UMBs cho các ?ng d?ng MS-MS-DOS trên không c?n có s?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t 2724197 ho?c hotfix 2732488 trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP SP3 ho?c Windows Server 2003...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2785487 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n th?c hi?n m?t trong caùc thao taùc sau:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB)2724197, đó là tài li?u trong b?n tin b?o m?t MS12-068, trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c c?p nh?t b?o m?t2724197 ho?c các hotfix đư?c mô t? trong KB 2732488 trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 3 (SP3).
Trong trư?ng h?p này, các kh?i trên b? nh? (UMBs) cho các ?ng d?ng MS-MS-DOS-d?a tr? thành không s?n dùng.

Ghi chú
 • Các UMBs có s?n trư?c khi b?n th?c hi?n các ho?t đ?ng.
 • B?n có th? ch?y l?nh/c / MEM đ? hi?n th? thông tin v? các UMBs.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows XP SP3 ho?c Windows Server 2003 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows XP m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows XP t?p thông tin ghi chú
 • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, hotfix này c?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.63242,148,86429 Tháng 12 năm 201111: 17x 86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.63242,069,76029 Tháng 12 năm 201110: 32x 86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.63242,027,52029 Tháng 12 năm 201110: 32x 86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.63242,193,15229 Tháng 12 năm 201111: 13x 86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005 Tháng b?y, 201013: 16x 86Không cókhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows Server 2003 t?p tin thông tin ghi chú
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Fltmgr.sys5.2.3790.5097132,09629 Tháng 12 năm 201112: 05x 86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.50972,502,65629 Tháng 12 năm 201113: 31không áp d?ngSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.50972,314,24029 Tháng 12 năm 201112: 05x 86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.50972,354,68829 Tháng 12 năm 201112: 05không áp d?ngSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.50972,462,72029 Tháng 12 năm 201113: 31x 86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18407 Tháng b?y năm 201015: 19x 86Không cókhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Fltmgr.sys5.2.3790.5097229,37629 Tháng 12 năm 201117: 53x 64SP2SP2QFE
Hal.dll5.2.3790.4354280,06429 Tháng 12 năm 201117: 53x 64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.50974,617,72829 Tháng 12 năm 201117: 53x 64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.50974,545,53629 Tháng 12 năm 201117: 53x 64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1462,12829 Tháng 12 năm 201117: 54x 64Không cókhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Fltmgr.sys5.2.3790.5097476,67229 Tháng 12 năm 201117: 53IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.49371,652,22429 Tháng 12 năm 201117: 53IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.50976,587,39229 Tháng 12 năm 201117: 53IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24029 Tháng 12 năm 201117: 53x 86SP2WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,15229 Tháng 12 năm 201117: 54IA-64Không cókhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2785487 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Starter Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2785487 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2785487

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com