"Không th? lo?i b? tên mi?n này" l?i khi b?n c? g?ng lo?i b? m?t tên mi?n t? Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2787210 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng lo?i b? m?t tên mi?n t? Microsoft Office 365 b?ng cách s? d?ng Windows PowerShell, máych?p thông báo l?i sau:
H?y b?-MsolDomain: Không th? lo?i b? tên mi?n này. S? d?ng các Get-MsolUser - DomainNametên mi?n> đ? l?y danh sách các đ?i tư?ng đang ch?n lo?i b?.
T?i char d?ng: 1:18
+ Lo?i b?-MsolDomain< -domainname=""><DomainName></DomainName>
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [H?y b?-MsolDomain], MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainNotEmptyException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • Tài kho?n ngư?i dùng ho?c nhóm đư?c k?t h?p v?i tên mi?n.
 • Các proxy tương ?ng v?i tên mi?n cho t?t c? ngư?i dùng thư có gi?y phép và cho t?t c? các nhóm kích ho?t thư không g? b?. Văn ph?ng 365 kh?i xoá m?t tên mi?n cho đ?n khi các proxy tương ?ng v?i tên mi?n đư?c lo?i b?.
 • Lync tr?c tuy?n phiên làm vi?c B?t đ?u giao th?c (SIP) đ?a ch? đư?c s? d?ng b?i tên mi?n.

GI?I PHÁP

S? d?ng trung tâm qu?n tr? Office 365 đ? lo?i b? các tên mi?n. Qu?n l? tên mi?n trong Office 365 s? giúp các qu?n tr? viên lo?i b? b?t k? ph? thu?c ch?n lo?i b? tên mi?n mà không c?n ph?i s? d?ng Windows PowerShell.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lo?i b? m?t tên mi?n trong Trung tâm qu?n tr? Office 365, đi đ?n Lo?i b? m?t tên mi?n.

Kh?c ph?c s? c? lo?i b? tên mi?n b?ng cách s? d?ng Windows PowerShell

Lưu ? r?ng các bư?c sau đây yêu c?u qu?n tr? viên đ? s? d?ng Windows PowerShell.

Bư?c 1: Ki?m tra xem tên người dùng ch?a tên mi?n

Lưu ?: B?n có th? c?ng t?o ra m?t cái nh?n ngư?i dùng và sau đó thi?t l?p tên mi?n tên mi?n mà b?n đang c? g?ng lo?i b?. S? d?ng quan đi?m này đ? lưu ? tên người dùng, và sau đó thay đ?i tên người dùng đ? cho tên mi?n trong câu h?i không ph?i là m?t ph?n c?a tên người dùng.

Đ? ki?m tra xem tên người dùng ch?a tên mi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i v?i Microsoft Azure Thư mục Họat động b?ng cách s? d?ng các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell. Đ? làm đi?u này, m? các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell, g? l?nh sau đây, và sau đó nh?n Enter.
  Connect-MsolService
  Nh?p thông tin kí nh?p admin c?a b?n khi b?n đư?c nh?c cho h?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? k?t n?i v?i Azure AD, đi đ?nK?t n?i v?i Azure qu?ng cáo.
 2. Ch?y l?nh sau đây:
  Get-MsolUser -DomainName [Domain] | fl UserPrincipalName
  Ví d?, ch?y sau đây, nơi gi? ch? contoso.com đ?i di?n cho tên mi?n trong câu h?i:
  Get-MsolUser -DomainName contoso.com | fl UserPrincipalName
 3. Ki?m tra các k?t qu?, và sau đó thay đ?i tên chính ngư?i dùng (UPN) đ? các tên mi?n không đư?c s? d?ng. UPN là gi?ng như tên người dùng và s? h?u ID ngư?i dùng. B?n có th? s? d?ng c?ng Office 365 ho?c Windows PowerShell đ? thay đ?i UPN. M?c tiêu là có không có k?t qu? tr? v?.

Bư?c 2: Ki?m tra địa chỉ email

Lưu ?: Bư?c này áp d?ng ch? n?u b?n có m?t ki?m nh?p bao g?m Exchange Online.

Lưu ?:N?u b?n đang ch?y công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Azure, b?n có th? c?p nh?t địa chỉ email t? môi trư?ng t?i ch?.

Đ? ki?m tra địa chỉ email, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i v?i Exchange Online b?ng cách s? d?ng PowerShell t? xa. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  K?t n?i v?i Exchange tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng PowerShell t? xa
 2. T?m t?t c? các ngư?i dùng và các nhóm s? d?ng tên mi?n mà b?n đang c? g?ng lo?i b?. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau đây. (Trong l?nh ghép ng?n này, contoso.com đ?i di?n cho tên mi?n trong câu h?i).
  get-recipient | where {$_.EmailAddresses -match "contoso.com"} | fl Name, RecipientType, EmailAddresses
 3. Trong đ?u ra, lưu ? giá tr? c?a EmailAddresses b?t đ?ng s?n và tài s?n RecipientType . Ví d?: đ?u ra có th? gi?ng như sau
  Name : John Smith RecipientType : UserMailbox EmailAddresses : {SIP:john@contoso.com, SMTP:john@contoso.com, smtp:john@contoso.onmicrosoft.com}
 4. Th?c hi?n m?t trong các th? sau, n?u thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
  • N?u RecipientType đư?c thi?t l?p đ? UserMailbox, b?n có th? s? d?ng l?nh ghép ng?n Set-Mailbox cùng v?i tham s? EmailAddresses đ? thay đ?i smtp, SMTP, và đ?a ch? SIP. Đ? t?m hi?u thêm v? l?nh ghép ng?n này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
   Set-Mailbox
   Ho?c, b?n có th? lo?i b? ngư?i dùng ho?c gi?y phép. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên b?n th?c hi?n đi?u này.

   Lưu ?: N?u đi?u này là ngư?i dùng qu?n tr? viên cu?i, t?o m?t qu?n tr? toàn c?u m?i, kí nh?p, và sau đó lo?i b? v?n đ? ngư?i s? d?ng.
  • N?u RecipientType đư?c thi?t l?p đ? MailUniversalDistributionGroup ho?c MailUniversalSecurityGroup, b?n có th? s? d?ng l?nh ghép ng?n Set-DistributionGroup cùng v?i tham s? EmailAddresses đ? thay đ?i các smtp và đ?a ch? SMTP. Đ? t?m hi?u thêm v? l?nh ghép ng?n này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
   nhóm phân ph?i thi?t l?p
   Ho?c, b?n có th? lo?i b? nhóm. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên b?n th?c hi?n đi?u này. N?u b?n không th? Xóa Nhóm, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
   2731947 "B?n không có đ? quy?n" l?i khi b?n c? g?ng đ? lo?i b? ho?c th?c hi?n m?t s? thay đ?i cho m?t nhóm phân ph?i trong Office 365 "
  • N?u RecipientType đư?c thi?t l?p đ? DynamicDistributionGroup, b?n có th? s? d?ng Set-DynamicDistributionGroupđ?a ch? các l?nh ghép ng?n cùng v?i các tham s? EmailAddresses đ? thay đ?i smtp và SMTP. Đ? t?m hi?u thêm v? l?nh ghép ng?n này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
   Set-DynamicDistributionGroup
   Ho?c, b?n có th? lo?i b? nhóm. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên b?n th?c hi?n đi?u này. N?u b?n không th? Xóa Nhóm, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
   2731947 "B?n không có đ? quy?n" l?i khi b?n c? g?ng đ? lo?i b? ho?c th?c hi?n m?t s? thay đ?i cho m?t nhóm phân ph?i trong Office 365 "

THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2284755 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng lo?i b? m?t tên mi?n t? Office 365
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2787210 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 15.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Office 365 User and Domain Management
T? khóa: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2787210 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2787210

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com