Gi?i pháp b?o m?t d? li?u trên windows 8

ID c?a bài: 2786513 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Thân Bá Hùng]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Nh?ng tri?u ch?ng

B?o v? chi?c máy tính than yêu c?a b?n không ch? là b?o đ?m cho nó luôn an toàn và ho?t đ?ng t?t, mà chính là d? li?u bên trong nó. Và s? c?c k? nguy hi?m n?u như d? li?u đó là nh?ng d? li?u quan tr?ng c?a b?n, c?a công ty b?n th? h?u qu? s? r?t t?i t?.

Nguyên nhân

Máy tính c?a b?n chưa đư?c b?o m?t m?t cách t?t nh?t, k? x?u s?n sang đánh c?p d? li?u c?a b?n và trao cho đ?i tư?ng khác.

Gi?i pháp

BitLocker m? hóa (khóa) toàn b? ? c?ng (hay USB) nơi mà chúng ta mu?n ch?a d? li?u quan tr?ng, m?t khi phân vùng đ? b? khóa th? ch? có ngư?i (khóa) có m?t kh?u m?i có th? s? d?ng.

BitLocker đ? đư?c tích h?p s?n vào h? đi?u hành t? Windows 7 cho đ?n nay là Windows 8. Trong bài này m?nh xin hư?ng d?n chi ti?t v? cách s? d?ng BitLocker trong Windows 8.

Đ? bi?t thêm thông tin

Đây là m?t tính năng có s?n và c?c k? h?u dung c?a windows 8, th?c chat là nó đ? xu?t hi?n t? windows 7 và Microsoft v?n ti?p t?c phát huy nó trên Windows 8. Bài này s? hư?ng d?n b?n cách th?c s? dung tính năng h?u ích này.

Trư?c tiên ch?n vào phân vùng (hay USB) mà chúng ta mu?n khóa, sau đó ch?n chu?t ph?i -> Turn on BitLocker

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2786516


Ngoài ra chúng ta c?ng có th? ch?n vào Tab Manage c?a thanh Menu Ribbon ? c?a Windows Explorer đ? b?t BitLocker


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2786517


B?n chon "Turn on Bitlocker" đ? b?t tính năng m? hóa d? li?u cho ? đ?a ho?c USB mà b?n đ? ch?n.

Ti?p theo, b?n đánh d?u vào ô "Use a password to unlock the device" và nh?p m?t kh?u vào 2 ô tr?ng bên dư?i. Sau đó b?m NEXT

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2786518


Windows s? h?i cách lưu d? ph?ng Recovery Key. Recovery Key là m?t chu?i các k? t? cho phép ngư?i dùng truy c?p vào ? k? c? khi m?t m?t kh?u.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2786521


Ti?p theo b?n s? ch?n m?c đ? m? hóa. N?u ch?n Used Disk space Only, quá tr?nh m? hóa s? nhanh hơn và b?t c? d? li?u nào ta thêm vào đ?u đư?c m? hóa. Chung ta nên ch?n Encrypt Entire Drive m?c dù s? m?t nhi?u th?i gian hơn. ? tùy ch?n này, k? c? d? li?u đ? xóa có kh? năng khôi ph?c c?ng đư?c m? hóa.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2786523


Bây gi?, ta b?m vào "Start Encrypt" đ? ti?n tr?nh m? hóa b?t đ?u.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2786525


Sau khi th?c hi?n xong. D? li?u b?n lưu tr? đ? đư?c b?o đ?m an toàn và r?t khó đ? m? d? li?u này trên máy tính khác.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2786513 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
  • Windows 8
T? khóa: 
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2786513

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com