Programma Outlook AutoDiscover neizdodas k??das d?? 0x8004010F

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2785498 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Microsoft Outlook 2010 nav veiksm?gi konta konfigur??anai. Lietojot AutoConfiguration testa e-pasta vedni, tiek par?d?ts izvades l?dz?ga ?ai:

4292 0X319C8ADE 11/08/12 09:09:25 AUTODISCOVER SA?EMIET IESTAT?JUMUS S?KUMA
4292 0x319C8AED 11/08/12 09:09:25 SMTP=MRuggiero@Contoso.com
4292 0x319C8AFD 11/08/12 09:09:25 AutoDiscover PreferBootXML ir iesl?gts.
4292 0x319C8AFD 11/08/12 09:09:25 viet?jo autodiscover Contoso.com start??anai
4292 0x319C8B0C 11/08/12 09:09:25 viet?jo autodiscover par Contoso.com neizdev?s (0x8004010F)
4292 0X319C8B1C 11/08/12 09:09:25 AUTODISCOVER SA?EMT UZST?D?JUMUS BEIGU

Iemesls

Tas var notikt, ja re?istra atsl?g? past?v un ir tuk?s:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover\Boot

Risin?jums

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? un uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows

Lai mums jums nov?rst ?o probl?mu, dodieties uz "Labot autom?tiski"sada??. Ja v?laties noteikt ?o probl?mu, dodieties uz "Labot patst?v?gi"sada??.


Labot autom?tiski

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz salabot pogu vai saiti. Noklik??iniet uz palaist Faila lejupiel?des dialoglodzi?? un izpildiet ved?a nor?d?jumus, salabot .

Sist?mai Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 25016
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 vai Windows Server 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 55039
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Piez?mes.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Sniegt atsauksmes vai zi?ot par jebkuru jaut?jumu, ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Labot autom?tiski"blog vai nos?tiet mums e-pasts zi?ojumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Labot patst?v?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai dz?stu \Boot apak?atsl?gu, r?kojieties ??di:
 1. Ja programma Outlook tiek lietota, beidziet darbu ar to.
 2. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz palaist. Kop?t un iel?m?t (vai tips) ?o komandu adreses lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  regedit
 3. Atrodiet ??du re?istra atra?an?s vietu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover\Boot
  Ja re?istra atsl?gu, r?kojieties ??di, lai to izdz?stu:
  1. Noklik??iniet, lai atlas?tu ??du re?istra atsl?gu:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover\Boot
  2. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st.
  3. Kad tiek pied?v?ts apstiprin?t dz??anu, noklik??iniet uz J?.
 4. Aizveriet re?istra redaktoru.
 5. Start?jiet programmu Outlook.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildindorm?cija

Testa e-pasta AutoConfiguration r?ku izmantot, lai pal?dz?tu jums noteikt, k?p?c Outlook neizdev?s AutoDiscover. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet programmu Outlook.
 2. Turiet nospiestu CTRL + tausti?u, noklik??iniet ar peles labo pogu uz Outlook ikonas pazi?ojumu apgabal? un p?c tam noklik??iniet uzTesta e-pasta AutoConfiguration.
 3. P?rbaud?tu pareizo e-pasta adrese ire-pasta adreseadreses lodzi??.
 4. Programm?Testa e-pasta AutoConfigurationlog?, noklik??iniet uz Not?r?tIzmantot, Guessmartizv?les r?ti?a unGuessmart dro?u autentifik?cijas.
 5. Noklik??iniet, lai atlas?tuIzmantojiet AutoDiscoverun p?c tam noklik??iniet uzTests.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2785498 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 10. septembris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme kbmt KB2785498 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2785498

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com