"Nevar no?emt dom?nu" k??da, m??inot izveidot dom?na no?em?ana no Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2787264 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot no?emt dom?nu no Office 365 Office 365 port?l?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar no?emt dom?nu

<DomainName>nevar no?emt, jo j?s izmantojat to j?su SharePoint Online m?jas lap?. Ja v?laties no?emt dom?nu, vispirms main?t adresi, kuru izmantojat SharePoint Online cit? dom?n?.</DomainName>

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, main?t dom?n?, kas izmanto SharePoint Online m?jas lapas adresi un tad gaid?t l?dz 24 stund?m. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (https://Portal.microsoftonline.com) k? glob?lais administrators.
  2. Noklik??iniet uz Admin, un p?c tam noklik??iniet uz SharePoint.
  3. Lap? viet?u kolekcija atz?m?jiet izv?les r?ti?a pie valsts internetresursa saite un p?c tam noklik??iniet uzP?rd?v?jiet vietni.
  4. Sarakst? atlasiet <your_domain>. sharepoint.com</your_domain>, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. J?gaida 1 stundu un p?c tam m??iniet no?emt dom?nu. P?rbaudiet periodiski. Process var ilgt tik ilgi k? 24 stundu laik?.

PAPILDINFORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
2284755 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, m??inot no?emt dom?nu no Office 365
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2787264 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 2. j?lijs - P?rskat??ana: 13.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365022013 o365p o365m kbmt KB2787264 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2787264

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com