B?n không th? kí nh?p dư?i tên người dùng khác sau khi b?n nh?n đư?c quy?n truy c?p b? t? ch?i các tin thư thoại trên m?t web site SharePoint Online

ID c?a bài: 2787034 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi nâng c?p b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng truy c?p m?t ngu?n l?c trong khi b?n đang kí nh?p vào m?t web site Microsoft SharePoint Online, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i: Truy c?p b? t? ch?i
Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, b?n không có tùy ch?n đ? kí nh?p dư?i tên người dùng khác nhau.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. kí xu?t kh?i t? ch?c cho trương m?c ngư?i dùng hi?n t?i.
  2. kí nh?p m?t l?n n?a, và s? d?ng tài kho?n mà b?n mu?n s? d?ng đ? truy c?p vào các ngu?n tài nguyên.

THÊM THÔNG TIN

Trong trư?ng h?p này, các tài kho?n SharePoint Online mà b?n đ? kí nh?p không có quy?n truy c?p vào các ngu?n tài nguyên.

B?n có th? g?p ph?i v?n đ? này n?u b?n đ? nh?n đư?c c?p nh?t m?i nh?t b?n ghi d?ch v? SharePoint Online.V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2787034 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office SharePoint Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade kbmt KB2787034 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2787034

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com