?u Word 2010. Hành vi này x?y ra v? Word 2010 t? đ?ng ki?m nh?p chính nó trên máy tính.

B?n có th? b? qua đi?u này ki?m nh?p đ? kích ho?t các Word 2010 đ? B?t đ?u nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên b?n nên đi?u này b?i v? t? có th? không ho?t đ?ng đúng n?u nó không th? ki?m nh?p chính nó.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n thay đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n thay đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? vô hi?u hoá t? đ?ng ki?m nh?p trong Word 2010, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
  • Trong Windows 7 ho?c Windows Vista, b?m B?t đ?u, g? regedit vào h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n Enter.

   N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u , b?m ch?y , lo?i regedit trong các m? h?p, và r?i b?m vào OK .
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đ? ch?n registry subkey sau đây:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 3. Sau khi b?n ch?n khoá con đư?c ch? đ?nh trong bư?c 3, đi?m đ?n m?i trên menu ch?nh s?a , và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i NoReReg , và sau đó nh?n Enter.
 5. B?m chu?t ph?i vào NoReReg , và sau đó b?m s?a đ?i .
 6. Trong cácd? li?ugiá tr?h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào OK .
 7. Trên menu t?p , b?m thoát đ? đóng Registry Editor.
Lưu ? Đ? vô hi?u hóa ki?m nh?p trong các phiên b?n khác c?a Word, khoá ki?m nh?p này ph?i đư?c t?o ra cho m?i phiên b?n. Đ? làm đi?u này, thay th? s? phiên b?n, con đư?ng v?i phiên b?n thích h?p c?a Word.

T?p tin văn ph?ng trong Microsoft Window Explorer

Khi b?n nh?p đúp vào m?t t?p tin văn ph?ng trong Window Explorer đ? m? t?p tin, các quy t?c sau áp d?ng. Nh?ng quy t?c này c?ng áp d?ng khi b?n nh?p đúp vào t?p tin văn ph?ng trong c?p tài li?u g?n đây trong Windows.
 • N?u m?t phiên b?n c?a chương tr?nh mà các t?p tin đư?c t?o ra đang ch?y trên máy tính, các t?p tin đư?c m? ra trong phiên b?n đó.
 • Đ? truy c?p và cho Word, n?u không có phiên b?n c?a chương tr?nh mà các t?p tin đư?c t?o ra đang ch?y trên máy tính, các t?p tin đư?c m? ra trong phiên b?n c?a chương tr?nh đ? đư?c g?n đây nh?t B?t đ?u.
 • K?t h?p các t?p tin v?i các chương tr?nh đư?c bao g?m trong m?t phiên b?n đ?c bi?t c?a văn ph?ng, ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng, và sau đó nh?p vào S?a ch?a văn ph?ng. Khi b?n làm đi?u này, các Hi?p h?i t?p tin cho r?ng phiên b?n c?a văn ph?ng ki?m nh?p.
Lưu ? B?n không th? s? d?ng phương pháp này đ? ki?m nh?p các Hi?p h?i t?p tin Word ho?c truy c?p.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t ph?n m?m cho m?t phiên b?n c?a văn ph?ng, C?p nh?t ph?n m?m s?a ch?a r?ng phiên b?n c?a văn ph?ng. B?n có th? c?n ph?i s?a ch?a m?t s? ho?c t?t c? các s?n ph?m văn ph?ng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t c?p nh?t ph?n m?m đ? khôi ph?c l?i các Hi?p h?i t?p tin. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a các tính năng văn ph?ng 2013, nh?p vào liên k?t sau đây đ? xem các ch? đ? tr? giúp:

S?a ch?a ho?c lo?i b? chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n

Windows 8 các bư?c sau đ? s?a ch?a ho?c lo?i b? Office 2013:

S?a ch?a c?a b?n chương tr?nh văn ph?ng
 1. T? màn h?nh Windows 8 B?t đ?u, g? Panel điều khiển.
 2. B?m chu?t ho?c khai thác Panel điều khiển.
 3. Theo Chương tr?nh, B?m chu?t ho?c khai thác trên G? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh.
 4. B?m chu?t ho?c khai thác các chương tr?nh văn ph?ng mà b?n mu?n s?a ch?a, và sau đó B?m chu?t ho?c khai thác Thay đ?i.
 5. B?m chu?t ho?c khai thác S?a ch?a > Ti?p t?c. B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi đ? hoàn t?t vi?c s?a ch?a.
G? b? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng
 1. T? màn h?nh Windows 8 B?t đ?u, g? Panel điều khiển.
 2. B?m chu?t ho?c khai thác trên Panel điều khiển.
 3. Theo Chương tr?nh, B?m chu?t ho?c khai thác trên G? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh.
 4. Ch?n phiên b?n văn ph?ng b?n mu?n d? cài đ?t chuyên bi?t.
 5. B?m chu?t ho?c khai thác G? cài đ?t chuyên bi?t > Ti?p t?c. B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi đ? hoàn t?t vi?c lo?i b?.

Văn ph?ng đ?i tư?ng OLE trong chương tr?nh khác

N?u b?n chèn m?t đ?i tư?ng văn ph?ng vào m?t chương tr?nh trên m?t máy tính đang ch?y nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng, phiên b?n m?i nh?t c?a chương tr?nh đư?c s? d?ng. Ví d?, n?u b?n chèn m?t Microsoft Excel đ?i tư?ng trang tính vào tài li?u Word, các phiên b?n m?i nh?t c?a Word và Excel đư?c s? d?ng. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? n?u b?n chia s? các t?p tin ch?a v?i ngư?i s? d?ng không s? d?ng chương tr?nh Office 2010.

Chương tr?nh chia s?

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n khác nhau c?a văn ph?ng theo th? t? đư?c mô t? trong ph?n "Cài đ?t th? t?", b?n s? không g?p b?t k? v?n đ? khi b?n s? d?ng các chương tr?nh chia s? như phương tr?nh biên t?p và b? sưu t?p Clip. Tuy nhiên, các Đ?i tư?ng hộp thoại có th? hi?n th? nhi?u hơn m?t m?c nh?p cho m?i chương tr?nh chia s?. Hành vi này x?y ra v? nhi?u phiên b?n c?a chương tr?nh chia s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

cài đ?t chuyên bi?t c?a s? thư trong Word

N?u b?n có nhi?u phiên b?n c?a Word đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, cài đ?t chuyên bi?t c?a s? có th? B?t đ?u khi b?n B?t đ?u t? 2013. Ngoài ra, m?t tin thư thoại mà bi?u r?ng tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows đang chu?n b? đ? cài đ?t chuyên bi?t t? có th? đư?c hi?n th? trư?c khi B?t đ?u t?. Đi?u này x?y ra khi các phiên b?n c?a t? mà b?n B?t đ?u không ph?i là m?t trong đó đư?c ki?m nh?p. Các ho?t đ?ng s?a ch?a có th? m?t vài phút đ? hoàn thành.

cài đ?t chuyên bi?t c?a s? thư trong truy c?p

Khi b?n B?t đ?u m?t phiên b?n c?a truy c?p vào m?t máy tính có nhi?u phiên b?n c?a truy c?p cài đ?t chuyên bi?t, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows có th? B?t đ?u, và m?t tin thư thoại mà bi?u r?ng tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows đang chu?n b? đ? cài đ?t chuyên bi?t truy c?p có th? đư?c hi?n th? trư?c khi B?t đ?u truy c?p.

M?i khi b?n B?t đ?u truy c?p 2003, Access 2007, ho?c truy c?p 2010 sau khi b?n s? d?ng truy c?p vào năm 2013, các ho?t đ?ng s?a ch?a Windows Installer ki?m nh?p phiên b?n đó truy c?p. Tương t?, các ho?t đ?ng s?a ch?a Windows Installer ki?m nh?p truy c?p 2010 m?i khi b?n B?t đ?u nó sau khi b?n s? d?ng m?t phiên b?n trư?c đó c?a truy c?p. Đi?u này không x?y ra khi b?n B?t đ?u truy c?p 2002, c?ng như đi?u đó x?y ra khi b?n B?t đ?u cùng m?t phiên b?n c?a truy c?p m?t l?n n?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2784668 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
T? khóa: 
kbinfo kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2784668 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2784668

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com