Gói đư?c gán cho máy tính v?i chính sách nhóm không đư?c cài đ?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278472 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? s? d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm Windows 2000 (GPOs) đ? gán .msi gói cho m?t nhóm d?a trên Windows 2000 Professional máy tr?m d?a trên các thành viên c?a h? trong m?t đơn v? t? ch?c. Khi m?t máy tr?m kh?i đ?ng l?i và các chính sách máy tính đư?c áp d?ng, các chương tr?nh đư?c ch? đ?nh có th? không đư?c cài đ?t và các thông báo l?i sau đây có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng trên máy tr?m d?a trên Windows 2000 Professional:
Ngu?n: UserEnv
T? ch?c s? ki?n ID 1000
M? r?ng phía khách hàng chính sách nhóm qu?n l? ?ng d?ng đ? đư?c thông qua c? (1) và quay tr? l?i m?t quy t?c t?nh tr?ng th?t b?i (1612).

Ngu?n: ?ng d?ng qu?n l?
T? ch?c s? ki?n ID 108
Th?t b?i trong vi?c áp d?ng thay đ?i cho thi?t đ?t cài đ?t ph?n m?m. Không th? áp d?ng thay đ?i ph?n m?m. M?t m?c nh?p đăng nh?p trư?c đó v?i các chi ti?t nên t?n t?i. Các l?i đ? là cài đ?t ngu?n cho s?n ph?m này không ph?i là có s?n. Ki?m ch?ng r?ng ngu?n g?c t?n t?i và b?n có th? truy c?p vào nó.

Ngu?n: ?ng d?ng qu?n l?
T? ch?c s? ki?n ID 303
Vi?c lo?i b? các phân công c?a ?ng d?ng"Tên gói"t? chính sách"Chính sách tên"đ? thành công.

Ngu?n: ?ng d?ng qu?n l?
T? ch?c s? ki?n ID 102
Cài đ?t ?ng d?ng"Tên gói"t? chính sách"Chính sách tên"đ? th?t b?i. Các l?i đ? là cài đ?t ngu?n cho s?n ph?m này không ph?i là có s?n. Ki?m ch?ng r?ng ngu?n g?c t?n t?i và b?n có th? truy c?p vào nó.

NGUYÊN NHÂN

Tài kho?n máy cho các máy tr?m không có quy?n chia s? ho?c t?p tin h? th?ng ch?a các t?p tin ngu?n cho các gói ph?n m?m. Khi m?t máy tr?m ch?y Group Policy, nó như v?y trong b?i c?nh c?a trương m?c h? th?ng máy cho các máy tr?m.

GI?I PHÁP

Xác nh?n tài kho?n máy cho các máy tr?m vi?c áp d?ng chính sách nhóm có ít đ?c quy?n truy c?p vào ngu?n t?p tin đ? gói đư?c gán v?i chính sách nhóm. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách gán các quy?n truy c?p tr?c ti?p vào tài kho?n máy, ho?c b?ng cách gán các quy?n nhóm b?o m?t, ch?ng h?n như tên mi?n máy tính ho?c xác th?c ngư?i dùng nhóm có ch?a các tài kho?n máy.

N?u ngu?n t?p tin n?m trên m?t phân b? t?p tin h? th?ng (DFS) chia s?, xác nh?n r?ng các tài kho?n máy có đ? NTFS và chia s? quy?n truy c?p vào t?t c? các b?n sao g?c c?a thư m?c g?c DFS, và trên t?t c? các b?n sao chia s? liên k?t DFS.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh DFS trong Windows 2000, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
241452 Làm th? nào đ? cài đ?t h? th?ng t?p phân tán (Dfs) trên Windows 2000
234582 Xu?t b?n m?t thư m?c đư?c chia s? trong Windows 2000 Active Directory
274274 Máy phân công các ?ng d?ng không th? đư?c tri?n khai t? c? ph?n trong các khu r?ng khác nhau
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c phân công m?t chương tr?nh v?i chính sách nhóm, xem tr? giúp Windows 2000.

Thu?c tính

ID c?a bài: 278472 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbdfs kbgpo kbprb kbmt KB278472 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:278472

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com