Làm th? nào đ? tra c?u các m?c đ? xoá trong h?p thư Exchange

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2786067 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n tra c?u cho b?c e-mail ho?c Microsoft Outlook m?t hàng khác mà có đư?c xóa nhưng không v?nh vi?n kh?i h?p thư Microsoft Exchange Server, b?n phát hi?n ra r?ng các m?c không có s?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? đ? xoá m?c đư?c lưu tr? trong m?t s? h?p thư đ?a đi?m trư?c khi h? đư?c lo?i b? hoàn toàn.

Gi?i pháp

Lưu ? Bài vi?t này mô t? m?t lo?t các ngh? quy?t. Ph?m vi này bao g?m các nhi?m v? mà h?u h?t ngư?i dùng quen thu?c v?i, và c?ng có nhi?m v? ph?i đư?c hoàn thành b?i m?t k? sư h? tr?. Đ? giúp xác đ?nh m?c tin thư thoại mà không có s?n ph?m nào, ho?c đ? đ?t đư?c m?t c?m giác như th? nào nhi?u m?t hàng có th? có m?t, h?y ch?y l?nh sau đây:
Get-MailboxFolderStatistics xxxxSMTPxxxx | fl Identity,FolderPath,FolderSize,ItemsInFolder > output.txt
Thông tin v? các kho?n m?c có th? ph?c h?i trong Exchange Server 2010, h?y vào web site TechNet sau đây:
m?c tin thư thoại m?c có th? ph?c h?i
H?p thư Exchange có ba m?c tin thư thoại lưu tr? m?c đ? xóa:
 • Kho?n m?c đ? xóa
 • Xoá
 • Cu?c thanh tr?ng


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa, xoá và thanh tr?ng


Hai trong s? các m?c tin thư thoại này t?n t?i trong h?p thư dumpster và đang không ? trong cặp danh sách h?p thư. T?t c? các c?p ba đư?c mô t? chi ti?t trong các ph?n sau.

Lưu ? Email m?c tin thư thoại, m?c tin thư thoại con, và c?u trúc là không có th? ph?c h?i. Ch? n?i dung c?a m?c tin thư thoại email mà thi?u ho?c xóa có th? đư?c khôi ph?c.

m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa

m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa là m?t thư mục mặc định có s?n trong cặp danh sách c?a h?p thư Exchange.

Khi b?n th?c hi?n m?t trong các thao tác sau, m?t m?c đư?c di chuy?n đ?n m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa trong Outlook:
 • B?n nh?n phím DELETE trên bàn phím khi m?t m?c đư?c đánh d?u ki?m.
 • B?n b?m chu?t ph?i vào m?t m?c khi m?c đư?c đánh d?u ki?m và sau đó nh?p vào xóa.
 • B?n ch?p nh?n ho?c xoá thư m?i h?p t? m?c tin thư thoại h?p thư đ?n. (L?i m?i h?p đư?c t? đ?ng chuy?n sang m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa sau khi h? đư?c ch?p nh?n ho?c xóa.)

Xoá m?c tin thư thoại

Xoá c?p n?m trong h?p thư dumpster. B?n có th? truy nh?p c?p xoá t? Outlook. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? truy c?p m?c tin thư thoại xóa các phiên b?n khác nhau c?a Outlook, h?y đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây.
 • Cho Outlook 2013
  Ph?c h?i xóa m?c
 • Cho Outlook 2010
  Ph?c h?i xóa m?c
 • Cho Outlook 2007
  Ph?c h?i xóa m?c
Khi b?n th?c hi?n m?t trong các thao tác sau, m?t m?c đư?c chuy?n t?i thư xoá:
 • B?n nh?n gi? phím SHIFT khi m?t m?c đư?c đánh d?u ki?m và sau đó nh?n phím DELETE. Hành đ?ng này đi qua m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa. B?n s? đư?c nh?c đ? ti?p t?c và xoá v?nh vi?n kho?n m?c.
 • B?n xoá các m?c kh?i m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa b?ng cách xóa các m?c ho?c đ? vào m?c tin thư thoại. B?n s? đư?c nh?c đ? ti?p t?c và xoá v?nh vi?n kho?n m?c.
 • B?n đ?t c?u h?nh chính sách lưu gi? đ? di chuy?n các m?c l?n t? m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa đ? các dumpster. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách lưu gi?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  Gán chính sách lưu gi? cho b?c e-mail
 • B?n đ?t c?u h?nh AutoArchivecác tính năng trong Outlook đ? lo?i b? m?c t? đ?ng. Cho bi?t thêm thông tin v? AutoArchivecài đ?t chuyên bi?t và làm th? nào đ? c?u h?nh AutoArchivetính năng, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a Outlook.

Cu?c thanh tr?ng m?c tin thư thoại

N?u m?t m?c theo cách th? công đư?c l?y ra t? xoá m?c tin thư thoại, m?c s? đư?c chuy?n t?i thư cu?c thanh tr?ng. M?c v?n c?n trong m?c tin thư thoại thư cho đ?n khi th?i gian 30 ngày dumpster-lưu gi? xong d? li?u.

B?n không th? truy nh?p c?p thư qua Outlook. B?n có th? truy c?p vào m?c tin thư thoại thư b?ng cách s? d?ng Microsoft Exchange Server MAPI biên t?p viên (MFCMAPI). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

Lưu ?theo m?c đ?nh, MAPI đư?ng b? ch?n cho h?p thư deskless-công nhân (Exchange Online Kiosk). Làm theo các bư?c trong danh sách sau đây, kh?i MAPI ph?i đư?c t?m th?i lo?i b?. Các thành viên c?a nhóm t? ph?c v? giao th?c ki?m soát có th? s? d?ng Windows Remote PowerShell đ? t?m th?i kích ho?t MAPI cho deskless công nhân h?p thư.


Đ? lo?i b? kh?i MAPI, h?y ch?y l?nh sau đây trong Windows Remote PowerShell:
Set-CASMailbox <UserIdentity> -MAPIBlockOutlookVersions $NULL
Đ? khôi ph?c l?i kh?i MAPI, h?y ch?y l?nh sau đây trong Windows Remote PowerShell:
Set-CASMailbox <UserIdentity> -MAPIBlockOutlookVersions 0.0.0-100.0.0

Lưu ? Các th? t?c sau đây yêu c?u ngư?i dùng đ? có th? truy c?p h?p thư và m?t h? sơ đư?c c?u h?nh trong ch? đ? tr?c tuy?n.
 1. T?i xu?ng MFCMAPI t? web site CodePlex sau đây:
  MFCMAPI
  Lưu ? B?n s? có tùy ch?n t?i xu?ng các t?p tin th?c thi 32-bit ho?c 64-bit. B?n nên t?i v? phiên b?n tương ?ng v?i phiên b?n c?a Outlook đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
 2. Nh?p đúp vào t?p tin th?c thi đ? B?t đ?u MFCMAPI.
 3. Khi b?n đư?c nh?c nh?p v?i màn h?nh thông tin, b?m vào OK.
 4. Trên các phiên tr?nh đơn, nh?p vào kí nh?p.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang MFCMAPI, Hi?n th? menu phiên đánh d?u ki?m
 5. Ch?n h? sơ tr?c tuy?n thích h?p cho h?p thư đó là đ? đư?c truy c?p, ho?c b?m vào t?o m?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang ch?n h? sơ, ch?n h? sơ thích h?p và nh?p vào nút ch?n m?t m?i

 6. B?m đúp vào m?c đ?u tiên ? ph?n trên cùng c?a màn h?nh. H?p thư c?a ngư?i dùng s? m?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a MFCMAPI xây d?ng trang, Hi?n th? m?c đ?u tiên trong ph?n đ?u trang đánh d?u ki?m

 7. M? r?ng G?c Container, và sau đó m? r?ng M?c có th? ph?c h?i. B?n s? th?y ba m?c tin thư thoại con: xoá, cu?c thanh tr?ng, và phiên b?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang m?c có th? ph?c h?i, Hi?n th? ba m?c tin thư thoại con: xoá, cu?c thanh tr?ng, và phiên b?n


  Ghi chú
  • Phiên b?n c?p ch?a các đ?ng g?i g?c c?a kho?n m?c đ? đư?c thay đ?i. Khôi ph?c kho?n m?c t? m?c tin thư thoại này s? giúp n?u ngư?i dùng mu?n truy c?p vào m?t đ?ng g?i trư?c đó c?a m?t thay đ?i cu?c h?n ho?c s? liên l?c. B?n không bao gi? nên khôi ph?c t?t c? n?i dung t? phiên b?n c?p vào l?ch ho?t đ?ng c?a ngư?i dùng. Nh?ng m?c này thư?ng đư?c tham chi?u cho x? l? s? c? ch?.
  • m?c tin thư thoại ki?m toán t?n t?i n?u h?p thư ki?m toán đư?c kích ho?t cho h?p thư.
 8. Nh?p đúp vào m?c tin thư thoại thư. M?t c?a s? m?i s? m? ra. Trong c?a s? này, ph?n đ?u danh sách t?t c? các m?c trong m?c tin thư thoại. Ph?n dư?i cùng có ch?a các thu?c tính có liên quan đ?n tin thư thoại.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang m?c tin thư thoại cu?c thanh tr?ng, ph?n đ?u danh sách t?t c? các m?c trong m?c tin thư thoại và ph?n dư?i cùng có ch?a các thu?c tính có liên quan đ?n tin thư thoại

 9. Nh?p vào b?t k? c?a các c?t đ? s?p x?p tăng d?n ho?c gi?m d?n đơn đ?t hàng. N?u b?n t?m th?y tin thư thoại mà b?n mu?n khôi ph?c, b?n có th? m?t m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây cho m?t ho?c nhi?u thư:
  • Xu?t chuy?n thư vào m?t t?p tin. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào m?c và ch?n xu?t kh?u tin thư thoại.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a cu?c thanh tr?ng trang, B?m chu?t ph?i vào m?t m?c và ch?n xu?t kh?u tin thư thoại

  • Sao chép và dán m?c. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
   1. B?m chu?t ph?i vào m?c và ch?n Tin thư thoại đ?ng g?i.
   2. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại vào đó b?n mu?n dán m?c, và sau đó ch?n dán. B?n đư?c cung c?p tùy ch?n đ? di chuy?n thư thay vào đó.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang đ?ng g?i thư


  N?u b?n mu?n ch? là m?t phiên b?n c?a các m?c trong m?c tin thư thoại đích, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm MESSAGE_MOVE , và sau đó nh?p vào OK.

  Lưu ? cặp danh sách h?p thư đang Đ?u trang lưu tr? thông tin.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang MFCMAPI, ch?n hộp kiểm MESSAGE MOVE
Thu?c tính

ID c?a bài: 2786067 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Exchange Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Standard Suite
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
vkbportal226 kbgraphxlink kbmt KB2786067 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2786067

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com