Kh?c ph?c: M?t k?ch b?n Visual Basic có s? d?ng các OLE DB Provider cho DB2 trong máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010 th?t b?i v?i l?i "SQLCODE: 80"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2786994 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n s? d?ng các Microsoft OLE DB Provider cho DB2 đư?c bao g?m trong Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010.
  • B?n ch?y m?t k?ch b?n Microsoft Visual Basic có s? d?ng các OLE DB Provider cho DB2.
  • Script s? d?ng tham s? đó c?ng đư?c s? d?ng trong m?t tuyên b? SQL.

Trong trư?ng h?p này, các k?ch b?n không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
DRDA AR thư: m? l?i: 80, m?c đ? nghiêm tr?ng: error l?i,, SQLCODE: 80.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

S?a ch?a gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2783797 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có tích l?y C?p Nh?t gói 6 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2752426 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th?

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho máy ch? Microsoft Integration Server 2010, 32-bit Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Db2oledb.dll8.5.4662.2633,00804 Tháng 12 năm 201200:18không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho máy ch? Microsoft Integration Server 2010, phiên b?n 64-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Adloc.dll8.5.4224.030,54404 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Adloc.dllkhông áp d?ng68,60804 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Db2oledb.dll8.5.4662.2633,00804 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Db2oledb.dll8.5.4662.2882,35204 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Dtcwrapper.dllkhông áp d?ng55,12804 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Dtcwrapperkhông áp d?ng117,76004 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Fmistr32.dll8.5.4224.017,74404 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Fmistr32.dllkhông áp d?ng35,84004 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snadmod.dll8.5.4224.0837,45604 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snadmod.dllkhông áp d?ng232,44804 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snadump.dll8.5.4224.016,20804 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snadump.dllkhông áp d?ng44,03204 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snaip.dll8.5.4224.0124,75204 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snaip.dllkhông áp d?ng68,60804 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snaip6.dll8.5.4224.0124,75204 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snaip6.dllkhông áp d?ng76,80004 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snalm.dll8.5.4224.071,50404 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snalm.dllkhông áp d?ng60,41604 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snareg.dll8.5.4224.051.024 ngư?i04 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snareg.dllkhông áp d?ng76,80004 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snasvc.dll8.5.4224.015,69604 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snasvc.dllkhông áp d?ng44,03204 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snatrc.dll8.5.4224.079,69604 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snatrc.dllkhông áp d?ng125,95204 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snatrcsn.dll8.5.4224.055,12004 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Snatrcsn.dllkhông áp d?ng101,37604 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Wappc32.dll8.5.4224.0198,48004 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Wappc32.dllkhông áp d?ng265,21604 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Wcpic32.dll8.5.4224.0112,46404 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Wcpic32.dllkhông áp d?ng93,18404 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Winappc.dll8.5.4224.011,60004 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Winappc.dllkhông áp d?ng27,64804 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Wincsv32.dll8.5.4224.051.024 ngư?i04 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Wincsv32.dllkhông áp d?ng93,18404 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Winmgt32.dll8.5.4224.067,40804 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Winmgt32.dllkhông áp d?ng93,18404 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Winrui32.dll8.5.4224.0100,17604 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Winrui32.dllkhông áp d?ng125,95204 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Winsli32.dll8.5.4224.0120,65604 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Winsli32.dllkhông áp d?ng150,52804 Tháng 12 năm 201200:21không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Lưu ? B?i v? ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2786994 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2786994 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2786994

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com