Xác đ?nh các phiên b?n c?a b? phân tích MSXML cài trên máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 278674
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

M?t s? parsers MSXML v?a m?i phát hành, ch?ng h?n như b? phân tích MSXML 3.0, có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong ch? đ?-by-side đ? cho các phiên b?n trư?c c?a phân tích cú pháp không đư?c thay th? B? phân tích MSXML 3.0 c?ng có th? đư?c ch?y theo ch? đ? thay th? n?i trư?c đây phát hành s?n ph?m ch?ng h?n như Microsoft Internet Explorer có th? chi?m ưu th? c?a các tính năng m?i. Tính linh ho?t này có th? d?n đ?n nhi?u parsers đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính.

Trong bài này, các công c? XMLVersion đư?c cung c?p đ? giúp các nhà phát tri?n phát hi?n có MSXML parsers đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính và các ch? đ? cài đ?t chuyên bi?t (có ngh?a là, thay th? ch? đ? ho?c ch? đ?-by-side) c?a m?i phân tích cú pháp.

Thông tin thêm

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Xmlversion.exe
Ngày phát hành: 11 tháng 6 năm 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? t?p tin Microsoft Support, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
Xmlversiontext.exe
Ngày phát hành: 11 tháng 6 năm 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? t?p tin Microsoft Support, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
Versions.exe
Ngày phát hành: 11 tháng 6 năm 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? t?p tin Microsoft Support, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Không có hai phiên b?n c?a công c? này. Xmlversion.exe có m?t giao di?n đư?c xây d?ng trong ngư?i dùng (UI) cho t?p tin .ocx; Xmlversiontext.exe không. Xmlversiontext.exe đư?c t?o ra b?i v? m?t s? máy tính có các yêu c?u t?i thi?u cho Xmlversion.exe. Các yêu c?u t?i thi?u cho Xmlversion.exe là Microsoft Internet Explorer 4.01, Microsoft Script Runtime (Scrrun.dll), và Microsoft Windows ph? bi?n đi?u khi?n 1 và 2. Yêu c?u t?i thi?u cho Xmlversiontext.exe là Internet Explorer 4,01.

Các t?i ch?a các t?p tin sau đây:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tin XmlVersiont?p đ? đ?t tên tin XmlVersionTextt?p đ? đ?t tên tin Phiên b?n
Xmlversion.htmXmlversiontext.htmVersions.xml
Xmlversion.ocxXmlversiontext.ocx
Versions.xmlVersions.xml

Làm th? nào đ? s? d?ng công c?

 1. Gi?i nén t?p tin vào m?t m?c tin thư thoại và ki?m nh?p theXmlversion.ocx ho?c t?p tin Xmlversiontext.ocx. H?y ch?c ch?n r?ng b?n th?y messagebox kh?ng đ?nh r?ng vi?c ki?m nh?p .ocx đ? thành công. Đ? tệp thuê bao theXmlversion.ocx, nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, và sau đó g? regsvr32<pathofocx>\xmlVersion.ocx</pathofocx> (nơi<pathofocx></pathofocx> là đư?ng d?n đ?n t?p tin .ocx).

  Đ? tệp thuê bao Xmlversiontext.ocx, nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, và sau đó g? regsvr32<pathofocx>\xmlVersionText.ocx</pathofocx> (nơi<pathofocx></pathofocx> là đư?ng d?n đ?n t?p tin .ocx).

  Lưu ?: n?u <pathofocx></pathofocx> có gian, b?n ph?i kèm theo nh?ng con đư?ng và các t?p tin .ocx trong d?u ki?m ngo?c kép (").

 2. Trong Internet Explorer, m? Xmlversion.htm orXmlversiontext.htm.

Mô t? v? công c? XMLVersion

Lưu ?: mô t? này áp d?ng cho Xmlversion.exe ch?; nó không áp d?ng cho Xmlversiontext.exe.

  • Phiên b?n thu th?p thông tin v? hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t MSXML parsers và c?a ch? đ? cài đ?t chuyên bi?t.
  • Phiên b?n MIME m?c đ?nh Hi?n th? phân tích cú pháp s? d?ng Internet Explorer.
  • Proxy cho th?y máy hi?n t?i ch? proxy thi?t l?p, mà là h?u ích khi b?n ch?n đoán v?n đ? v?i các đ?i tư?ng ServerXMLHTTP .
  • ProgIDs Hi?n th? t?t c? các đ?i tư?ng MSXML đư?c ki?m nh?p trong s? ki?m nh?p, cùng v?i lu?ng c?a mô h?nh và inprocsvr32 phím.
  • đ?ng g?i văn b?n sao chép ProgId vào b?ng t?m đ? d? dàng l?p tr?nh.
  • ki?m nh?p t?m tra c?u s? ki?m nh?p cho các khóa.
  • Báo cáo t?o ra m?t t?p tin Results.htm đ? t?ng k?t nh?ng phát hi?n.

Mô t? v? công c? XMLVersionText

Lưu ?: mô t? này áp d?ng cho Xmlversiontext.ocx ch?; nó không áp d?ng cho Xmlversion.ocx.

M?c dù công c? s? hi?n th? t?t c? m?i th? khi b?n l?n đ?u tiên t?i XmlVersionText.ocx trong tr?nh duy?t, b?n có th? b?m vào các t?p tin .ocx t?i b?t k? th?i đi?m nào đ? xem các giá tr? m?t l?n n?a.

Mô t? t?p tin Phiên b?n

Lưu ?: mô t? này áp d?ng cho các t?p tin Versions.exe ch?.

B?i v? Microsoft là s?n xu?t các phiên b?n khác nhau c?a MSXML, danh sách các phiên b?n đ? đư?c tách ra thành m?t t?p tin .xml. M?i n? l?c đư?c th?c hi?n đ? gi? này t?p tin C?p Nh?t. B?n có th? s?a đ?i t?p tin này chính m?nh, ho?c, khi m?t t?p tin m?i có s?n, b?n có th? t?i nó t? web site này và thay th? các t?p tin XML trong m?c tin thư thoại Ocx v?i các t?p tin mà b?n t?i v?. C?p Nh?t c?a các t?p tin có th? x?y ra khi m?t phiên b?n m?i c?a MSXML đư?c xu?t b?n.

Lưu ? nh?ng đi?u sau đây:
 • ? MSXML 2.6 và sau đó, ph? thu?c vào phiên b?n ProgIds areintroduced cho ch? đ? cài đ?t chuyên bi?t c?nh nhau. Nhà phát tri?n là stronglyencouraged đ? s? d?ng các ProgIds ph? thu?c vào phiên b?n trong MSXML objectcreation.
 • N?u b?n reregister Msxml.dll c? ho?c áp d?ng m?t gói b?n ghi d?ch v? MicrosoftWindows năm 2000 ho?c m?t Internet Explorer 5.0 và sau đó gói b?n ghi d?ch v?, t?p tin Msxml.dll có th? đư?c ki?m nh?p và vi?c cài đ?t chuyên bi?t có th? tr? l?i ch? đ? toside nhau.
 • Đ? có đư?c thông tin C?p Nh?t sau khi b?n thay đ?i b?t k? XMLconfigurations, b?n ph?i ho?c đóng tr?nh duy?t và m? l?i trang HTML, orclick làm m?i trong tr?nh duy?t. Đi?u này áp d?ng cho c? hai phiên b?n c?a thetool.
 • M?c dù Microsoft đ? th?c hi?n m?t n? l?c đ? làm cho toolwork này trên t?t c? các phiên b?n c?a Windows, c? hai phiên b?n .ocx s? không ch?y trên allcomputers. Ví d?, công c? s? không ch?y trên máy tính mà không có XMLinstalled ho?c trên máy tính đang s? d?ng m?t phiên b?n c?a Internet Explorer mà isearlier hơn phiên b?n 4,01. Các t?p tin HTML c?ng bao g?m m?t danh sách c?a dll t?p tin the.ocx đó là ph? thu?c vào.

Thu?c tính

ID c?a bài: 278674 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbdownload kbfile kbhowto kbmt KB278674 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 278674

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com